EI ACTA-le

1. oktoobril allkirjastasid Tokios kaheksa riiki (s.h. Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Kanada, Jaapan) saladuskatte all läbiräägitud ning koostatud võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA). Kolm läbirääkimistel osalejat (Euroopa Liit, Mehhiko ja Šveits) pole veel lepingule alla kirjutanud, kuid on esitanud ühisavalduse kinnitades oma kavatsustest allkirjastada leping “niipea kui võimalik.” ACTA jääb avatuks liitumistele kuni 2013 maini. 16.12.2011 allkirjastas ACTA ka Euroopa Nõukogu salajaselt põllumajandus ja kalandus kohtumisel. Järgmiseks hääletab ACTA poolt või vastu Euroopa Parlament ning viimasena on võimalus enda sõna öelda Eesti riigil.

Nõustuda tuleb, et intellektuaalomand on ühiskonnas oluline ja vajab kaitset, kui samas ei tohiks seda seada ülemaks isiku põhiõigustest eraelu puutumatusele, väljendusvabadusele ja andmekaitsele ning muudest õigustest, nagu süütuse presumptsioon ja tõhus kohtulik kaitse.

Paraku asetab ACTA õigusteomajate (s.o. autoriõiguste ja tööstusomandi omajate) huvid ülemaks kõigist teistest õigustest, s.h. põhiõigustest. See ei ole kooskõlas Euroopa ega Eesti konstitutsiooniõigusega.

Heaks näiteks on siinkohal ACTA artikkel 27(2) allmärkus, mille kohaselt internetiteenuse osutaja vastutuse piirangud (mille eesmärgiks on eemaldada stiimul jälgimaks isikute internetiliiklust, Eesti õiguses sätestatud infoühiskonna seaduses) on lubatud vaid juhul, kui õigusteomajate huvid on tagatud. See tähendab, et kui õiguste omaja huvi ei ole täielikult tagatud, kohustub nt ettevõttele serveriruumi pakkuja kontrollima ettevõtte internetiliiklust. See on vastuolus nii Eesti põhiseaduse, infoühiskonna seaduse kui EL e-kaubanduse direktiiviga (artikkel 11 – keeld kohustada internetiteenuse osutajaid aktiivselt ebaseaduslikku teavet otsima ning kontrollima).

Sarnased ebaselged normid sisalduvad ACTA-s ka mitte-digitaalse maailma osas. Näiteks on ei ole selge, kas ACTA jõustumisel ei kriminaliseerita täna Euroopa ühisturu alustalaks olevat paralleelimporti jne.

Seega leiame, et demokraatlikult ühiskonnale ebaomaselt läbiräägitud ACTA ei saa olla tänasel kujul, sobiv meie õiguskorda, mistõttu palume kõigil anda enda hääl ACTA vastu ning koos võime suuta mõjutada ka Eesti riiki enda sõna ütlemisel

allkirjade kogumine on lõppenud

06.01.2012 00:00 kuni 26.02.2012 23:59

7212 häält

103%

Hääle andmisest ning poolt/vastu kommentaari lisamisest. 
  • "Ei ACTA-le" näol on tegemist poolt-hääletusega. Seega andes allkirja (eutentides ID-kaardi, e-postiga) oletegi petitsiooniga ühinenud. 
  • Kommentaariumisse  ei pea tegelikult midagi kirjutama, need on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTA vajalikkust tänasel kujul, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.


Miks allkirjastada petitsioon ehk mis on sellest kasu?


Lissaboni leping muutis Euroopa Liidu kaubanduslepingute sõlmimist ja andis sellele vabamad käed kaubamärkide ja autoriõiguste alaste kokkulepete sõlmimisel. ACTA on selle protsessi otsene tulemus.


Võltsimisvastase kaubanduslepingu läbirääkimised on jõudnud praeguseks sellesse staadiumisse, et Euroopa Liidu Nõukogu andnud ACTA-le rohelise tule.


Järgmisena on otsustusõigus Euroopa Parlamendil. Parlamendil on vetoõigus, kui leping läheb vastuollu varasemate õigusaktidega või ei vasta proportsionaalsuse printsiibile. Meie hinnangul on ACTA vastuolus olemasolevate õigusaktidega ning sõnastuste ebaselguse tõttu ka ebaproportsionaalne. Ei ole teada, kas Euroopa Parlament kavatseb otsustamisel ühele või teisele alusele tugineda.


Täiendavalt, Euroopa Liidul puudub siiski veel pädevus sõlmida lepinguid elik vastu võtta õigusakte, mis sisaldavad kriminaalõiguslikke meetmeid. ACTA sisaldab kriminaalõiguslikke meetmeid, seega oleks veel ka liikmesriikidel selle lepingu suhtes vetoõigus.


Liikmesriiki, täpsemalt meie enda valitud esindajad suudame me koos mõjutada. Käesoleva aktsiooni eesmärgiks on tekitada avalik debatt ning viia meie arvamus otsustajateni.

 


Täiendavat infot ACTA kohta saab:


* ACTA leping ise: http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain&page=pub_pub_dynobj_file&pid=1378835&file_id=1378836&content_type=application/pdf&file_name=COM_2011_380_ET_ACTE_f.pdf&file_size=149549&wdtid=1041485

* HTML vormis: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0380:ET:HTML

* Euroopa Parlamendi kriitika: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0058+0+DOC+XML+V0//ET

* Otselink EDRi eestikeelsele ACTA voldikule: http://kogukond.org/acta/acta-voldik-2.pdf

* La Quadrature du Net video eesti subtiitritega: http://www.youtube.com/watch?v=zM-BLxOg33E

* Raadio 2 Laupäevakus ACTA-st Karmen Turk, Jaagup Irve, Veiko Tamm: http://www.upload.ee/files/1995380/acta_raadio2_l6igatud.mp3.html

* Vikerraadio Kultuurikajas räägib ACTA-st Kivisildnik: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1717341

* Vikerraadio saade, kus ACTA-t põhjalikult lahatakse: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1699491

* Karmen Turki avalik kiri eurosaadikutele: http://kogukond.org/2011/12/karmen-turki-acta-kiri-europarlamendi-saadikutele/

* Interneti Kogukonna avalik kiri eurosaadikutele: http://kogukond.org/2011/12/kogukonna-acta-kiri/

* Eurosaadik Tarand oma blogis ACTA-st: ttp://www.tarand.ee/2010/09/acta-3/

* Irve selgitab dragon.ee foorumis ACTA-t: http://www.dragon.ee/foorum/viewtopic.php?f=72&t=12399

* Askur Alas Eesti Ekspressis: http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/voltsimisvastane-seadus-ahvardab-vaba-internetti.d?id=63700358

* Anto Veldre avab teemat juba 2003. aastal Arvutimaailmas: http://www.ria.ee/lib/am-2001-2005/8482_4D3.HTM

* Hendrik Alla avab Postimehes autorikaitseõiguste äri tagamaid: http://www.postimees.ee/705250/voitlus-digitaalsete-tuuleveskitega/

Kriitikat muus keeles:

* ACTA section analysis: https://sites.google.com/site/iipenforcement/acta-section-analysis

* ACTA analüüs tuntud inimõiguste eksppertide poolt, mis lükkab ümber ka Euroopa Komisjoni senised ACTA't toetavad väited: http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-rights

* ACTA ja juurdepääs meditsiinile: http://en.act-on-acta.eu/images/0/0d/Access_to_medicines.pdf

Aktsiooni korraldaja

Karmen Turk
(ÜRO Interneti Väljendusvabaduse Dünaamilise Koalitsiooni koordinaator, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant internetiõiguse valdkonnas ning advokaat advokaadibüroos Tamme Otsmann Ruus Vabamets)

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Henrik: Poolt!
Kui hetkel on see meie seadustele vastuoluline siis tulevikus võib EU sõna olla lõplik.
Vasta!
Kaspar: Vastu!
100% vastu!
Marek: tere
veits keeruline, paned poolt oled poolt sõnale EI ACTA-le pane vastu oled ACTA-le vastu :D
Ken: Poolt!
Kui te tahate olla ACTA vastu sii hääletage ka vastu!
sten: Poolt!
Ja veelkord poolt!
Kermo: Poolt!
140% ACTA vastu!
Aleksander: 1984 ei olnud õpetusena mõeldud vaid hoiatusena!
1984 ei olnud õpetusena mõeldud vaid hoiatusena!
Elend: Petitsiooni poolt ja ACTA vastu
Normaalne on see, et kriminaalmenetluse vms raames antakse ametnikele õigus nõuda ISP-de käest informatsiooni ja nuhkida inimese järele mingite muude kanalite kaudu (Facebook jne). Ma arvan, et väga vähestel juhtudel, kui kriminaalmenetlust on alustatud, on seda tehtud täiesti alusetult või et süüdistatav on 100% süütu. St. et mingi alus selleks on ning sellisel juhul informatsiooni jagamine õigusorganitele on normaalne, kasvõi tõestamaks, et inimene on 100% süütu.

Normaalne ei ole see, et peale ACTA vastuvõtmist hakkab sama asi toimuma palju lihtsamalt ning mingisuguste organisatsioonide initsiatiivil, mis on kontrollitud erasektori poolt (ntks. Hollywood jne). Kuidas see täpselt välja nägema hakkab, ei olegi hetkel väga oluline, aga fakt on see, et kui MPAA või muu osapool soovib inimese järele nuhkida, kuna on alust väita, et inimene on alla laadinud ntks. piraatfilme, siis see informatsioon ka saadakse. Selline võimalus aga tekitab väga palju erinevaid stsenaariume, kuidas inimeste kohta informatsiooni kätte saada ja seda väga erinevatel (sh. ka majanduslikel) põhjustel.

Josè: Poolt!
Pole vaja mõttepolitseid!
Karlis: Poolt!
Mina olen ACTA vastu ehk petitsiooni poolt
Kõu: Poolt!
Et olla ACTA vastu- PEAB OLEMA PETITSIOONI POOLT!!!!!!!!!
Lauri: Vastu!
Ei näe mõtet..
Vasta!
Ott: Vastu!
Kui tahad netis käia siis ole vastu
Richard: Richard Tamme
VASTU!
Vasta!
Teodor:
Vastu!
Vasta!
Rändi: ikka vastu
...
Vasta!
Arle: Vastu
Kohe täiesti vastu. Kuidas oleks võimalik karistada tervet asutust selle tõttu, et üks ohmoon sealses ühendatud internetivõrgus endale piraatlusega filmi tirib?
Vasta!
Roland: Roland
Vastu !
Vasta!
Janno:
Vastu
Vasta!
Vello: V
Vaba interneti lõpp kui jõustub.
Vasta!
Karin: Karin on vastu
vastu
Vasta!
Erik: Erik Kallas
Jhonny, WTF?
Vasta!
Rudolf: olen vastu
varsti oleme samas seisus, mis Koreas toimub, väljapoole oma kommunistliku riiki ei näe keegi.
Vasta!
Aarne: aarne
See on vastuolus nii Eesti põhiseaduse, infoühiskonna seaduse kui EL e-kaubanduse direktiiviga
Vasta!
Jaan: POOLT/VASTU on segaselt vormistatud
kas see "poolt" on ACTA poolt või vastu on ACTA vastu? või "poolt" tähendab "EI ACTAle" petitsiooni "poolt", ja "vastu" on "EI ACTAle" petitsiooni vastu?
Vasta!
Algis: !
!
Vasta!
Taavi: poolt
nii palju igasugu kontrollijaid!
Vasta!
Aixx: .
.
Vasta!
Jaanus: Vastu!
See on vabaduse piiramine
Vasta!
Hannes: Hannes
Kindlasti ACTA vastu!
Vasta!
Marko: Marko
ACTAt on tehtud kõikide liiduriikide seljataga, salaja ja vaikselt. ACTA on hea võimalus suruda kodanike suud lukku internetis. Paljud portaalid kaotavad endas mõttes, sest sisu on niivõrd suure kontrolli all, et sisu peaaegu ei jääkski.
Vasta!
Sven: VASTU
VASTU
Vasta!
Allan: Allan
Internet peab jääma vabaks!
Vasta!
Aare: Aare
Kuidas ma peaks hääletama, kui ma olen ACTA vastu? Väga segane on see asi. Kas ümber pole seda võimalik sõnastada?
Olen ACTA vastu, seega hääletan poolt.
Vasta!
Jaano: yxmees
Kurat, kui teete petitsiooni, siis tehke see arusaadavalt. Praegu hääletavad ju enamuses vastu, ehk siis ACTA poolt!!
Vasta!
Märt: yxmees
Siia alla ei pea tegelikult midagi kirjutama, need siin on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTAt, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks. Aga kui ei olda nõus, siis ei tohiks ka petitsiooni allkirjastada, sest allkiri tähendab juba nõustumist. Tegelikult peaks siia kommentaaride alla käima argumendid vms, aga mitte "Poolt" ja "Vastu" hüüatused...

Näiteks tundub mulle, et ACTA püüab olla vanamoodsalt piirav tänapäeva üleilmastunud ja võrgustatud maailmas, kus andmeid ja kaupu liigutatakse niisuguse kiiruse ja kergusega, et selle kontrollimine nõuab väga repressiivsete vahendite kasutamist. Kuna ajast-arust ärimudeleid viljelevad suurkorporatsioonid ei taha oma kasumite vähenemisega leppida, siis püüavad nad muutunud turuolukorras suruda läbi lepingut, mis nende agooniat pikendaks... Minu meelest pole see küll midagi sellist, mis tavainimesele kasulik oleks.

Ja meie ülesanne siin oleks aidata korporatsioonide lobisfääris paiknevatel konservatiivsetel poliitikutel seda lihtsat fakti mõista.
Jaano: poolt
Jah, need poolt ja vastu kommentaarid on ilmselt tekitanud paljudes segadust ja arvamuse, et siin saab vastu või poolt hääletada, kuigi tegelikult sa lihtsalt annad oma hääle petitsioonile "EI ACTA-le"
Riivo: Vastu
Vastu
Vasta!
Marko: Poolt!
Nõustun samuti sellega, et intellektuaalset omandit tuleb kaitsta. ACTA puhul tundub aga, et tegemist on rohkem suurkorporatsioonide survega oma kasumit suurendada. Ma olen kuulnud lugusid sellest, kuidas muusikud ei teeni tegelikult eriti midagi kui nad annavad plaate välja mõne suure korporatsiooni juures, suurt osa müügitulust tahab endale muusikatööstus. Teiseks oluliseks küsimuseks on see, kuidas mõjutab ACTA Jamendo ning teiste samalaadsete projektide tegevust? Ma oletan, et ka YouTube langeks ohvriks, kuna sisaldab nii legaalset kui mittelegaalset sisu, kes seda sortima hakkab, pannakse lihtsalt kinni. Ei hakka siin vinüülplaati ega selle kvaliteeti propageerima aga tegemist on ilma kopeerimiskaitseta meediumiga. Aga kus on siis laialt levivad piraat vinüülplaadid? Pole ühtegi isiklikult näinud/kuulanud. Poes on saada kopeerimiskaitsega meediumid, mis teinekord ei mängi ka ametlike seadmete peal. Ma oletan, et tõelised fännid koguvad siiski enamasti originaalplaate ning piraatlus on igasugu nurgataguste poodide hobi ning ostja ei pruugi sellest üldse teadlik olla.
Vasta!
Janar: Kes on eestis otsutajad?
Pole endal aega süveneda- kes (kas üldse) eestist seda otsutab. Kas üldse iga riik saab seda otsutada EU's? Mõtlen reaalselt kas on midagi võimalik teha, keda mõjutada.

Olen ise ACTA vastu.
Vasta!
Reemo: vastu
vaatasin videot kus öeldi et varsti läheb positsioneerimine veel paremaks. selliseks et väikse kiibi abil on võimalik isegi raamatuid ülesse leida. EHK kiibistame inimesed ka ära... ja lihtne kõigi eraellu tungida. juhei. Ja ACTA .... teine lähenemisviis inimeste jälgimiseks. muidugi kohtuväline trahvimine on vinge. NT. laps kodus download-ib viis laulu/videot ja hetkega peavad vanemad maksma teist laenu....
Vasta!
Ardi: Vastu!
Mõttetu piiramine!
Vasta!
Oliver: Oliver
Absoluutne MÖGA, täiesti vastu olen
Vasta!
Tauri: Tauri
Kui te nutate selle pärast, et interneti nii ebaturvaline on ja et sealset peaks kontrollima, siis te olete küll mai tea kust kohast tulnud, kuna kui te loeksite natukenegi ajalugu, siis te teaksite, et internet pole kunagi mõeldud turvaline olema! Tehke oma LAN kodus ja olge sellega õnnelikud siis.
Vasta!
Janek: Janek:
Kindlasti ei ACTA-le
Vasta!
Henri:
Algus SOPA USAs, nüüd ACTA ülemaailmselt!?
Ootan aega mil seda avalikult arutama hakatakse.
Vasta!
Mart: Ei ACTAle
Siia alla ei pea tegelikult midagi kirjutama, need siin on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTAt, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.
Vasta!
Rain: Kas selist eestit me tahtsimegi?
Kas tahame eestit kus oleks samasugune intrnet nagu hiinas? Kui sedasi edasi läheb siis saame riigi kus 1 piraat mp3 = vangla müüri ääres mahalaskmine ning kus igat liigutust kuulatakse pealt. Või siis, et laed netti üles video suve üritusest kus taustal mängib auto raadio ja siis hakatakse selle eest sind pealt kuulama kuna on kahtlus et oled piraat.

St et kui riik tahab teisiti mõtlejaid jälgida siis piisab ettekäändest et tesitimõtleja on piraat ja ongi korras.Vasta!
Kristjan: mnjah
See on selline absurdsus, et ei oska isegi kommenteerida. Sama hästi võiks vangla võtmed vangide kätte anda ja loota et nad oma karistuse ära kannaksid.
Vasta!
Joosep:
Sellised nõusolekud nagu seesama ACTA ja ka USA-s hääletusel olev SOPA on kõige selgem inimõiguste rikkumine
Vasta!
Kelly:
Vaba interneti lõpp!
Vasta!
Rein: Poolt ja vastu seletus.
Enne kommenteerimist ja hääletamist oleks tark lugeda aktsiooni sisu ilusti läbi ja siis natuke mõelda. Poolt hääleta siis, kui tahad öelda EI ACTAle ja Vastu hääleta siis, kui leiad, et ACTA on kasulik ja inimesi on vaja piirata.
Aga olles lugenud kommentaare, saan aru, et enamus siin komenteerijaist ütleb EI ACTAle. Aga enne vastamist pole lihtsalt läbi mõeldud. Eks tulevastele petitsioneerijatele väheke mõtlemisainet kuidas oma küsimusi esitada.
Vasta!
Anu: EI ACTA´LE POOLT
!
Vasta!
Martin: EI ACTA'le
seega hääletan "poolt."
Vasta!
Roland: Nõukogu pädevus? EI ACTA-le!
ACTA ei ole Põllumajandus- ja kalandusnõukogu pädevuses?
http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/agriculture-and-fisheries?lang=et
Võibolla eksin, aga mulle nagu meenub, et see pole esimene kord, kui sellenimeline nõukogu pealtnäha hoopis muude valdkondade osas "huvitavaid" otsuseid vastu võtab.
Kolmas probleem selle eelnõuga on salastatus. Milleks see? Kahtlane. Ja kuidas selliseid asju reguleeritakse, et millal võib või peab täiesti või suhteliselt salajane olema?
Vasta!
raino:
Vastu!!
Vasta!
Joonas: joonas
olen nii acta kui ka sopa vastu!
Vasta!
Andres: Kuulge vastuolijad, mille vastu te nüüd olete siis?
Kui petitsioon on "EI ACTA-le", siis selle petitsiooni poolt (Acta vastu) olemiseks minge andke oma allkiri. Ja ärge tekitage kommentaaridega segadust. Või kui tingimata on vaja kommenteerida, siis - vastumeelsust Acta vastu saate väljendada sellega, et olete käesoleva petitsiooni POOLT. Petitsiooni VASTU olles olete ju ACTA POOLT. Kes aru ei saa, pange arvuti kinni ja kuulake koolitundides edaspidi hoolsamalt.
Vasta!
Alar: Alar.Vastu
Ikka ACTA vastu!
Vasta!
Alar: Alar: Vastu!
Ikka ACTA vastu!
Vasta!
Agu: EI ACTALE
ACTA vastu või petitsiooni poolt asi on ikka segane. Esimese hooga pidin Vastu panema.
Mina olen ACTA vastu ehk petitsiooni poolt
Vasta!
Rain: EI ACTA'le
Poolt !
Vasta!
Taavi: Loomulikult ACTA, SOPA, PIPA jm. internetiliikluse tsenseerimise ürituste vastu
Internet on tänases maailmas praktiliselt ainus kanal, mis võimaldab vaba arvamuseavalduse, sõnavabaduse ning seega ka teadmiste ja tõe levikut kõige laiemal ja kättesaadavamal tasandil. Igasugustel algatustel, kui ülla nime all tahes, mis interneti põhiväärtust ja -olemust ohustavad, ei tohi lasta seda monopoliseerida.
Vasta!
Ragnar: ACTA vastu
pole vaja seda!
Vasta!
Ragnar: ACTA vastu
Ehk siis selle petitsiooni poolt!
Vasta!
Janek: Janek: ACTA vastu!
Kindlalt isiku põhiõiguste piiramise vastu!
Vasta!
Priit: EI ACTA-le ja EI SOPA-le
Ei ACTA-le ja EI SOPA-le, seega Poolt kommentaar:

ACTA ja SOPA sarnased ettevõtmised pole ohtlikud mitte ainult kodanikuvabadustele, vaid internetile praegusel kujul tervikuna. Internet on tänapäeval paratamatult SEE põhiline demokraatia meedium. Internetile piiranguid seada pole mitte lihtsalt ohtlik paarile muusikat sikutavale üksikisikule vaid ühiskonnale, nagu me seda täna tunneme, tervikuna.

Kasulikku lugemist: http://maloki.se/2011/12/21/now-is-the-time-to-act-on-acta-and-sopa/
Wikipedia reageering SOPAle: http://wikimediafoundation.org/wiki/English_Wikipedia_anti-SOPA_blackout
Vasta!
Sven: Mina, Sven Mäesalu
Ma olen sellele TOTAALSELT VASTU!... Olen asjaga kursis juba mingi 4 kuud..
Jube närvi ajab see et mitte keegi ei tea sellest SOPAst mitte muhvigi :S Kuigi see mõjutab KÕIKI!
Vasta!
Sven: Totaalselt vastu
As in , SOPALE/PIPALE/ACTALE VASTU!
ütituse "EI ACTAle " poolt..
See "poolt ja vastu" on suht nõme sõnade mäng :D
Vasta!
Tõnks: Poolt "Ei ACTA-le!".
Ma pooldan "Ei ACTA-le". "ACTA" peab kaduma!
Vasta!
Roland: EI EI EI ! ! !
Unustagu ära!
Vasta!
Roland: VASTU
vastu
Vasta!
Meelis: ikka vastu!
ikka vastu!
Vasta!
Toomas: If this goes through, we're f**ked
Kui ACTA ja SOPA läbi lähevad, siis on meie kõigi tulevik päris tume... Praegugi on juba tavaline meedia mõjutatud (et mitte öelda valitsuse/suurte korporatsioonide kontrolli all) ja läbi pääseb vaid see osa, mida tahetakse, et inimesed näeksid. Hetkel on internet viimane allikas, kust tõtt või üldse alternatiivseid vaateid leida saab.
Hetkel ei tea keskmine ameeriklane, kes on vaid massimeedia (teleka) kontrolli all, mitte midagi SOPA-st ja on negatiivsel arvamusel nii Ron Paulist kui ka Occupy Wallstreet'st, sest meedia kajastab seda neile nii.
Vasta!
Urmo: Vastu!
Vastu!
Vasta!
Sven: poolt
...
Vasta!
Kaido:
igal juhul vastu!!!
Vasta!
Tanel: ei ole nõus ACTAga
juhiks tähelepanu, et kui petitsiooni nimi on "ei ACTA-le", siis peaksin sellega nõustuma, ehk olema poolt. Aga viimasest lõigust selgub, et sellisel juhul peaks hoopis vastu hääle andma. Vähem keerutamist kodanikud!
Vasta!
Madis: EI ACTALE!
EI ACTALE!
Vasta!
Mikk: ACTA vastu
Vabadus!
Vasta!
Eero: Eero: Vastu
.
Vasta!
Rando:
Vastu!
Vasta!
Priidik: Vastu!
Vastu muidugi!
Vasta!
Otto: Otto de Voogd
The Internet belongs to us, not to big corporations.
Don't let the media and entertainment corporations turn the Internet into TV.
Vasta!
Hannes: Aktsiooni "Ei ACTAle" poolt
Antud petitsioon tuleks korrektselt sõnastada. Praegu ei ole kindel, kuhu see hääl siis satub. Kas petitsiooni poolt jah/ei või ACTA poolt jah/ei. Nagu ka kommentaaridest näha on ACTA vastased kommentaarid kord rohelised, kord punased.
Seega ACTAle ei, korretsele väljendusviisile jah.
Vasta!
Tõnis: VASTU!
:S
Vasta!
Siim: Segadus
Tõesti on segane. Ma ei taha actat kas mas iis oen vastu?
Vasta!
Martin: Poolt.
Njoo, mis nali see veel on, et vaba internetti pole?
Vasta!
Martin:
Vastu !!
Vasta!
Marko: jörm
Pangu põlema:D
Vasta!
Arvo: poolt
Selle petitsiooni poolt!
Vasta!
Janek: Janek
Kindlasti ACTA vastu.
Vasta!
Indrek:
poolt
Vasta!
Indrek:
sry ei soovi selle jõustumist
Nansy: vastu
Selline asi rikuks kõikide inimeste vabadusi.
Vasta!
Mihkel: Vilep !
Kui võetakse neti vabadus siis varsti võetakse ka sõnavabadus hakkad iga sõna eest maksma ;) sest internet on juba nii suur osa inimeste elust et seda võibki nimetada eluks teisel tasandil.
Olen igati poolt ACTA vastu!
Vasta!
Toomas: Toomas
Olen ACTA vastu ehk "Ei ACTA-le" poolt.
Vasta!
Aivar:
mis õigusega tulevd nemad meile ütlema mida me teha võime ja kus me käime
Vasta!
Taavi: .
Poolt. Loodam et see jama läbi ei lähe
Vasta!
Janar: Poolt
Loomulikult olen Ei ACTA-le poolt!!! Intenet peab vabaks jääma!!!
Vasta!
Mattias: Mattias: Poolt
ACTA vastu.
Vasta!
Diana: Mina
Vastu
Vasta!
Taniel: Taniel
ACTA piirab inimese sõnavabadust ja sel ei ole mõtet
Vasta!
Taniel: Taniel
olen petiitsiooni poolt, ACTA vastu
Kristjan: ACTA on paha!
...
Vasta!
Stanislav: Mine kuhu tea sellist mõtet!
Vastu!!!
Vasta!
Hannes: Vastu
kindlalt vastu
Vasta!
Aivar: Vastu!
Ei soovi mina, et riik hakkaks minu kirjades sobrama!
Vasta!
Ardi: Ardi
inimesed, miks te petitsiooni vastu olete ja ütlete, et olete acta vastu?
Vasta!
sander: VASTU!
Kuna see jama Paneb kõik kõige paremad veebilehed kinni. Tra tahaks nagu rahulikult netis käia ja teistega infot jagada ilma et ma selle eest vangi läheks.
Vasta!
sander: VASTU!
Kuna see jama Paneb kõik kõige paremad veebilehed kinni. Tra tahaks nagu rahulikult netis käia ja teistega infot jagada ilma et ma selle eest vangi läheks.
sander: vastu
vastu
Vasta!
Rasmus: Hm, kumb ma siis olema peaksin?
Selle artikli sõnastus pole just kõige parem, nii et ma ei saa päris aru, kas olles "vastu" või "poolt" hääletan ma "jah ACTA-le" või "ei ACTA-le". Otsustasin siiski panna "vastu.

Soovitan sellel inimesel, kes pärast neid hääli loeb, iga hääle (kommentaari) sisu lugeda, et tõeliselt aru saada, mida inimene soovis öelda.

Ise aga olen kahtlemata selle ACTA vastu ega soovi mitte mingil juhul, et hakataks läbi viima mingisugust laialdast interneti tsensuuri ja/või kontrolli inimeste käikude ja e-mailide üle. Mulle piisab juba sellest, kui Youtube'st ei saa mõndasid muusikavideosid vaadata, mis on ilmselt alaealisele "liiga seksuaalsed". Pigem utsitab see mind, ja kindlasti ka teisi, tegema libakasutajaid.
Vasta!
alo.latt: VASTU!
Täielik absurdsus ja vaba interneti tapmine.
Vasta!
Martin: Mardo
Kindel EI
Vasta!
Romab: Vastu!
jama selles et varem okupeeris saksamaa siis venemaa nüüd euroopa liit mis järgmiseks ?

ootan põnevusega
Vasta!
imre: Imre
Hetkel juba müüvad suurimad tootjad kõigi riigi luuretele ja diktaatoritele infot, sinu liikumise ja andmete kohta.
Siis on tavarahval täitsa kaput. Vaadake wikileaksi...
Vasta!
Hendrik: Poolt!
Poolt!
Vasta!
Derek: VASTU!
JOOKSE INTERNET JOOKSE.
Sul on veel võimalus vabana pääseda .

Hoiame interneti avatud arendus kommuuni sellise nagu see praegu on , miks sellised inimesed peavad vähemuses piraatide pärast kannatama
Vasta!
Merle: VASTU!
Täiega vastu
Vasta!
Kätty: Vastu
Vastu vastu vastu
Vasta!
Raul:
vastu
Vasta!
Rene: .
.
Vasta!
Enelin: E.
VASTU!!
Vasta!
Tanel: vastu
internet peab j22ma vabaks
Vasta!
Elmo: Poolt!
Olen Poolt, see tähendab ACTA vastu!!:):)
Vasta!
Elmo: Poolt
Petitsiooni poolt ja ACTA vastu
Vasta!
Erki: Erki
Vastu. Sedasorti arengud poovad kinni ühiskondade arengu. Arvan, et nt Eesti IT-areng oleks olematu, kui me kõik poleks usinalt piraati mänginud omal ajal.
Vasta!
Rainer: f
f
Vasta!
Kaija: Vastu!
!
Vasta!
Tanel: VASTU !
Aitab jamast kutid. See on siiski SOPA eelne jura.
Vasta!
Juri: Juri
Seda pervertsust pole isegi mõtet kommenteerida. Kõik kes on lugenud inetis avaldatud osi saavad aru, et tegemist on jõudsa sammuga suunas mis tagaks suurfirmade ja valitsuste absoluutse kontrolli ineti keskkonna üle.
Vasta!
Mairo: Mairo
Vastu!!
Vasta!
Orm-Gregori: Vastu!
VASTU!
Vasta!
Jaanika: Jaanika
Loomulikult ACTA vastu
Vasta!
Jaanika: Janek
Vastu ei poolda ACTAt
Vasta!
Artjom: Tjom: Poolt petitsiooni pealkirjale - mis on EI Actale.
Määää. Kui petitsioon on "EI" Actale ja te panete "Vastu". Do you feel quite dumb now?
Vasta!
Kairi:
Acta vastu!
Vasta!
Kairi:
Acta vastu!
Vasta!
Ago: Vastu!
ACTA vastu! Miks peaks terve asutus kannatama, kui mõningad inimesed piraatlustavad?
Vasta!
Erle: Erle
101% vastu
Vasta!
German: "Ei ACTA'le!" poolt!
Petitsiooni poolt!
Vasta!
Henri: POOLT aktsioonile
Samamoodi olen SOPA ja PIPA vastu.
Maha võeti juba megaupload ja küüditati UK kodanik USA-sse, sest ta postitas oma kodulehel LINGI lehele, kust võis leida nö copyrighted materiali.

http://youtu.be/WJIuYgIvKsc
http://youtu.be/NzS5rSvZXe8
Vasta!
Artur: Täielikult ACTA vastu!
Pole meile ACTAT vaja...
Vasta!
Martin:
Internet ilma Tsensuurita!
Vasta!
Markus: Vastu!
KOHUTAVALT EBAINIMLIK!
Vasta!
Martin-eero: Martin-Eero
Ehitada mingi "eesriie" jällegist loomingule ette ainult, et seekord näed täpselt nii palju kui oled nõus maksma? Loojad ise ka ei salli seda.
Ärge tehke otsuseid, kontsulteerides ainult inimestega, kes annavad teile vastuseid, mida te tahate kuulda, EL.

Ei ACTA'le
Ei SOPA'le
Ei PIPA'le
Vasta!
Randel: otseloomikulit vastu
mis kuradi kontroll inimese netiliikluse üle, vb anname oma pangakaardid ja pin koodid ka sellele kuradi obamale? EI ACTALE!
Vasta!
Martti: Vastu !
Kelle asi see on mida ma netist sikutan.
Vasta!
Toomas: Toomas Haidak
ACTA võib vabalt olla kõige ohtlikum regulatsioon vabaduse ja inimõiguste vastu, mis EL-is menetlemisel on.

PS Head petsitsiooni koostajad ona paraku sõnastanud selle nii, et pooled inimesed, kes ACTA vatu on annavad oma hääle selle petitsiooni vastu
Vasta!
Garol: G
Asjal pole mõtet. Rikub kõik ilusa ära, aga piraatlust ega illegaalset andmevahetust see vaevalt peatab.
Vasta!
Jaagup: EI ACTAle
Olen ACTA vastu
Vasta!
Rain:
VASTU!
Vasta!
Liisa: ACTA VASTU
loomulikult
Vasta!
Liisa: Acta vastu!!!
loomulikult
Vasta!
Teele: Teele
Inimesed kes panevad "Vastu" ei saa aru sellest, et nad on ACTA poolt .
Te ju hääletate Vastu sellele petitsioonile .
Vasta!
Ivar: Acta vastu
Petititsiooni poolt
Vasta!
Valdur: Vastu.
Õnneks kommentaaride 'hääl' ei mängi mingit rolli, petitsiooni poolt ehk siis ACTA vastu saad siiski hääletada andes allkirja petitsioonile. SOPA kukkus, nüüd järg ACTA käes.
Vasta!
Ahto: Ahto
!
Vasta!
Jan:
.
Vasta!
Das:
Sellist jama meile küll pole vaja ma ikka tahaks et minu emaili sisu jääks ainult minu teada mitte mingile suvalisele kontorirotile elionis
Vasta!
Alar: Poolt!
EI ACTA'le
Vasta!
Raiko: Prackman
Ei ACTAle!
Vasta!
Fady: "Just say No to Acta" poolt
Oehh, see küsitlus on segane.
Vasta!
Mari-Liis:
Kindel ei.
Vasta!
Mari-Liis:
ja kui ma kirjutan vastu siis ma mõtlen, ACTA vastu
Anna: Ei ACTA-le!
Ei ACTA-le!
Vasta!
Andres: Andu
Andke ikka allkirju mitte ärge kirjutage kommentaare!
Vasta!
Sten: Vastu!
Vastu kindlasti.
Vasta!
Enar:
Petitsiooni poolt, et hakata ACTA allkirjastamisele vastu.

Kuigi vahet vist ei olegi kuidas hääletad, kuna kõik hääletajad on selle vastu olenemata kas vajutasid petitsiooni poolt või vastu.
Vasta!
Riho: VASTU!
ACTA ei tohi läbi minna
Vasta!
Villem: VASTU!
Lõpp vabale internetile!!!
Vasta!
Sander: Poolt
Internetivabaduse piiramine ei aita kedagi. Ei ACTALE!
Vasta!
Sven: Ei!
FU ACTA!!
Vasta!
Sandra: vastu!
vastu vastu
Vasta!
Raigo: Raigo
See oleks interneti häving seega olen VASTU!!
Vasta!
Madis:
Google, Youtube ja Facebook võiks meie lähitulevikus veel alles olla
Vasta!
Jarmo: Jarmo: ACTA vastu / aktsiooni poolt
Siia sobiks pilt kus ohvitser ütleb vangile, et tapmine on illegaalne, vang ütleb vastu, et samamoodi ka muusika sinu iPodis :)
Vasta!
Kristina: Vastu
Mis siis saab näiteks disainiblogidest?
Vasta!
Markus: Markus
Kindlasti vastu. Nii kaob meie õigus vabale internetile.
Vasta!
Janar: Acta vastu! Ei actale!
Acta vastu.
Vasta!
Martina: Martina
mulle on oluline enda tegemiste vabadus.
Vasta!
Riido: Riido: VASTU!
100% VASTU, tegelegu parem millegi tähtsamaga, näiteks: vägivalt, vargused jne
Vasta!
Kelli: Ei ACTALE
VASTU !
Vasta!
Kelli: Kelli : VASTU !
Ei näe mõtet..
Vasta!
Mattias: Mattias: Vastu!
Täiega vastu!!
Kui töötan IT alal siis mõjutab see mind 100%!
Vasta!
Tim: Ei Actale
Kui see läbi läheb siis peame interneti eest ka maksma?
Vasta!
Lauri: Vastu
Kui oled tõsimeeli ACTA poolt, võiksid sama hästi öelda 'Teretulemast tagasi nõukogude tsensor, nüüd tõsiste karistustega.'
Vasta!
Erkki: Vastu
Ega siit midagi ead ei tule, kui mingi 101 matsi RK otsustab selle vastu rahva tahtmist vastu v6tta.
Vasta!
Fred: VASTU!!!
Täis idiootsus...
Vasta!
Janno: ACTA vastu!
Segane lugu siin vastu/poolt häältega.
ACTA vastu ehk petitsiooni poolt.
Vasta!
Sofja: ACTA vastu
Kui te olete ACTA vastu, siis peab hääletama " ei ACTA" poolt! (mitte vastu)
Vasta!
Mati: ACTA vastu!
Ei nõustu isikuvabaduste arvelt jätkusuutmatu ärimudeli seaduste läbi kohustuslikuks muutmisega!
Vasta!
Andres: Poolt ja vastu hääled käivad petitsiooni mitte ACTA kohta!
Hääletus käib selle üle kas ACTAle ei öelda kui hääletate petitsiooni poolt hääletate ACTA vastu.
Vasta!
Keitti:
pooltpoolt
Vasta!
Martin: Poolt!
ACTA on pask asi.
Vasta!
Märt: Vastu
Nii vastu kui vähegi saab :D
Vasta!
Karmo: Vastu
.
Vasta!
Maris: Poolt
Natuke segaselt on muidu see asi üles ehitatud... paljud, kes on ACTA vastu, hääletavad "vastu" kuigi tegelikult peaksid "poolt" hääletama, sest teema on ikkagi "EI ACTALE" ... Nii et inimesed ... kui olete ACTA vastu, hääletage "POOLT"
Vasta!
Ayron: Vastu
Vastu
Vasta!
Toomas: Toomas
Igaljuhul ACTA vastu.
Vasta!
Tanel: EI ACTA´le
ma ikka selle poolt et ei ACTA´le
Vasta!
Roth: ACTA VASTU!!!
Palju neid jubedusi veel on, mis internetivabadust ära võtta tahavad?
Ma kasutangi internetti selleks, et sõpradega oma faile jagada, see pole piraatlus, sest muidu ei oleks Facebookis seda võimalust, poleks MSN'is seda... Ja ma ei taha, et keegi mind jälgib!
Vasta!
Tiivi: Ja nii on
ACTA VASTU ehk siis PETITSIOONI POOLT!
Vasta!
Kalmer: Vastu!
Vastu! Vastu! Vastu! Vastu! Vastu!
Vasta!
Laura: Vastu
ACTA on demokraatia lõpu algus.
Vasta!
Kristjan: Kristjan: Vastu!
Ei ACTA-le!
Vasta!
Mihkel: ACTA vastu
ei Interneti surmamisele
Vasta!
Villem: Totaal lollus!
Ajuvabadus.
Vasta!
Remo: vastu
vastu
Vasta!
Arlis: Vastu!
EI pimendatud Internetile!
Vasta!
Jevgeni:
Barikaadidele!
Vasta!
Madis: Madis
Ei Näe Mõtet?
Vasta!
renee: Vastu!
Kindlalt vastu!
Vasta!
Romet: Idioodid!
kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTAt!
Vasta!
Henn: ACTA vastu
Täielik idiootsus.
Vasta!
Silja: S.K
Vastu!
Vasta!
Ken: VASTU
Et ACTA vastu olla tuleb ka vajutada vastu, mitte poolt!
Vasta!
Taavi: ACTA Vastu!
Ilmselge ja läbimõtlemata ülekohus kõigile, kes kasutavad internetti. Mu sõber ütleks: "ILLUMINATID raisk!"
Vasta!
Edu: vas
tu
Vasta!
Kerto: ECTA VASTU !
Mõttetu loomevabaduse ja Interneti piiramine minu arust !
Vasta!
Ra: Vastu
Pole mõtet enam.
Vasta!
Helen: Petitsioon.ee'st
Kuna paljudel on siin suur segadus, kas vajutada "poolt" või "vastu" nuppu, siis tahaksin tähelepanu juhtida, et see on kommentaaride sektsioon ja pole absoluutselt vahet, kumba nuppu te siin vajutate, kuna arvesse lähevad ainult teie digiallkirjad, mille andmise puhul nõustute te tekstiga "Ei AKTALE" ehk olete selle seaduse vastu võtmise vastu.
Vasta!
sergei: Maksumaksja ôiguste jalge alla tallamine.
Seda vôib kindlalt nimetada genotsiidiks virtuaalmaailmas.On vaid aja küsimus kunas see kandub üle ka pärismaailma ja USA-l ongi vaja uusi kohti,kuhu vägesid sisse saata "korda looma" sest iraan on ennast ammendanud
Vasta!
Aivar: Vastu
vastu
Vasta!
Martin: Vastu!
Kohe kindlasti ACTA vastu!
Vasta!
exerest: Exerest:Klge väga ebamugav on teada et keegi vaatab sinu maile
Fuck you nendega ACTA jne.Käite peale sellega.
Miks pandi Megaupload.com kinni fuck ma ei saa normalse kiirusega nüüd asju kätte.
Vasta!
Martin: Martin
Olen ACTA-le vastu aga poolt "Ei ACTA-le" :D
Vasta!
André: Et mitte segadust tekitada.
Te peate allkirjastama selle petitsiooni, kommentaar ei ole üldiselt oluline.
Aga siiski olen poolt, ehk hääletan ACTA vastu!
Vasta!
Rain: NO DAA!!!
私は、すべてのターンPEEKIを持っている
Vasta!
Karl: FUUU ACTA, FUUUUUU
Kui ACTA läheb läbi, siis võime demokraatiaga hüvasti jätta. That is all.
Vasta!
Meelis:
vastu.
Vasta!
Siim-Kristjan: VASTU!
Sellistel asjadel ei tohi lasta jõusse minna.
Vasta!
Hanna-Maria: Vastu!
Inimõiguste rikkumine, pole kooskõlas põhiseadusega. Milleks on see vajalik?
Vasta!
marita: Marita
Vastu!
Vasta!
Rene:
JAMAAAAA
Vasta!
Rene: Pooolt
jamaaa
Vasta!
Priit: ****
olen poolt!
Vasta!
Ardo: Ei
Ei tundu eriti mõtekas
Vasta!
Ardo: Ei
Ei
Vasta!
Pavel: vastu
vastu
Vasta!
Valter: Olen POOLT et actat ei võeta vastu.
Olen POOLT et actat ei võeta vastu .. väga segane..
Vasta!
Lauri: ACTA vastu
Mida muud.
Vasta!
Ako: Poolt!
Ma olen selle poolt, et seda vastu ei võetaks. Soovitan teistelgi sama teha!
Vasta!
Jaanus: Jaanus
Olen petitsiooni "Ei ACTAle" poolt, kui vastu oleksin, siis mul oleks ju pohhui, et olen internetis.
Vasta!
Mario: ACTA , SOPA ja PIPA Vastu
Mis siin enam üldse seletada, kui isegi Wikipedia on rajatud rammatutele ja inimeste teadmistele. Kui keegi ütleb midagi kellegi teise poolt varem öeldut, kas ta saab siis F.B.I kohe sappa endale või?
Vasta!
Andrei: Petitsiooniga nõus!
http://www.youtube.com/watch?v=citzRjwk-sQ
Vasta!
Kerli: Kerly
.
Vasta!
Ei: Hullem kui SOPA
Vastu, ilma teksti lugemata*!

*Olen juba teadlik sellest
Vasta!
Rail: Vastu
Kindlasti vastu.
Interneti veebilehtede kadumise tagaj2rjel v6ib sattuda inimkond taas kiviaega.
V6i isegi hulle...
Vasta!
Kertty: EI!
Niigi on piiranguid liiga palju. Olen ACTA vastu!!!
Vasta!
Puree: Matis
EI ACTA-le!!!!!!!!!!!!!!
Vasta!
Puree: xaq
OLEN ACTA-LE VASTU!
Vasta!
Raul:
VASTU!
Vasta!
Martin: Vastu !
ikka vastu
Vasta!
Remon: Remps
100% petitsiooni poolt ehk 100% ACTA-i vastu! Tõesti segaselt vormistatud küsitlus.
Aga kes iganes selle jobutuse peale tuli... sellelt peaks küsima: What is your major malfunction ?!?!
Vasta!
Rainer: ACTA MAHA!!!
No comments, only actions.
Vasta!
Kristel: Kristel
Vastu
Vasta!
Puree: Matis
OLEN VASTU!
Vasta!
Meelis: Unustage ära, brüsseli sülekoerad!!!!!!!!!!!!!
Unustage ära, brüsseli sülekoerad!!!!!!!!!!!!!
Vasta!
Martin:
See ACTA on puhtalt demokraatia ja inimõiguste rikkumine
Vasta!
Raido:
Juudid meelelahutuses niigi röövivad raha iisraelile ja tänu actale see veel sajakordistub, mille tagajärjel saab iisrael veel rohkem raha ja võimu, mis tähendab rohkem massimõrvu nende lähiriikides ning kontrolli meedias(ajupesuks). Peale selle on veel sadu halbu asju mis juhtuma hakkab.
Vasta!
Kermo:
ACTA VASTU
Vasta!
Liisi:
100% vastu
Vasta!
Anton: ei actale
olen selle poolt, et actat ei ole!
Vasta!
Erki: Interneti kasutusest
Ma küll ei sikuta ise filme vms netist aga... ma pelgan, et kraanide väga suure jõuga kinni keeramise järel jääb meie maailmapilt ahtamaks kui ta seda hetkel on. Ehk igasugune progress ning 100 ja rohkema megane netikiirus ja 4G kaotavad antud valguses osaliselt oma mõtte ? (Kui pole vajadust neti järele, siis pole ka vajadust kiriuse järele)

Päeval kui ENG WiKi oli suletud sain ma 2 x nö ninanipsu... emotsiooniks oli keskpärane pettumus.

Lõpeks, kui hakata veebi kohitsema, siis kolib info / piraatlus vms, mille vastu võideldakse, lihtsalt järgmisse keskkonda... piraatplaadid, piraattarkvara jms on minul veel selgelt meeles.
Vasta!
Elo: Elo
Petitsiooni poolt! Ei ACTA-le.
Vasta!
Kerli: VASTU
VASTU, VASTU, VASTU.
Vasta!
Rando: Vastu!
Pole vaja sellist asja, rikub inimeste privaatsust.
Vasta!
Kardo:
Vastu!
Vasta!
Riho: Vaba internetiruumi poolt!
Kurb on lugeda, et enamus kommenteerijaid isegi ei suuda aru saada, et mille poolt või mille vastu nad siin hääletavad. Kordan üle, et see "Poolt" ja "Vastu" käib petitsiooni kohta. Kui toetad seda petitsiooni, siis tuleb panna poolt ning kui arvad, et antud petitsioon on sobimatu või vale, siis tuleb valida "Vastu".
Ise loodan, et internet jääb vabaks, aga reaalsus kipub minema sinna poole, et mida aeg edasi, seda vähem õigusi ja vabadusi meil on. Varsti saab M. Jacksoni muusika alla tõmbamise eest sama karistuse kui temale surmasüsti teinud doktor.
Päikest!
Vasta!
Janar: ACTA vastu.
100% vastu!

PS: Kui te panete "vastu", siis Te olete selle petitsiooni vastu, ehk siis Te olete "ACTA" poolt, mitte "EI ACTA-le" poolt.
Vasta!
silver: Ei ACTAle!
Väga Väga Vastu!
Vasta!
Kadriann: Kadriann
Mitte kunagi pole häirinud ja nüüd siis häirib?
Vasta!
Ariana: Annu
ACTA-le tuleb lõpp teha!
Vasta!
Oliver: Oliver Sild
Kindel EI, internet ei sellist Reformi!
Vasta!
Oliver: Oliver Sild
Petitsioon tuleks korraldada uuesti ja Arusaadavalt!!!!
Vasta!
Britta: Vastu
Vastu!
Vasta!
Mark-Felix: Kommentaarides on pool vastu ja teine pool poolt.
Tegelikult on ilmselt enamus petitsiooni poolt, mis keelustakt ACTA.
Pooled on vist aru saanud, et see on ACTA toetamine ja vastu hääletamine oleks ACTA vastu. Tegelikult on vastupidi.
Vasta!
Siim: Siim
Do what you want beacause pirate is free, you are a pirate!
Vasta!
Egmond: SOPA/PIPA/ACTA/PCIP vastu
Ei tsensuurile.
Vasta!
Aksel: Vastu.
Eesti ei pea mitte iga "trendika" leppega kaasa minema, kuni võimalik, siis hoiduks nii aheldavast ja kaheldava väärtusega mõtete kogumist.
Vasta!
Andrus: EI ACTA-le
Acta vastu, over 9000
Vasta!
Ardo: Ardo
VASTU
Vasta!
Julius: Vastu!
Selline leping tulnuks teha 10 aastat tagasi, praeguse seisuga muudab see 90% neti kasutajatest kurjategijateks. See on täiesti ajast ja arust! Vastu
Vasta!
Reijo: Reijo
Maailma lollim asi mis tehtud on acta
Vasta!
Christer: chr
vastu!
Vasta!
Kaarel: Vastu
Nii vastu, kui vastu üldse olla saab. 1000000000000+%
Vasta!
Kristjan: Vihkan seda ACTAt
Kuradima ACTA tuleb ja tahab meilt vabadust ära võtta.
No käi peese oma ACTA´ga EU.
Vasta!
Kristjan: pnge POOLT kui olete ACTA vastu
POOLT kui olete ACTA vastu
Vasta!
Janeli: Palun...
..võtke häälte lugemisel arvesse postituste sisu, mitte poolt või vastu häält, kuna sellega on väga palju metsa pandud...
Vasta!
Karl: Karl Rebane
Petitsiooni poolt, ACTA vastu.
Vasta!
Nele: Euroopa tagumenti ei pea meie lakkuma
100% vastu
Vasta!
Eneli:
Kindlasti ei poolda, sellist nuhkivat seadust, mis põhjustab ebamugavust ja on tingitud puhtalt korporatsioonide soovist veel rohkem raha omandada.
Vasta!
Marius:
Pole vaja et keegi kontrolliks seda mida meie internetis teeme!!
Vasta!
Ivar: IVAR : VASTU
Pole meil vaja, et valitsused ka interneti ära rikuks, kõik muu juba rikutud on
Vasta!
Sam: Poolt!
Absoluutselt poolt!
Vasta!
Joonas:
Kõik need, kes on vastu, peaksid korralikult läbi mõtlema, mida see tähendab. Tegemist ei ole rahvasaadikute koostatud kaubanduslepinguga nagu seda tihti üritatakse näidata. Miks ACTA-ga seotud läbirääkimis on varjatud, on selle tõttu, et see tähendaks interneti tsensuuri interneti teenusepakkuja poolt. See tähendab, et patendi omajate kasum seatakse igal juhul ette inimeste vajadustest nagu ravimid jms patendeeritud leiutised. Need, kes ei näe mõtet(nagu siin varasemates kommentaarides öeldud on) ei suuda lihtsalt ette kujutada, mida ACTA endast reaalselt kujutab ning mis kõrvalmõjud sellel võivad olla.
Vasta!
Kristjan:
vastu, mis seal ikka
Vasta!
Egert: Vastu
Ma ei leia, miks ma peaksin vabavoliliselt ära andma enda õiguse, privaatsuse. Tooksin siinkohal paralleeli laulva revolutsiooniga. Me laulsime ennast vabaks, vabaks võõrast väest, ning saavutasime sellega iseseisvuse. Miks ma peaksin sellele, mille minu esivanemad mulle jätnud on maha trampima, peale sülitama ja selja keerama? Justnimelt. EI peagi. Ning seetõttu, ei näe ma mõtet, miks peaksin ära andma enda vabaduse internetis.
ACTA võtab ära sinu anonüümsuse ja privaatsuse. Sa ei saa enam napis rõivais kodus ringi käia, sest keegi võib sind veebikaamerast piiluda. Välisel koolitusel õpitud meeldiva roa retsepti jagamine viib sind vangi. Kas me sellist Eestit soovimegi? Päris kindlasti mitte.
Mõtelge inimesed kes poolt hääletavad. Mõtelge kohe peaga, mitte ärge tegutsege nagu robotid, kel mõistus puudub.
Vasta!
Martin: Vastu!!!
Peab olema päris mööda, kui oled sellise asja poolt. Uuri lisainformatsiooni internetist...vast mõtled ümber siis. INTERNET VABAKS!!!
Vasta!
Ruudy: Ruudy
Vastu
Vasta!
Aivar: acta vastu siiski
true story
Vasta!
Karl: 100000% vastu
Kindel ei , olen vastu
Vasta!
Härmo:
Ei actale!!!!
Vasta!
Alvar: vastu
ei
Vasta!
karl: VASTU!
Vasta!
Janno: vastu
Ei poolda ACTA,SOPA ega PIPA tegevusi.
Vasta!
Fredi: Vastu!
Vabaduse piiramine ja terve mõistuse eiramine.
Vasta!
Kermo:
Täielik jama!
Vasta!
Brünne: What!
Noob!
Vasta!
Raido: Raido: Vastu!
100% ACTA vastu
Vasta!
Priit: Priit
See petitsioon on üsna mõttetu, sest paljud ei saa aru, et "poolt" hääl ei ole mitte ACTA poolt vaid "EI ACTAle" poolt. Aga hääletan ikkagi, sest ACTA on veel mõttetum
Vasta!
Felix: 1984 vastu, vabaduse poolt!
Marko kirjutas:
"
ACTAt on tehtud kõikide liiduriikide seljataga, salaja ja vaikselt. ACTA on hea võimalus suruda kodanike suud lukku internetis. Paljud portaalid kaotavad endas mõtte, sest sisu on niivõrd suure kontrolli all, et sisu peaaegu ei jääkski.
"
Ning selle kui ka paljude teiste mõtteavaldustega ma ka täielikult nõustun!

Olen ACTA vastu!
Vasta!
Hans-Christian: Mihkel
See on täielik DEBIILSUS !
Vasta!
Targo:
Pole vaja seda jama, ei saa netist isegi meelelehutuseks multikaid vaadata...
Vasta!
Mehis: Mehka
boo-shakalaka
Vasta!
Kamilla:
Kui see seadus jõustub, siis see on reaalne interneti surm!
Vasta!
Dagmar:
Ahistav seadus
Vasta!
Rene: ACTA VASTU!
ACTA vastu!
Vasta!
Edgar: Mida mida?
See ACTA võib ainult ühte kohta minna.. vastu olen sellele actale!!!
Vasta!
Edgar: Mida mida?olen petitsiooni poolt, ACTA vastu
ACTA'le LAKU PANNI, Kiss my as
Maris: EI ACTA´le !
.
Vasta!
Hardo: ACTA vastu !
vaba interneti lõpp.
Vasta!
Lii: Lii: Vastu
100% VASTU
Vasta!
Danel: Mägi
Teinekord võiks parema pealkirja valida.
Vasta!
Mario: ACTA VASTU!
Lugesin läbi mõned tuttavate väljatoodud lõiked erinevatest artiklitest ja juba need lõiked on piisav kogus vigaseid õigusi/seadusi/kohustusi mis teatud institutsioonidelt nõutakse/antakse, et ACTA-le vastu olla.
Vasta!
kert: acta vastu olen
vastuuu
Vasta!
Helene: Vastu!
Ega nenedele ameeriklastele oma võimsast riigist ei piisa, ikka terve maailma ühine vara on vaja ära võtta.
Vasta!
Serena: Petitsiooni poolt
Kui me oma vabadust tahame peaksid inimesed ikka ACTA vastu olema.
Vasta!
Ivika: Vastu!
Täielikult vastu!
Vasta!
Maris:
Vabadust palun!!
Vasta!
Kris: halb sõnastus
EI ACTALE
Vasta!
Simon:
Fuck acta
Vasta!
Henry:
EI ACTA-le
Vasta!
Retu: Vastu!
ACTA vastu!
Vasta!
Martin: ACTA vastane
Isikuvabadust ja sellega kaasnevaid õigusi piiratakse meile peaaegu märkamatult igapäev. ACTA on vaid fraktsioon sellest mida võimueliit tahab läbi lüüa. Kuid seni kuni leidub veel inimesi ,kes pole lühikese mõistusega on meil veel võimalus enda ning kogu maailma elu paremuse suunas muuta. EI ACTA´le, SOPA´le ja PIPA´le.
Vasta!
Triin: Ei ACTAle
Mõttetu jälle ajas tagasi minna, kui oleme juba nii kaugele jõudnud. Igasugune piiramine ei sobi demokraatlikusse vabariiki.
Vasta!
Kristjan: Chris
Vastu
Vasta!
Robert:
ACTALE 110% VASTU!
Vasta!
Kadi:
ACTA vastu ikka
Vasta!
Markus: intellektuaalomand
Inimestel on kombeks arvata, et intellektuaalne omand on samaväärne materjaalse omandiga, mis on vale.

Enamus intellektuaalse omandi seaduseid on loodud eesmärgiga soodustada innovatsiooni, uute teoste, toodete, ideede jms. teket. Praktikas töötab see tänapäeval risti-vastupidi.

Suurkorporatsioonid kasutavad ära korrupteerunud poliitikuid, et oma monopoli ja võimu hoida ja laiendada.

ACTA ja SOPA on ainult viimased nähtused sellest fenomenist. Suurkorporatsioonid on juba aastakümneid vaikselt seadusdega endale võimu juurde sebinud (tarkvarapatendid, protectip, dmca, autoriõiguse pikendamine jne) . Samuti ei jää ACTA viimaseks selliseks väärsünnitiseks.

See petitsioon tekitab segadust. Peate käsitsi hääled üle lugema. Olen petitsiooni poolt ja ACTA vastu!
Vasta!
Norman: Petitsiooni poolt! ACTA vastu
Inimesed, kes seda seadust üritavad ellu viia, ei hooma, kui suuri kahjustusi see maailmale toob.
Vasta!
Silvar:
vastu
Vasta!
Martin: Martin
Loomulikult vastu!
Vasta!
Mario: Mario
Internett vabaks!
Vasta!
Mario: ..
Poolt!
Vasta!
Andres: Poolt
Ei ole sellist jama meile vaja!
Vasta!
Piibu: Peep
Olen vastu.
Vasta!
Vlats: Petitsiooni poolt ja ACTA vastu
EI ACTALE!!!
Vasta!
Lea: Lea: Olen ACTA-ga liitumise vastu!
Kuigi Eestis tehtakse see arvatavasti ilma kärata ära. St. et hääletatakse lihtsalt riigikogus ära nagu kõik teised asjad ja rahva arvamust ei kuula keegi nagu alati. :(
Vasta!
merka:
Olen selle petitsiooni poolt ja acta vastu!
Vasta!
Ylle: Poolt.
Inimesed palun lugege hoolikamalt mida tähendab Poolt või Vastu hääl! Vaatan, et väga paljud on küll ACTA vastu, aga hääle andmisel on nad tähelepanematusest valesti hääletanud :(


Hääle andmisest ning poolt/vastu kommentaari lisamisest.

•"Ei ACTA-le" näol on tegemist poolt-hääletusega. Seega andes allkirja (eutentides ID-kaardi, e-postiga) oletegi petitsiooniga ühinenud.

•Kommentaariumisse ei pea tegelikult midagi kirjutama, need on kommentaarid ja mitte hääled.

Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis

"Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTA vajalikkust tänasel kujul, ja

"Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.
Vasta!
Evelyn:
"EI ACTAle" POOLT! (st ACTA vastu)
Vasta!
Reno: Reno
See on totaalne jama, tasuta, teie kõik tasuta laulud ja nii edasi on läinud siis...
Youtube võetakse maha
Facebook võetakse maha ja teised saidid ka..
Totaalselt selle vastuNO ME GUSTA ACTA!
Vasta!
Kristjan: vastu
drakoonilised meetmed internetivõõraste juristide ja vanade poliitikute poolt? Ei aitäh
Vasta!
Tarmo: Tarmo: VASTU VASTU VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
KUI TAHAD NETIS KÄIA OLE VASTU!!!
TAHAD VEEL KORRALIKKU ÄRI TEHA, OLE VASTU!
Vasta!
Siim: Pff
Vastu!
Vasta!
Mikk: VASTU
Ei meeldi see jama !
Vasta!
Rauno: Ei ACTA-le !!!
Maha ACTA!!!
Vasta!
karen: Karu
ACTA VASTU !
Vasta!
Karl: ACTA Vastu
Save the Internet!
Vasta!
Katrin: Katrin
Hääletage palun õigesti! Kui hääletate "EI ACTA-le" vastu, siis hääletate ju ACTA jõustumise poolt! Niiet olge nii kenad ja lugege hääletamise tingimused läbi..


Hääle andmisest ning poolt/vastu kommentaari lisamisest.

"Ei ACTA-le" näol on tegemist poolt-hääletusega. Seega andes allkirja (eutentides ID-kaardi, e-postiga) oletegi petitsiooniga ühinenud.
Kommentaariumisse ei pea tegelikult midagi kirjutama, need on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTA vajalikkust tänasel kujul, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.
Vasta!
Alexei: Alexei
kahtlemataolen petitsiooniga nõus. EI ACTAle
Vasta!
Taavi: Vastu
Ei ACTA-le
Vasta!
Marko: VASTU!!
100% VASTU ACTA-LE!!
Vasta!
Enn-Erik: VASTU
100% vastu !!!
Vasta!
Karl: Võtke endale teadmiseks!
Hääle andmisest ning poolt/vastu kommentaari lisamisest.
"Ei ACTA-le" näol on tegemist poolt-hääletusega. Seega andes allkirja (eutentides ID-kaardi, e-postiga) oletegi petitsiooniga ühinenud.
Kommentaariumisse ei pea tegelikult midagi kirjutama, need on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTA vajalikkust tänasel kujul, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.
Vasta!
Alex: Alex: Petitsiooni poolt ja ACTA vastu
Mingi porri ei saa vahtida enam we. Lambine ju
Vasta!
Vincent: EI ACTALE
Acta Vastu!
Vasta!
Mirko: VASTU
VASTU 100%
Vasta!
Marko: Ei ACTAle
EI ACTALE
Vasta!
Kerli: poolt
pooltpooltpoolt ,
Vasta!
Kaidi: Vastu
Nõme seadus.
Vasta!
Tõnis: ACTA või The New World Order . ... vahet pole
Nii naq valitsevad pangad maailma ja kõik mis hollywood ja muusikatööstus toodab, proovitakse valitsema hakata üle maailma levinud võrku. Praegu on nende ked selles suhtes veel natuke liiga lühikesed, aga ACTA peaks juhul kui see vastu võetakse kõik need probleemid lahendama, ja neile piisavalt pikad käed andma, et sinu koju arvutisse tulla.
Vasta!
Martti: Poolt.
Kommentaaride järgi ütleks, et umbes 80% nendest, kes petitsiooni vastu hääletasid, on pigem ACTA vastu ja petitsiooni enda poolt.
Vasta!
Kristjan: Kristjan : Vastu
101% vastu
Vasta!
Sirli: VASTU
VASTU
Vasta!
Karl-Robert: Igale lollile ka selgeks
Petitsiooni nimi on "EI ACTA-LE" , ehk kui hääletate poolt! Siis nõustute sellega, et olete ACTA vastu!
Juhul, kui vajutate vastu tähendab see seda, et olete ACTA poolt!
Vasta!
Lennart: Leo
vastane
Vasta!
Elor: Vastu !
Las vaba interent ikka elab veel.
Vasta!
Elor: Acta vastu !
140% ACTA vastu
Gregor: Vastu!
Täielikult vastu! Ei ole vaja interneti suhtes eraellu tungida!
Vasta!
Valter: Poolt!
Igati ACTA vastu!
Vasta!
Kristjan:
Tehtud! (:
Vasta!
Hannes:
http://petitsioon.ee/ei-acta-le#
Vasta!
Aivar: Poolt!
Acta on täielik jama.
Vasta!
Argo: Argo
100% vastu sellele jaburdusele
Vasta!
Kristo: Kristo
"ei acta-le" see tähendab et kui sa ütled "ei acta-le" siis sa oled selle POOLT ..kurat võtaks..
Vasta!
Jan-Jako: asd
EI ACTALE
Vasta!
Janely: Vastu !!!
.
Vasta!
Johannes: EI ACTA-le
Usume failide jagamisse!
Vasta!
Oliver: Ei ACTA'le jah olen nõus
Küsimuse esitaja, ole täpsem mida sa küsid ja arvesta 'Poolt' ja 'Vastu' vastuste sobivust :)
Vasta!
Andreas: Poolt at EI ACTA on jama
Aitab küll jamast!!!
Vasta!
Marten: Vastu!
VASTU!
Vasta!
Joosep: Poolt
Poolt
Vasta!
Alan: SEGANE!
See pagana petitisioon on niivõrd segane, et kuigi kõik tunduvad hääletavat nii poolt, kui vastu on nad tegelikult ACTA vastu - nagu minagi....

aga ausõna.. see kogu segadus teeb õige nupu valiku VÄGA segaseks....

Seega - OLEN ACTA VASTU ja selle petitsiooni poolt
Vasta!
Elena: Üks samm päheistumiseni
VASTU!
Vasta!
rainarro:
Täielikult vastu
Vasta!
rainarro: Vastu
vastu
Vasta!
rainarro: Poolt!
poolt
Vasta!
Toomas: viskan aknast välja selle pekise kaabaka
need kuradi poliitika homorastid tegelegu maksude tõstmisega ja kottide laiaks istumisega! ärgu trügigu meie intenetti!!!!!
Vasta!
Maarja: ACTA vastu!
täielik jaburdus!! Kas inimesed peaksid sellise asja eest kinni minema ja istuma ühes kongis mõrvarite ja vägistajatega?? ..lihtsalt VÄGA ebanormaalne!
Vasta!
Lee: Jin
ACTA VASTU~!
Vasta!
Ergo: Vastu!
ACTA vastu
Vasta!
Elisa: VASTU!!!!!
TÄIESTI VASTU! See on õudne!
Vasta!
Herman: ACTA VASTU
Ei ACTA-le
Vasta!
laura: acta vastu
acta vastu!
Vasta!
Alo: ACTA vastu
Kahjuks on hea algatus puuduliku sõnastuse tõttu natuke hägusemaks muutunud. Loodame parimat.
Vasta!
Jörgen: ACTA vastu!
ACTA vastu
Vasta!
Karl: Vastu muidugi
Vastu muidugi
Vasta!
Karl: Karl
Vastu sellele jamale.
Vasta!
Elise: Vastu!
Täiesti vastu, siis poleks internetil kui sellisen enam üldse mõtet ju.
Vasta!
Mart: Mart: Poolt!
Selgitage kõigile, et kui hääletan poolt, siis olen ACTA vastu, siin paljud hääletavad omaarust ACTA vastu nupuga vastu,st. et nad on ACTA poolt!!! Miks nii kuradi keeruliselt???
Vasta!
Karl: Poolt!
Internet peab olema vaba koht :)
Vasta!
Kirsika: Kirsika: Acta vastu!
Vastu!
Vasta!
Peeter:
Poolt ja ACTA vastu.
Vasta!
Kert: Kert
ACTA vastu!
Vasta!
Fred: nee
poolt ei acta'le ja vastu acta'le.
kui te ei soovi et wikipeedia 2ra kaob siis tuleb vastu olla. acta on p6him6tteliselt sama mis sopa ja pipa ning internet ei ole siis enam sama mis ennem on olnud.
Vasta!
Henri: Poolt
Olen petitsiooni poolt.
Vasta!
Konstantin: Ei ACTA-le!!!
Internet VABAKS!
Vasta!
Eva-Kroon: Eva: Poolt
Petitsiooni poolt!!
Vasta!
Liisi: vastu!!
vastu!
Vasta!
siim: Siim
Petitsiooni poolt ja ACTA vastu!!!. Lõpetada koheselt vaba interneti tsenseerimine. Protestiks boikoteerin igasugust tasulist USA muusika, filmi ja meediakanalite toodangut alustades selle petitsiooni allkirjastamise hetkest.
Vasta!
Holger: Acta vastu!
Praegune õigus süsteem on piisav.
Vasta!
Andre: Jube
VastU!
Vasta!
Kristjan:
ACTA vastu! Kasu saavad ainult rikkurid. Tavainimestelt võetakse see viimanegi ära. Eks siit sõda tuleb kui see jura läbi läheb!
Vasta!
Erurainon: ACTA Vastu.
I'm saying "NO!" to ACTA.
Vasta!
Silver: Silver
VASTU!
Vasta!
Ivo: Ivo Sosnitsky
Raudselt vastu. Me ei vaja uut tsensuuri. Sõnavabadust ja informatsiooni levikut piirata on kuritegu infoühiskonna vastu nii ka kogu inimkonna vastu.
Vasta!
Roland: Vastu ACTA allkirjastamisele ja ratifitseerimisele Eestis.
Põhimõtteliselt on tegemist väära ja iganenud arengusuunaga ja selgelt on läbi näha teatud rahvusvaheliste erakorporatsioonide isiklikud huvid säilitada ning kaitsta viimastel aastakümnetel toimunud kiire tehnoloogilise arengu tulemusena järjest ebaefektiivsemaks muutunud ärimudeleid.

Ohtlikuks teeb ACTA mitte niivõrd nende erakorporatsioonide huvi kaitsta oma intellektuaalseid õiguseid, kuivõrd meetmed, mis sisuliselt julgustavad ja võimaldavad laiemat riiklikku ja rahvusvahelist tsensuuri, mis omakorda aga piirab rängalt kodanike sõnavabadust ning viivad meid aina lähemale Orwellikule 1984 kirjeldatud maailmale.

PS - pole tegelikult vaja kaugele vaadata selle seadusandluse alustajate leidmiseks ... just äsja põhjustas USA internetimaastikul tugevat tormi samalaadne seadusandlik ettevõtmine, mis püüdis seada samasuguseid piiranguid USA interneti kasutajatele. Minu sügav uskumus on et ACTA on lihtsalt järgmine samm SOPA rahendamisele.

Sellest tulenevalt olen KATEGOORILISELT vastu ühe suurrriigi poolt kogu maailmale peale sunnitud seadusandlusele, mis põhjendamatult piirab sõnavabadusi ja pidurdab edasist tehnloogilist arengut.
Vasta!
Taniel: Tannu: VASTU !
100% vastu
Vasta!
Silver: Silver: Vastu!
Tsiteerin: "palume kõigil anda enda hääl ACTA vastu".
* Klikkides VASTU oled siiski EI-ACTA projekti POOLT!
* See leht ei ole mitte ACTA leht, seega VASTU valimine pole ACTA vastu valimine.
* See leht on "EI ACTA"le leht, seega POOLT valimine - kõik näidata toetust antud "EI ACTA" projektile
* Kui nii tähtsaid asju aetakse kah getho-oogikaga "I don't know nothing", siis maailm ongi selle ACTA ära teeninud.
* Hiljem on lihtne tunnistada kõik hääled vastavalt vajadusele ;)
slyy hot ee
Vasta!
Gutta: Gutta
ACTA Vastu
Vasta!
Mihkel: VASTU!
M6elge sellele, et siis tuleks 3. maailma s6da, kuna h2kkerid kuulutavad p6him6tteliselt siis s6ja selle ACTA vastu, ja kybers6da v6ib avaldada palju m6ju meie pr2egusele yhiskonnale...
Vasta!
Mihkel: VASTU!
parandan end, ma olen EI ACTALE poolt, aga ikka ACTA vastu
Sten-Martin: Selle poolt mina küll ei ole
Täielikult vastu
Vasta!
Elisabeth: Vastu!
..
Vasta!
Aet: Aet:Vastu!!!
http://www.youtube.com/watch?v=yswvqVmjNYk&list=LLXjhnWmyXQPS-R5qLrWHmoA&index=7&feature=plpp_video
Vasta!
Aet: Aet :
http://www.youtube.com/watch?v=yswvqVmjNYk&list=LLXjhnWmyXQPS-R5qLrWHmoA&index=7&feature=plpp_video
Vasta!
Merilin: Poolt..
ACTA vastu ehk siis petitsiooni poolt.. Keeruline värk.
Vasta!
Reimo: Kindlalt ACTA vastu
Kui tuleb ACTA, siis sellega sillutatakse tee uutele ja veel suurematele vabaduste rikkumistele.
Kui tuleb ACTA, siis võivad ära kaduda odavad ravimid ja hakkame ostma sama asja mitu korda kallimalt.
Kui tuleb ACTA, siis ei saa me vaadata oma lemmiksarju arvutist, vaid pean ootama mitu aastat kuni see tuleb ehk ka eesti kanalitele ja ka siis pean ma täpselt elama telekava järgi. Aga tööl peab käima ka ja vahetustega. Kas keegi kaotab raha, sellest et ma vaatan sarja arvutist ja mitte telekast. Isegi reklaamid ei kaotaks sellest miskit, sest enamus reklaamitavatele asjadele pole ma sihtgrupp. Ma pole rikas, ma ostan midagi siis kui mul on vaja, mitte reklaami pärast. Ma ei osta Bonuxit selle pärast, et peseb paremini kui odav pesupulber. Odavat pesupulbrit ei ole olemas ja kõik (Ariel, Tide, Bonux, Dreft, Lenor, Fairy, Ace) on sama firma toodang (Procter & Gamble). Seega ongi valik kas ma ostan kaupa mida toodab P&G või ma ostan kaupa mida toodab P&G.
Kui tuleb ACTA, siis anname veel enam suurkorporatsioonidele vabadust teha oma seaduseid, mis ülemad on kõigest muust. Ulmefilmidest tuttav ühe mehe juhitud maailm polegi nii ulme varsti.
Vasta!
Siim: Siim
Petitisiooni "EI ACTA-e" poolt.

PS. Mitte ei saa aru neist, kes vajutavad nuppu vastu ja kirjutavad "vastu"... Võtke seda kui lihtlabast aikjuu testi ja lugege dokument läbi - johhaidii...
Vasta!
Janar: Vastu ? Poolt ?
See hääletus on sama mõttetu kui ACTA,
Vasta!
Jako: Jako
EI ACTA'LE!
Vasta!
Dmitri: Dmitri
Ei Acta-le!
Vasta!
Katy: Käty
Ei ACTA-le
Vasta!
Freddy: Freddy:Vastu
110 % vastu sellisele jamale !!!
Vasta!
Rommi: ACTA vastu!
Koostage see asi paremini. Olen ACTA vastu!
Vasta!
Maikel: Maikel
Täielikult vastu !
Vasta!
Tiit: tiit
vaatasin, et üle poolte on valesti vastanud, :)

kes on ACTA seaduse POOLT see peabki vajutama POOLT e. rohelist nuppu,
aga kes EI poolda ACTA SEADUST see vajutab PUNAST e. vastu nupukest.

petitsiooni korraldajad on ise ka rumalasti küsimuse esitanud, nüüd ise kannatate!! teie küsitlusest pole mingit tolku kui POOLED VASTAJAD ON VALESTI VASTANUD.
Vasta!
Marten: Vastu
Täiesti vastu, kuna nii see kõik hakkabki , internetis ei saa midagi enam rahulikult teha et sind ei jälgitaks .
Vasta!
Andres: Andres
ACTA vastu
Vasta!
Paul: ...
Olen ACTA vastu ehk Ei ACTA-le poolt
Vasta!
Marit: ACTA vastu!
100% selle muudatuse vastu
Vasta!
Sigrit: Vastu!
ACTA tegeleks ahistamisega!
Vasta!
Simo: VASTU
EI ole sellist asja siia riiki vaja.
Vasta!
Rainer:
vastu vastu ja veelkord vastu
Vasta!
Uku: VASTU TÄIELIKULT!
SEE SITT TULEB PEATADA!
Vasta!
Uku: UKU
täielikult vastu sellele !!!!!! NO ACTA!!
Vasta!
Janar: 100% ACTA VASTU!
100% ACTA VASTU!
Vasta!
Meelis: ACKA VASTU!
EI POOLDA.VASTU!
Vasta!
Kristi:
sõnastus on tõesti veidi segane, ma usun et umbes pooled "poolt" vastanud on mõelnud, et nad on ACTA vastu
Vasta!
Kätlin: Kätlin
Ei. Ei. Ei. Eesti ei tohiks oma sõna- ja mõttevabadusest loobuda lihtsalt , et suurematele riikidele meele järele olla.
Vasta!
Taitsi: T
!00%
Vasta!
Holger: ets
ajuvaba
Vasta!
Rein:
Against Acta!!
Vasta!
Kristo: Kristo
VASTU!!!!
Vasta!
Veiko: Segadus
Ei saa nagu aru, kas "poolt" tähendab petitsiooni poolt ja acta vastu või acta poolt, aga hääletan ikka poolt :D
Vasta!
Liis: Liis: Vastu!
100% Vastu ACTA'le!
Vasta!
Imre: Imre: VASTU!
100% vastu.
Vasta!
Kert: ACTA vastu ja petitsiooni poolt
Inimesed.. mõelge hästi, mida te laseksite endale kaela tuua, kui peaksite poolt hääletama!
Vasta!
Rait: Rait
Terve ühiskond saaks vangistatud!
Vasta!
Slavik:
Kommentaariumisse ei pea tegelikult midagi kirjutama, need on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTA vajalikkust tänasel kujul, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.
Vasta!
Liina: Et vabadus säiliks
See leping tundub tõesti olevat liiga auguline ja ahistav eraelude osas. Seega minu arvates ka Ei Actale! ehk olen antud petitsiooni poolt!
Vasta!
Silver: Silver
Te olete nupust natuke nikastanud? See koht on petitsioonile arvamuse andmiseks, kui te olete PETITSIOONI POOLT, siis vajutage ka nii.. kui PETITSIOONI VASTU, siis järelikult olete ACTA POOLT! Ma ei taha sel planeedil enam elada... lootusetud inimesed.
Vasta!
kaisy: Vastu
ja veelkord vastu
Vasta!
Kristel: kr
vastuuu actale
Vasta!
Kristel: kr
petitsiooni poolt!
Vasta!
Kaldur: Jörf: ACTA ahju !!!
Algul tundus jah see hääletus kuidagi viltune/segane, aga värvi järgi peaks õige olema roheline. Seega ahju ACTA!
Vasta!
Kaldur: ACTA ahju !!!
Algul tundus jah see hääletus kuidagi viltune/segane, aga värvi järgi peaks õige olema roheline. Seega ahju ACTA!
Triinu: Ei ACTA'le!
Ei...
Vasta!
avo:
Petitsiooni poolt! Kuigi kardan, et ka ACTA allkirjastamata jätmise puhul söödetakse kontrollitav internet meile muul viisil(suupärasemate ampsude haaval) sisse...
Vasta!
Joel: Vastu kahe käega...
Kas neid nõmedusi veel liiga vähe välja mõeldud? Liialt palju... Kaua võib?
Vasta!
Mikk: Poolt !
Poolt !
Vasta!
Mikk: Poolt
Poolt
Vasta!
Kadri: Vastu!!!
Loomulikult olen vastu sest sellist asja ei tohi juhtuda.
Vasta!
Silver:
VASTU!
Vasta!
Liina:
Ei ACTA-le.
Eldar: Poolt!
ACTA on kurjast.
Vasta!
Aron:
vastu
Vasta!
Nataly: Natalja
100500% Vastu! We must stop this madness!
Vasta!
Rasmus: Vastu
Olen vastu
Vasta!
Gerda: Gerda
Kõik, kes internetis tahavad veel käia hääletage vastu!
Vasta!
Ragnar: Vastu!
The future is now!
Vasta!
Madis-siim: õelus
minu arvates piirab Acta inimõigusi ning ohustab eestivabariigi julgeolekut, kuna kõik meie riigi kodanikke konfedensialne info on internetis ning akta nääeb ette seda et eraisikute netikasutust jälgitaks isegi kui ta valib riigikogu e-valimistel
Vasta!
Dmitri: ACTA - 1000% VASTU!
ACTA - 1000% VASTU!
Tomas: Poolt!
Ei ole seda inimõigusi piiravat jama vaja. Seega ACTA välja suretada.
Vasta!
Uno-Eo:
Vastu!
Vasta!
Martin: EI ! NO ! NEIN ! Eiiiiiiii!!!!!
Milleks sellist jama ikka vaja on ?
Vasta!
Non: EI ACTALE - PANGE POOLT SIIS OLETE PETITSIOONIGA NÕUS !
kõik 11. veebruaril raekoja platsi acta vastane miiting !
Vasta!
Remo: hääletage poolt siis olete acta vastu !
KÕIK 11. VEEBRUARIL TALLINNA VÕI TARTU RAEKOJA PLATSI - ACTA VASTANE PROTEST !
Vasta!
Pille: Pille
See on põhimõtteliselt inimeste piiramine!!!!!
Vasta!
Mari: vastu
internet ei vaja ülereguleerimist
Vasta!
Urmas: Urmas: Petitsiooni poolt ja ACTA vastu
Jää vait loll Ansip. Sa ei esinda kellegi huvisid peale rasvakasside.
Vasta!
Kaisa: Kaisa
Otseloomulikult ACTA vastu!!!
Vasta!
TomKasak: WTF
Iga inimene,kes arvab, et teise inimese maailma piiramine on tore, on idioot , kõigil inimestel peab olema vabadus,meil on neid tobedaid piiravaid seadusi niigi palju,kas meil on seda sitta ka vaja ?!?
Vasta!
Rasmus: Rasmus: ACTA vastu
Laske enda häält kuulda koos maailmaga!
Link: http://www.avaaz.org/en/stop_acta/

Üemaailmne protestipäev!!: Tallinnas, Islandi Väljakul, 11.02 (ehk siis laupäev) kell: 13 - 16
Link: http://www.facebook.com/events/314029425310101/

Tartus, Raekoja Plats, 11.02 (ehk siis laupäev) kell: 13 - 14:30
Link: http://www.facebook.com/events/293549444038917/

Igasugune tegevus on parem, kui mitte miskit. Näitame, et ajad mil meile sai pähe istuda on möödas! TULGE RAHVAS.. MAAILM ON MEIE TEHA!!!
Vasta!
Marko: Vastu
Acta on meie vabaduse piiramine.
Siis kui see vastu võetakse oleme nagu Põhja Korea.
:D
FUCK ACTA.
Vasta!
Kaino: VASTU
VASTU. ACTA VASTU!
Vasta!
Eve:
EI!
Vasta!
Roger: Vastu
Vastu!
Vasta!
Roger: Vastu!
Vastu!
Vasta!
Roger: Vastu!
Vastu!
Vasta!
Ats: Põrsas kotis
terve mõistusega inimene põrsast kotis ei osta ja samamoodi ei anna ka allkirja lepingule, mille sisu pole täielikult avalikustatud ja tekitab mitmeti mõitetavust ka parimatel advokaatidel.
Tahan ka edaspidi tasuta wifi'd kasutada ja aeg-ajalt oma arvamust avaldada - ACTA teeb selliste teenuste pakkumise liiga riskantseks ja kulukaks, mis tingib selliste võimaluste kadumise, kuna vaev ei tasu ära.
Vasta!
märtin: tinn
vastu!
Vasta!
märtin: tinn
vastu!
Vasta!
Andrei: ACTAshit
NO ACTA!!!
Vasta!
Oliver: Poolt!
ACTA vastu
Vasta!
Holger: ACTA VASTU!!
Kuna hääletamise süsteem siin veidi sassi läinud, pidasin vajalikuks täpsustada:D
Vasta!
Liis: vastu!
mõtetu
Vasta!
Liis: vastu!
jou
Kain: KV
Kuulge lambad, enne, kui oma hääle annate, lugege ikka läbi kah see asi... vaatan, et siin on terve kari troppe, kes hääletavad selle petitsiooni vastu, aga kommentaarist selgub, et tegelikult on nad poolt :D

Petitsioon on: EI ACTALE!
POOLThääl tähendab, et oled ACTA VASTU, st NÕUSTUD petitsiooniga.
VASTUhääl tähendab, et oled ACTA POOLT, st. EI NÕUSTU petitsiooniga.

See, kes selle petitsiooni tegi, loomulikult oskas kah asja piisavalt keeruliseks ajada, et koolilapsed sest mitte kottigi aru ei saaks. Tubli!

FACEPALM!
Vasta!
Taavi: ...
vastu '100%
Vasta!
Janar: Janar:petitsiooni poolt, ACTA vastu
Arvamus selline, et see asi on nö jäämäe veepealne osa.
Vasta!
Thomas: Thomas
I believe there are better ways to combat counterfeit!
Vasta!
Reimo: Reimo: Vastu!
Vapa tasuta Info k6igile! / 100%
Vasta!
Albert: Ei ACTAle
Ei ACTAle
Vasta!
martin: poolt
acta vastu
Vasta!
Pille: Pille
Täiesti vastu !!!
Vasta!
Eve:
EI ACTALE!
Vasta!
Reimo: Reimo: Vastu!
Info peab olema tasuta k6igile,100%
Vasta!
Reimo: Hille: ei ACTAle.
100% vaba!
Vasta!
Ulvar: vastu
sellist jama ei pea keegi taluma
Vasta!
Rein: V.A.S.T.U !!!!
ei saa siga kotis osta; milliseid salastatud klausleid see lepe sisaldab, me ju ei tea. Seega ei sa pooldada ka selle vastu võtmist. EI ACTAle!
Vasta!
Märt: Ei Actale!
Ei Actale!
Vasta!
Kristiina:
vastu.
Vasta!
Riini: Riinu
Ma olen ACTA vastu aga petitsiooni poolt
Vasta!
Andres:
Vastu!!
Vasta!
Kelly: ACTA vastu
100%
Vasta!
Agne: Poolt!!
Poolt!
Vasta!
kerda:
Midaiganes poolt või vastu- ma ei saanud aru. aga EI ACTALE sellesmõttes et interneti vabadus peab jääma!! kas muusikutel on veel vähe raha? kas filmirezisöörid on vaesed?! Me kõik tegeleme piraatlusega mingis mõttes internetis istudes.
Olen petitsiooni poolt igatahes. :)
9GAG 4 LIFE! :D
Vasta!
Raimi: ACTA vastu
Nõus Marekuga. Küsimus on natuke vastuolus justkui poolt/vastu tähendaks sama aga eeldan, et vastu on ikka ACTA vastu ..
Vasta!
Patrick: EI ACTALE!
Kuu peale käigu see debiilsus!
Vasta!
kerda: ACTA vastu- ehk petitsiooni POOLT !
ACTA vastu- ehk petitsiooni POOLT !
Vasta!
kerda:
ACTA vastu- ehk petitsiooni POOLT !
Vasta!
Eelika: "Ei ACTA-le" petitsiooni poolt
ja nii ongi
Vasta!
Stiven: Stiven altuhhov: VASTU
MINGE TEAD SINNA SELLE ACTAGA ! SEE ON JAMA
Vasta!
Kaire: Toetan petitsiooni
ACTA'le ei!
Vasta!
Catherine: Jekaterina
ACTA vastu!
Vasta!
Helen:
kohe kindlalt poolt
Vasta!
Andra: AvaIduse p00It e. ACTA vastu
ACTA riivab inimõigusi,0Ien seIIes veendunud.acta.ee IeheI Iugedes juba jäi paIjusid asju siIma.ANSIP söögu ise 0ma seemneid,aga ACTA 0n puhas jaburus.
Vasta!
Helen:
.
Vasta!
Meiko: Vastu
Ei usu et see eesti rahvale kasu toob. Pigem usa hakkab oma Eesti rahvalt raha koguma kes autoriõigusi rikkunud on. Ja neid inimesi ei ole vähe.
Vasta!
Rein-Olaf: Olaf: Poolt
Break it down, Camacho!
Vasta!
Carl-eric: Carl
Vastu kindlasti kohe, mida see ACTA endast õige arvab?
Vasta!
Roven: Poolt on ACTA vastu!
Kui panete POOLT olete ACTA vastu.
Lugege paremini infot, inimesed. (Vajutage Loe Täpsemalt peale)
ROHELINE> OLED ACTA VASTU JA SEDA EI TOHIKS VASTU VÕTTA
PUNANE> NÕUSTUD ACTAGA JA ARVAD ET SEE ON VÄGA HEA ALGATUS
Tänan.
Vasta!
Kristjan: Pole vaja seda


Kordan:
Kommentaar Marekilt: "veits keeruline, paned poolt oled poolt sõnale EI ACTA-le pane vastu oled ACTA-le vastu :D"
Vasta!
Feliks: Petitsiooni poolt!
See teeb meist kõigist kurjategijad, olen ACTA vastu.
Vasta!
Kristi: vastu
vastu
Vasta!
risto1110: Ma olen poolt ehk acta vastu.
Nad vihkavad smoshi ja nigahiga? Las youtube jääda.
Vasta!
Rene: Poolt!
ACTA vastu!!!!
Vasta!
Annika: VASTU !
lollus
Vasta!
Annika: ANNIKA: VASTU !!!!!
Vabaduse piiramine !!!!!!
Vasta!
Annika: ACTA VASTU
jhb
Vasta!
Joonas: ACTA tuleb peatada
MULLE KÜLL ei meeldiks kui mul ei ole enam vabatust internetis.... ma olen poolt et see tuleb peatada
Vasta!
Jaanus: Jaanus
Petitsioon: poolt!
ACTA: vastu!
Vasta!
Rudolf: EI ACTALE!!!!!!!!!!!
Ehk olen ACTA vastu! Tehke rohkem arusaadavamaks
Vasta!
Oskar: Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Xely : POOLT!
...
Vasta!
Cedo: Poolt!
ACTA tähendab lõpuks vaba internet
Vasta!
Karmen:
Täielikult vastu
Vasta!
Oskar: POOLT!
...
Vasta!
Oskar: POOLT!
...
Vasta!
Oskar: POOLT!
...
Vasta!
Iris: Poolt!
Petitsiooni poolt, ACTA vastu!!!!!
Vasta!
Mait: mait
krt panin kogematta allkirjasta ei tea mis nüüd saab xD
Vasta!
Mait: VASTU
VASTU
Vasta!
Mait: ?
krt ei saa aru, kas lepingu vastu või acta vastu, segane värk 0.o
Vasta!
Oskar: Poolt!
.
Vasta!
Oskar: Poolt!
..
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
....
Vasta!
Oskar: Raudselt poolt
Poolt - Tähendab , et olete actale vastu
Vastu - tähendab , et arvate et acta on hea
Vasta!
Oskar: Poolt!
.....
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: Poolt!
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Oskar: ...
...
Vasta!
Sergei: WE WANT FREEDOM!
That's OUR goddam PRIVATE PROPERTY! Get your perv hands out of our gadgets!
Vasta!
Kairi: Kairi : EI ACTALE !
MA OLEN 100% ACTA VASTU - St. EI ACTALE !!
Vasta!
Jaanek:
Vastu !
Vasta!
Helander: Vastu
Seda ACTAT ei soovi, sest see hakkab piirama meie vabadust
Vasta!
Margo: Margo
100% vastu
Vasta!
Agnes: ACTA VASTU täielikult
igatahes ACTA vastu
Vasta!
RAUL: ACTA VASTU täielikult
Raul: 200% vastu
Kersti: Kersti
vastu.
Vasta!
Aleks: Aleks : Vastu
100% vastu
Vasta!
Kait: Kait
Vastu,privaatsus on privaatsus.
Vasta!
Nele: Poolt!
ACTA vastu.
Vasta!
Dana: Actale vastu !
Olen '' EI ACTALE '' poolt , ehks siis acta tulekule vastu .
Vasta!
R.Müürsepp: ACTA vastu või poolt ?,petitsiooni sisu vastu või poolt ?
Kopeerisin kellegi kommentaari ja see sisu näib selgelt segane olevat vägagi paljudele!!!!

Ise olen igasuguse (inim)rahvavastase sisuga reeglisüsteemi vastane - ACTA vastu alatiseks.

Kurat, kui teete petitsiooni, siis tehke see arusaadavalt. Praegu hääletavad ju enamuses vastu, ehk siis ACTA poolt!!
Vasta!
Jaanus: ACTA vastu
Ei ole vaja lasta suur korporatsioonidel spioneerida inimeste järel
Vasta!
Kõu: Lugege kasutus juhendid ikka!!!
Kommentaariumisse ei pea tegelikult midagi kirjutama, need on kommentaarid ja mitte hääled. Aga kui kommenteerida, siis kuna petitsiooni nimi on "Ei ACTAle", siis "Poolt" tähendab, et ollakse petitsiooniga nõus ehk eitatakse ACTA vajalikkust tänasel kujul, ja "Vastu" tähendab, et ei olda petitsiooniga nõus ja peetakse ACTAt üheks suurepäraseks algatuseks.
Et olla ACTA vastu, pead olema petitsiooni poolt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kordan Et olla ACTA vastu, pead olema petitsiooni POOLT!!!!! Naljakas aga tõsi!!!!! Pead olema selle poolt, mis siin ÖELDAKSE, Kapiiššššššš!!!!
Vasta!
R.Mürka: ACTA praegu, aasta lõpuks veel üllatusi kindlalt !
Varsti nuhitakse iga inimese sõnasisu, et saaks eksimise eest karistada!
Olen ACTA vastane ja igasuguste inimrahvaga negatiivselt manipuleerivate reeglite vastane!
Vasta!
Ergo: Ergo..
100% EI ACTALE
Vasta!
marko: marko wtf
hävitagem viimnegi vabadus mis inimestele veel alles on. rahvas heitke ikke ja hakkake lõpuks vastu
kaua võib seda seemet alla neelata....
Vasta!
Raivo: Raivo
Vastu
Vasta!
Aare: VEITS TEEMAKOHASEID LINKE
http://www.youtube.com/watch?v=WWml5SvmYlg Anonymous hoiatab ACTA eest
http://www.youtube.com/watch?v=E9AhCd-ygkg STOP ACTA, Andrus Ansip, seemned, fooliummüts ja mullivann
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ansipilt-uliemotsionaalse-vastuse-saanud-heimar-lenk-peaminister-peaks-rahva-ees-vabandama.d?id=63907301 Heimar lenk sai monarhilt emotsionaalse vastuse
http://www.youtube.com/watch?v=mf8KX68WrVU ACTA vastased protestid Tallinnas ja Tartus - Aktuaalne Kaamera - Veebruar 11, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=zpOVSxMyHgY ACTA vastane meeleavaldus täispikkuses Tallinn + 10 intervjuud - Against ACTA in Estonia

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152624#.TzjqW3K83XN Anonymous Vows Crusade Against Israel
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152658#.TzjpwHK83XM ‘Anonymous’ Hacks CIA Website
http://www.youtube.com/watch?v=Q2htEHVEPvg Anonymous a Warning about going to war with Iran
http://www.youtube.com/watch?v=fDVJzbkxpF0 Anonymous Warning To The FBI AND U.S GOVERNMENT
http://www.occupyaipac.org/ Occupy AIPAC
Vasta!
Tauri: Vastu!
Rahva eest salajas hoitud ACTA leping on vastuolus nii Eesti põhiseaduse, infoühiskonna seaduse kui EL e-kaubanduse direktiiviga .Ei soovitaks langetada valet otsust ,võib põhjustada nii mõndagi ;)
Vasta!
Egert-Sten: Egert POOLT !
ACTA arust ei tohiks saada mitte midagi internetist tasuta.
Kui nende loogikat järgida siis peaks isegi YouTube kinni minema kuna seal on võimalik tasuta muusikat kuulata !

Oleme ACTA Vastu !
Toetame Anonymous 't !
Vasta!
Silver: P....e see ACTA.
Mitte mingil juhul mingit ACTA-t.mis saab siis inimeste privaatsusest E-maailmas?Ühiskond on alati selleta hakkama saanud ja saab edasigi.
200% ACTA VASTU!!!!!
Vasta!
Raidar: VAstu!
VASTU VASTU!
Vasta!
Heino: ACTA
Täiesti mööda asi!!!!!!!!!!!
Seda küll mitte EESTISSEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vasta!
Vladimir: VASTU!!!
idiootsus, kas siis inimestel privaatsust enam polegi???
Vasta!
Vladimir: igal juhul vastu!!!
Kommentaar lisatud: 27. jaanuar 2012 kell 13:55
Normaalne on see, et kriminaalmenetluse vms raames antakse ametnikele õigus nõuda ISP-de käest informatsiooni ja nuhkida inimese järele mingite muude kanalite kaudu (Facebook jne). Ma arvan, et väga vähestel juhtudel, kui kriminaalmenetlust on alustatud, on seda tehtud täiesti alusetult või et süüdistatav on 100% süütu. St. et mingi alus selleks on ning sellisel juhul informatsiooni jagamine õigusorganitele on normaalne, kasvõi tõestamaks, et inimene on 100% süütu.

Normaalne ei ole see, et peale ACTA vastuvõtmist hakkab sama asi toimuma palju lihtsamalt ning mingisuguste organisatsioonide initsiatiivil, mis on kontrollitud erasektori poolt (ntks. Hollywood jne). Kuidas see täpselt välja nägema hakkab, ei olegi hetkel väga oluline, aga fakt on see, et kui MPAA või muu osapool soovib inimese järele nuhkida, kuna on alust väita, et inimene on alla laadinud ntks. piraatfilme, siis see informatsioon ka saadakse. Selline võimalus aga tekitab väga palju erinevaid stsenaariume, kuidas inimeste kohta informatsiooni kätte saada ja seda väga erinevatel (sh. ka majanduslikel) põhjustel.
Vasta!
Taavi: VASTU
kui ACTA jõustub, siis pole tõesti enam mõttet neti endale muretsedagi!
Vasta!
Sten: Sten:VASTU!
100%Vastu
Vasta!
Henri: Poolt !
See oleks lihtsalt ebainimlik kõigisuhtes !
Vasta!
Taavi: Ei ACTA-le
.
Vasta!
rasmus:
Toetan, ning usun ka, et paljud teised on minuga sama meelt.
Vasta!
Henri: Henri: Poolt!
100% vastu!
Vasta!
Marnold: Fuck Ansip & ACTA!
Mina olen ACTA vastu ehk petitsiooni poolt!
Vasta!
Kristiina: Vastu!
Vastu!
Vasta!
Vladimir: Mina olen ACTA vastu ehk petitsiooni poolt!
Mina olen ACTA vastu ehk petitsiooni poolt!
Vasta!
erlend: Hei ho
Acta on paha paha !!
Vasta!
Kaspar: Kaspar
EI ACTALE!

ACTA loogika:
kui sa ostad endale näiteks mängu ja teed sellest koopia plaadi ehk piraat plaadi, siis ACTA loogika järgi oled sa kriminaal, ehk kui tahad kahte sama m2ngu plaati siis sa pead ostama endale teise samasuguse mängu, mis on ülim lollus, sest sa oled selle juba ostnud ja ei peaks seda uuesti ostma

1317% vastu
Vasta!
Kertu: Vastu!
Täielikult vastu!
Vasta!
Ragnar:
100% VASTU!
Vasta!
Tanel: tanel
ma olen täielikult acta vastu.ma vihkan actat.
Vasta!
Janek: acta
Kui te tahate olla ACTA vastu sii hääletage ka vastu
Vasta!
Tanel: ei actale
ei taha sellist jama
Vasta!
Alex: Ei taha tsensuuri!
Ei taha tsensuuri!
Vasta!
Ahto: Ahto
Internet mis on loodud vabaks, ei peaks selliseid piiranguid mingi Acta organisatsiooni pärast saama. Internett ei kuulu neile. Ei toeta enda järel nuhkimist
Vasta!
Andres:
acta vastu
Vasta!
Mihkel: Mihkel
Petitsiooni poolt EHK ACTA vastu!!
Vasta!
joshua: Vastu!
olen täiega ACTA vastu!
Vasta!
Kristian: Kristian
101% VASTU !!!!
Vasta!
Kaupo: EI ACTALE!!!
Ei!
Vasta!
Janek: vastu
100% vastu!
Vasta!
Aivar: Vastu
Ei soovi sellist asja, see lihtsalt ei kõlba kuskile!
Vasta!
Aivar: VASTU!!!
EI soovi sellist asja!
Vasta!
Alvaro-Mati: VASTU!!!
Õige, vastu see on hea!
Alvaro-Mati: Ei ACTA le
Seda ACTA-t küll ei tahaks, nad on kuradi vabaduse piirajad. Oma vabadust nii lihtsalt küll ära ei anna, kui vaja siis tulgu kasvõi 3 MAAILMASÕDA, elame ka selle üle
Vasta!
Janar: vastu
vastu
Vasta!
Koidula: Koidula
EI ACTA'le!!!!
Vasta!
Kaido:
Allkirjad on koos aga mis nüüd edasi saab?
Vasta!
Alvar:
ei mingitACTAt!
Vasta!
Martin: ACTA vastu
See oleks viimane asi, mida me vajaks.
Vasta!
Sven: Sven
Ma tahaks küll netis käia rahulikult tulevikus
Vasta!