Petitsioon.ee kasutustingimused

1. Petitsioon.ee kasutajatingimuste eesmärk

1.1. Tingimused reguleerivad internetiportaali Petitsioon.ee (edaspidi Petitsioon) kasutaja (edaspidi Kasutaja) ja MTÜ Eesti Omanike Keskliidu (edaspidi Haldaja), kui portaali haldaja vahelisi õigussuhteid.


2. Kasutaja õigused ja kohustused

2.1. Kasutajal on õigus:

2.1.1. end tuvastada ID-kaardi (PIN 1), Facebooki kasutaja või e-kirja vahendusel ja toetada aktsioone, arvamushääletusi või osaleda lubaduste kogumises.

NB! Süsteem ei võimalda digiallkirjastada (PIN2) Soovitame enne petitsiooni sisestamist tutvuda "Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ja kollektiivse pöördumise esitamise seadusega" www.riigiteataja.ee

2.1.2. ise algatada toetusaktsioone, arvamushääletusi või lubaduste kogumist.

2.2. Kasutaja kohustub:

2.2.1. mitte kasutama Petitsiooni ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks;

2.2.2. sisestama Petitsiooni teksti, mis on korrektne, kõigile ühemõtteliselt arusaadav ja loogilises sõnastuses;

2.2.3. vältima tahtlikku vigade esilekutsumist Petitsiooni serveri või programmide töös;

2.2.4. sisestama petitsiooni, mis esitatud loogilises järjekorras, kasutades selleks kõiki kolme tekstivälja. Soovitatav, kuid mitte kohustuslik on lisada aktsiooni algataja nimi ja muud andmed;

2.2.5. mitte kahjustama või häirima Petitsiooni tavapärast kasutamist;

2.2.6. kasutama Petitsiooni ainult ise ning vältima enda salasõna ja kasutajatunnuse sattumist kolmandate isikute kätte;

2.3. Kasutaja kinnitab, et:

2.3.1. Petitsiooni kasutamisel tema poolt edastatud ja sisestatud andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad, ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega ega heade kommetega;

2.3.2. et on teadlik alljärgnevas:

2.3.2.1.algatatavatele aktsioonidele teostab haldaja enne avaldamist eelmoderatsiooni 24 h jooksul;

2.3.2.2. haldajal on õigus keelduda aktsiooni avaldamisest. Keeldumise põhjuse aluseks võivad olla näiteks juhud, kui aktsioon riivab riigi, kodaniku või juriidilise isiku au ja väärikust ning head mainet;

2.3.2.3.haldajal on õigus eemaldada petitsioonid, mis on lõppenud ja saanud vähem kui 100 inimese toetuse;

2.3.2.4. haldajal on õigus eemaldada petitsioonid, mis ei ole 14 päeva jooksul saanud rohkem kui 10 inimese toetuse;

2.3.2.5. haldajal on õigus eemaldada petitsioonid, mis ei ole kolme kuuga saanud rohkem kui 25 inimese toetuse;

2.3.2.6. haldajal on õigus eemaldada petitsioonid, mis ei ole kuue kuuga saanud rohkem kui 50 inimese toetuse;

2.3.2.7.haldajal on õigus eemaldada petitsioonid, mis ei ole üheksa kuuga saanud rohkem kui 300 inimese toetuse;

2.3.2.8. haldaja ei ole kohustatud konsulteerima kasutajat küsimustes, mis puudutavad kasutaja arvutisüstemmi tehnilist eripära ja kasutaja enda puudulikke arvuti käsitsemise oskusi.

2.3.2.9. "Nimi teada" toetushääli ei näe ka petitsiooni algataja enne, kui saadab haldajale kirjaliku palve väljastada toetajate täisnimedega nimekiri ja selgitab, kellele ja mis eesmärgil soovib ta esitada selle nimekirja.

2.3.2.10. Kodanik, kes toetab petitsiooni ja ei soovi oma nime avalikustamist ja tema hääl on nähtav "nimi teada" märkusega, on teadlik, et petitsiooni sisestajal on õigus küsida haldajalt nimekiri, kus sisaldub tema ees- ja perekonnanimi ja enda tuvastamise viis ja kuupäev;

2.3.2.11.Petitsiooni kasutustingimustest ning kohustub neid järgima.

2.3.2.12.Petitsiooni avalikustamine toimub ainult tööpäeviti, võimalusel ka puhkepäeviti.

2.3.2.13.Petitsiooni avalikustamine maksab 30 €/ 30 ööpäeva.Petitsiooni tähtaja pikendamine maksab 1 €/ 1 ööpäev. Pikendamise eest tasumiseks tuleb küsida info@petitsioon.ee kaudu arve. Tähtaega pikendatakse ainult siis, kui tasu on laekunud.

3. Isikuandmed

3.1. Isikuandmeteks loetakse Kasutaja kohta käivaid andmeid, mille Kasutaja sisestab enda Kasutajaks registreerumisel (edaspidi Isikuandmed).

3.2. Aktsioonide toetamisel on kasutajal õigus jääda anonüümseks s.t. kasutaja nime ei kuvata portaalis avalikult kolmandatele osapooletele.

4. Vastutus

4.1. Kasutajad kasutavad Petitsiooni täielikult omal vastutusel.

4.2. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt Petitsioonis tehtud kannete seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse, lahenduste rakendatavuse ja tulemuslikkuse ning muude Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest.

5. Autoriõigus

5.1. Kogu Petitsioonis sisalduv visuaalne info ja andmete kogud – tekst, graafika, logod, ikoonid, nupud, programmid ja andmebaasid on Haldaja omand, mis on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autoriõigusi reguleerivate õigusaktidega.

6. Lõppsätted

6.1 Käesolevate kasutajatingimuste muutmisel on Haldaja kohustatud teavitama sellest kasutajaid tehes kättesaadavaks uued kasutajatingimused.