Ei e-valimiste lühendamisele!

8. märtsil 2017 esitasid valitsuserakondade saadikud Riigikogule seaduseelnõu SE 400, mis on avalikkuses pälvinud laiemat tuntust “e-valimiste lühendamise eelnõuna”. 6. aprillil andis eelnõule oma toetuse ka Eesti Vabariigi valitsus.

Eelnõu eesmärgiks on lühendada e-valimiste perioodi seniselt seitsmelt päevalt kolmele päevale, võrdsustades e-valimiste aja eelvalimiste ajaga.

Oleme seisukohal, et elektrooniliste valimiste lühendamise küsimuse jaoks ei ole kohta erakonnapoliitikas. E-valimised on muutumas meie väikese riigi demokraatia garantiiks, lihtsustades demokraatlikes protsessides osalemist kõigile, kellele traditsioonilised võimalused võisid olla kas kättesaamatud või ebamugavad.


Elektroonilised valimised võimaldavad valimisprotsessis osalemist vaegliikujatele ning teistele füüsiliste erivajadustega inimestele, valimisjaoskondadest kaugel elavatele kaaskodanikele ning välismaal Eesti maine edendamise nimel töötavatele ettevõtjatele ja teistele eestimaalastele.

Antud ettepanekut on valitsuserakonnad põhjendanud järgnevalt:

- lähtuvalt solidaarsuse printsiibist on õiglane võrdsustada e- ja eelvalimiste periood, likvideerides senised ebakõlad valimisperioodide kestvuses

- e-valimiste pikem valimisperiood võimaldab antud häält mitu korda muuta, luues erisuse, mis füüsilisel isikul valimiskasti juures olles puudub


-praegune e-valimiste periood suurendab piisaval määral valimispettuse ja muid turvariske, õigustades valimisperioodi lühendamist

- e-valimiste näol on tegemist potentsiaalse erakondliku tööriistaga, koondades kindlate erakondade hääli, ning olukorra likvideerimiseks on vajalik e-valimiste perioodi lühendamine


Hiljuti avalikustatud Tartu Ülikooli ja partnerülikoolide 10-aastane uurimustöö elektrooniliste valimiste osas Eestis lükkab ümber kõik antud murekohad ühehäälselt, tõestades faktiliselt, et nendel väidetel puudub alus. Lisaks tasub märkida, et kõige kaasaegsem OECD valimisvaatluse raport, avalikustatud pärast 2016. aasta Riigikogu valimisi, tunnustas Eestit märkimisväärsete edusammude eest e-valimiste ohutumaks muutmisel, täheldades, et mitmeid eelnevaid soovitusi e-hääletussüsteemi parandamiseks on kuulda võetud.

Ühtlasi on mainimist väärt Riigikohtu otsused RKPJKo 3-4-1-13-05 ja PSJKo 3-4-1-4-11, mille alusel leidis Riigikohus, et elektroonilised valimised ei ole põhiseadusega vastuolus ning elektroonilise hääletamise kasutamine seondub nii valimiste ühetaolisuse, valimiste vabaduse kui ka hääletamise salajasusega.

Mõistame valitsuse muret e-valimiste ohutuse ja solidaarsusprintsiibi osas, kuid antud mure jaoks on paremaid lahendusi. Elektroonilise valimisaja lühendamise asemel aitaks võrdväärselt ka eelhääletuse perioodi pikendamine. Ühtlasi leevendaks e-valimisi ümbritsevatele küsimustele lahenduse leidmiseks ka laialdasem investeering info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse. Arvutioskuse parandamine, kiirem ja ühtlasem internetiühendus maakohtades, e-valimiste verifitseerimise põhjalikum tutvustamine valijatele - need on vaid mõningad võimalikud abinõud valitsuse poolt väljatoodud valukohtade lahendamiseks.

Usume, et demokraatlikus valimisprotsessis osalemise koduläheduse lihtsustamine, toetab aktiivse kodanikuühiskonna arengut ja informeeritud avalikku diskursust. Usume, et elektrooniliste valimiste toimimise eest vastutavad töötajad ja institutsioonid teevad oma tööd kõrgeima pädevusega tagamaks protsessi turvalisus ning ausad ja rikkumatud valimisetulemused. Usume, et võimalus hoolimata elukohast kaasa rääkida Eesti poliitilises protsessis, on üheks stiimuliks, mis aitab kaasmaalastel langetada otsus minna välismaale töö-, hariduse- ja enesearendusvõimaluste otsingutel.

Meie, petitsioonile allakirjutanud, palume Riigikogu liikmetel ja rahva esindajatel antud seaduseelnõu ühehäälselt tagasi lükata. Palume Teil näidata oma häälega, et usute Eesti demokraatliku süsteemi ja soovite tagada kõigile eestimaalastele võrdsed võimalused poliitilistes protsessides kaasarääkimiseks ning ei luba elektrooniliste valimiste edulugu muuta parteipoliitiliseks mängumaaks.

Eesmärgiks on järgneva kuu jooksul saada kokku vähemalt 2000 allkirja

allkirjade kogumine on lõppenud

13.04.2017 00:00 kuni 28.06.2017 23:59

214 häält

10%

Petitsiooni eesmärgiks on näidata Vabariigi Valitsusele, et eesti inimesed on e-valimiste perioodi lühendamisele vastu. 
Mitte ükski valitsuserakond peale Keskerakonna ei ole varasemalt lubanud e-valimisi kaotada või nende perioodi kärpida.
Antud eelnõu puhul on selgelt tegemist poliitilise jutupunkti täitmisega enne eesootavaid kohalikke valimisi. 
Valitsuse juhterakonna väited on kõik faktiliselt nii valdkonna ekspertide kui uuringute poolt ümberlükatud, kuid sellegipoolest soovib valitsus plaaniga edasi minna.

Elektroonilised valimised on üks osa Eesti eduloos. Antud valimismeetodi kasutatavus kaasmaalaste hulgas kasvab iga-aastaselt. Lühendamine tähendaks tugevat lööki ülesehitatud süsteemile ning oleks samm lähemale Keskerakonna lubadusele elektroonilised valimised kaotada.

E-valimised ei ole see küsimus, millega hakata kohalikeks valimisteks hääli korjama!

Aktsiooni korraldaja

Petitsiooni korraldajateks on aktiivsed eestimaa noored, kes ei soovi elektrooniliste valimiste perioodi lühendamist.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.