Tšetseenid paluvad eestlaste toetust Haagi Kriminaalkohtus

allkirjade kogumine on lõppenud

06.04.2018 00:00 kuni 05.07.2018 23:59

24 häält

0%

RAHVUSVAHELISE RAHU JA INIMÕIGUSTE ASSOTSIATSIOONI PÖÖRDUMINE

 

INIMÕIGUSORGANISATSIOONIDE, POLIITILISTE ERAKONDADE, ÜHISKONDLIKE LIIKUMISTE, MEEDIA JA KÕIGI NENDE POOLE, KES TOETAVAD RAHU JA SEADUSE ÜLIMUSLIKKUST

 

23. veebruaril 2018 kell15.00 esitati Haagis asuvas Rahvusvahelises Kriminaalkohtus eespool nimetatud assotsiatsiooni presidendi Said Emin Ibragimovi allkirjastatud taotlus uurida objektiivselt Tšetseenia rahva vastaseid kuritegusid, mille on toime pannud Putini juhitavad Venemaa poliitilis-sõjalised jõud. Taotlusega on kaasas rohkem kui 200-leheküljeline trükitud materjal, mis tõestab järgmisi kuritegusid: agressiooni, genotsiidi, inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid.

 

Dokumentide üleandmiseks kutsuti Said Emin Ibrahimov ja Alimpaša Soltõhhanov ametliku kirjaga kohtusse. Dokumentide üleandmisel rahvusvahelise kohtu esindajatega toimunud lühikese vestluse käigus läbirääkimiste laua taga märkis Tšetšeenia inimõiguste aktivist, et tuleks võtta vastutusele kurjategijad, kes on süüdi üle 250 000 tsiviilisiku tapmises, sealhulgas rohkem kui 42 000 lapse, sadade tuhandete haavatute ja põgenike (kellest paljud hiljem kadusid) röövimistes, piinamistes, kohtuvälistes tapmistes, pikaajalistes valesüüdistusel põhinevate kinnipidamistes, mis põhjustasid moraalset ja materiaalse kahju kogu Tšetšeenia rahvale, ning paljudes teiste kuritegudes. Haagis asuva Rahvusvahelise Kriminaalkohtu esindajad nõustusid Ibragimovi arvamusega, et nende kohus on ainus rahvusvaheline õigusasutus, millel on pädevus mõista kohut kõrgete riigiametnike üle ning kes on kohustatud täitma oma ajaloolist missiooni ja tooma kurjategijad kohtu ette, kui nende süü leiab tõestamist. Vastasel juhul võib see tähendada kuritegude eest karistamise üldtunnustatud põhimõttest täielikku loobumist, mis võib tühistada kõik maailma üldsuse üldise õigluse saavutamiseks ja õigusriigi põhimõtte kohaldamiseks tehtud jõupingutused.

 

Lõpetuseks võib öelda, et tegemist oli ajaloolise sündmusega, millest on paljud põlvkonnad unistanud, lootes, et õiglus võidutseb ühel päeval. Nüüdsest peale säilitatakse selle rahvusvahelise kohtu arhiivis Venemaa poliitilis-sõjaliste jõudude tõsiseid kuritegusid kajastavaid dokumente, mida ei ole võimalik ignoreerida.

 

Kurjategijate suhtes kriminaalmenetluse alustamisest, nende kuritegude objektiivne uurimisest ja õiglasest otsusest Rahvusvahelises Kriminaalkohtus võib saada pretsedent ja otsustav samm üdise rahu poole. See oleks hea näide karistuse vältimatusest, mis sunniks võimalikke kurjategijaid lahendama vaidlusi rahumeelsel teel, seaduslike vahenditega, mitte sõja ja tsiviilisikute massimõrvade abil, mille eest nad peavad kandma vastutust ilma aegumistähtajata. See peaks olema mitte ainult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, ausate Venemaa ja Tšetšeenia kodanike, vaid kogu maailma üldsuse huvides ning rahu ja inimtsivilisatsiooni nimel.

 

Samal ajal ei tohi me unustada kurjategijate jõudu ja reetlikku iseloomu. Nad teevad kõik selleks, et vältida vastutust, takistavad teabe liikumist, käivitavad hirmutamise mehhanisme, et mitte tunnustada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevust ja palju muud. Kuid nad ei saa maailma üldust lõpmatuseni eksitada, mõrvates rahumeelseid inimesi „terrorismivastase operatsiooni“ sildi all ega eitada nende vastu 23. veebruaril 2018. aastal esitatud süüdistusi, ning see tähendab, et kurjategijad lähevad varem või hiljem trellide taha.

 

Maailma üldsuse huvides on lõpetada Putini juhitav aktiivne sõjategevus (Ukrainas ja Süürias) ning vältida uusi ohvreid. Ja selleks me pöördume maailma üldsuse poole ÜLESKUTSEGA ühineda vabaduse ja inimõiguste vihkajate vastu ja teha nad relvituks õigusriigi ja õigluse ülimuslikkuse nimel üldise liikumisega.

 

Palun jagage seda teavet igal pool, kus võimalik ja alustage allkirjade kogumist, et algatada Rahvusvahelises Kriminaalkohtus kiiresti kriminaalmenetlus V.V. Putini juhitavate Venemaa poliitilis-sõjaliste jõudude kuritegude osas ja uurida neid seal objektiivselt.

 

Rahu ja Inimõiguste Assotsiatsiooni president Said Emin Ibragimov.


APPEAL BY THE INTERNATIONAL ASSOCIATION "PEACE AND HUMAN RIGHTS".

 

TO HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS, POLITICAL PARTIES, PUBLIC MOVEMENTS, MASS MEDIA, ALL SUPPORTERS OF PEACE AND THE SUPREMACY  OF LOW.

 

Signed by the President of the above-mentioned association, - Said-Emin Ibragimov, - on February 23, 2018, at 3 pm, at the International Criminal Court (ICC) in Hague, a request was made: to conduct an objective investigation into crimes against the Chechen people by political and military forces of Russia, headed by V.V. Putin. The application is enclosed with printed material in more than 200 pages, which provides evidence of crimes: aggression, genocide, crimes against humanity and war crimes.

 

For the transfer of documents, Said-Emin Ibrahimov and Alimpasha Soltykhanov were invited to the ICC by an official letter. During the transfer of documents in a brief conversation with representatives of the ICC at the negotiating table, the Chechen human rights activist noted that the killing of more than 250,000 civilians, including the murder of more than 42,000 children, hundreds of thousands of wounded and refugees, for abductions, many of whom disappeared after, for torture, extrajudicial executions, long-term detention on false accusations, causing moral and material damage to the entire Chechen people, and many other crimes, criminals should be held responsible. Representatives of the ICC agreed with Ibrahimov's reasoning that the ICC, as the world's only international judicial body with jurisdiction to criminalize high-ranking officials, is obliged to fulfill its historical mission and bring criminals to justice if their guilt is proved. Otherwise, this could mean a complete rejection of the universally recognized principle of the inevitability of punishment for crimes committed, which can nullify all efforts of the world community to achieve universal justice and the rule of law.

 

Finally, a historical event took place, which many generations of the Chechen people dreamed of, hoping that justice will prevail one day. From now on and at all times, documents accusing Russia's political and military forces of grave crimes will be kept in the archives of the ICC, making it no longer possible to ignore them.

 

The initiation of a criminal case, an objective investigation and a fair verdict that can be brought by the International Criminal Court against criminals will become a precedent and a decisive step towards universal peace. An example of the inevitability of punishment will push potential criminals to settle disputes by peaceful, legitimate means, and not through war and mass killings of civilians, for which they will have to bear responsibility with no statute of limitations. This should be of interest not only to the ICC, to honest citizens of Russia and Chechnya, but to the entire world community, in the name of peace and human civilization.

 

At the same time, we must not forget that criminals are strong and insidious. They do and will do everything to avoid responsibility, block information, launch intimidation mechanisms, not to recognize the jurisdiction of the ICC, and much more. But they will never be able to mislead the world public by giving out the murder of peaceful people for "Counter-Terrorist-Operation" and will not be able to claim their innocence of the charges brought against them on 23.02. 2018, and this means that the criminals will have to go to the bar sooner or later.

 

It is in the interests of the entire world community, to stop active wars by Putin (in Ukraine and Syria) and to prevent new victims. And for this purpose we appeal to the world community with a CALL: to unite against freedom and human-rights haters and disarm them with a universal movement for the supremacy of law and justice.

 

PLEASE: diffuse this information wherever possible and begin collecting signatures for the prompt launch of a criminal case in the ICC and conducting an objective investigation of crimes committed by Russia's political and military forces led by V.V. Putin.

 

President of the International Association "Peace and Human Rights", Said-Emin Ibrahimov.

Aktsiooni korraldaja

Maiu Plado

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kaido: Kaido
Avaldan toetust.
Vasta!