Kergliikulustee Mäeotsast Väljaotsani

Kui Sinagi soovid, et saaksid mööda kergliiklusteed näiteks otse Paidest Oisuni või Kabalast Türile, siis anna Sinagi oma hääl!

allkirjade kogumine on lõppenud

20.06.2017 00:00 kuni 04.07.2017 23:59

1 häält

1%

Väljavõte paberkandjal avaldusest kohalikule omavalitsusele: 

Hetkel kehtiva Türi valla arengukava peatükis 3.1.1 on öeldud, et lähtuvalt liiklusohutusest ja sotsiaalmajanduslikust põhjendatusest on vajalik rajada maapiirkondadesse kergliiklusteid.

Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemislepingu lisas 3 „Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringute finantseerimise kava“ on planeeritud ühinenud Türi valla territooriumil investeeringusummadest rekonstrueerida tänavaid ja teid.

Lähtudes eeltoodust soovime meie, allakirjutanud, olemasolevate Väljaotsa külas ja Mäeküla külas lõppevate kergliiklusteede ühendamist ning kergliiklustee rajamist Oisu ja Kabala vahele.

Teeme ettepaneku lisada Türi valla arengukava 2018-2022 elukeskkonna tegevuskavasse  Mäeküla-Väljaotsa ja Oisu-Kabala kergliiklustee väljaehitamine.

Valmis kergliiklusteede võrgustik võimaldaks Türi vallal täita nii hetkel kehtivas kui ka uue arengukava eelnõus üles seatud eesmärke parendada infrastruktuuri ja tagada elanikele head võimalused ohutuks liiklemiseks ja tervisespordiga tegelemiseks.

Aktsiooni korraldaja

Oisukandi inimesed

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.