Ei kortermajadele Pirital TOPi mereäärsel parkla- ja rohealal!

Hea kodanik!

Pirita kodanikeühendused kutsuvad üles vastustama Regati pst 1/3/5 kinnistu (TOP e. Pirita Olümpiapurjespordikeskus) ja selle lähiala planeeringulahendust, millega muuhulgas on kavandatud TOPi lähialale kaheksateist kolme korruselist äriruumidega korterelamut, üks kolme korrusega ridaelamu ning kaks kolmekorruselist korterelamut (detailplaneering vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2010.a korraldusega nr 1869-k).

Vastuvõetud planeeringulahenduse kohaselt on tegemist äri- ja elamupiirkonna arendusega Tallinna kõige väärtuslikumate ja asendamatute ressursside arvelt ning puhkemajanduslik aspekt, sh rekreatiivne maakasutus ei ole enam esmane. Leiame, et TOPi lähiala tuleb välja arendada eelkõige puhke- ja kultuuriruumina, tagades ala avatuse kõigile tallinlastele ja vastavuse avalikule huvile. Meri on vanalinna kõrval Tallinna tähtsamaid linnakujunduslikke tegureid, mistõttu peaks planeeringulahendus toetama selle asendamatu väärtuse ärakasutamist ja arendamist selliselt, et see toetaks Tallinna konkurentsivõimet rahvusvaheliselt tunnustatud turismilinnana.


Leiame, et TOPist kesklinna poole jääval alal on kortermajade ehitamine põhjendamatu ning vastuolus Tallinna strateegiliste arengukavade ja visioonidega Tallinnast kui merelinnast, piirates samaaegselt ka piki Tallinna rannajoont kulgeva rannapromenaadi visiooni realiseerimist. Tallinna linna omapära tuleneb eelkõige linna atraktiivsest asendist, s.o paiknemisest Tallinna lahe kaldal. Omakorda Pirita on armastatud aastaringse puhkuse ja vaba aja veetmise piirkond kõigile tallinlastele. Pirita üldkasutatavatel rekreatsioonialadel on kõrge kasutusintensiivsus, samas toimub tänu elamualade lisandumisele selliste alade pidev vähenemine. Senine Piritale iseloomulik rekreatiivse elukeskkonnaga seotud imago kadumine on ohtlik, kuid veelgi ohtlikum on elamuarenduse kasv väärtuslike linnakujunduslike tegurite arvelt Tallinnale tervikuna.


Ehitusõiguse kavandamine tundlikele aladele peab olema põhjendatud ning võimalik vaid juhul, kui asukoha eripärast tulenevad väärtused on asendatavad. Leiame, et Pirita teega külgnev ja merega piirnev TOP-i esine maa-ala tuleb säilitada Tallinna rohevõrgustiku osana ning arvestada vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevate piirangutega seotud eesmärke.


Toetame TOPi lähialal selliseid planeeringulahendusi, mis tagavad Tallinnale kui merelinnale iseloomuliku ja Pirita looduslikule eripärale tugineva ilme, luues ühtlasi atraktiivse turismi-, kultuuri- ja puhkepiirkonna, kus on loodud võimalused aastaringseks tervisespordiks ja töövõimet taastavaks virgestuseks kõigil Tallinna elanikel. Sellisteks väärtusteks on muuhulgas planeeritava ala geograafiline asend ja vahetu külgnemine Tallinna lahega koos sellest tulenevate eriomaste ja asendamatute vaadetega merele ja Tallinna siluetile, samuti Tallinna lahe kaugvaadeldavus mööda pikka vaatetrajektoori kuni linnaosa piirini Meriväljal. Need on väärtused, mida saab eksponeerida meie linna ja riigi külalisele ning mis omavad olulist tähendust turismispotensiaali arendamiseks.


Leiame, et vastuvõetud planeerimislahenduse puhul ei ole erinevaid planeerimishuve piisavalt kaalutud ning erahuvide ja kaitstavate väärtuste suhtele ei ole omistatud õiget kaalu.


Austatud kodanik! Palun kaalu vastuvõetud planeerimislahenduse põhjendatust ning sellega kaasnevaid tagajärgi ja anna oma allkiri Pirita kodanikeühenduste seisukohtade toetuseks ning aita kaasa Pirita säilimisele ülelinnalise tähtsusega puhkepiirkonnana ning Tallinna turismipotentsiaali tõstva linnaosana. Petitsioon esitatakse avaliku võimu esindajale planeerimisotsuse tegemiseks.
Lisainfot planeeringuga seotud dokumentide ja kirjavahetuse kohta aadressilt www.piritaselts.ee
allkirjade kogumine on lõppenud

22.12.2010 00:00 kuni 01.01.2015 23:59

1238 häält

61%

Millest asi alguse sai?

TOPist linna poole jääva ala kasutuse konflikti on põhjustanud ala õiguslikult ja sisuliselt põhjendamatu erastamine. TOPi erastamisel anti TOPi erastaja omandisse lisaks hoonestusega seotud aladele ka TOPi hoonestusest linna poole jääv merepoolne ala (praegune parklate- ja roheala), põhjendusega, et erastamisel antakse vastavalt maareformi seadusele erastaja omandusse ka hoonete teenindamiseks vajalik maa. Erastamisel anti kõnealusele alale 50% ulatuses ärimaa funktsioon, millega TOP-i erastajatele lisakingitus tehti, kuigi TOPi hotellikorpusest suuremat ala ei saa mitte kuidagi pidada TOPi hoonestuse teenindamiseks vajalikuks maaks. Teadaolevalt lubati see maa boonusena TOPi erastajatele, et TOPile lõpuks ikkagi ostja leida ning riigieelarvesse vajalik raha kätte saada.

 

Seos Pirita üldplaneeringuga

 

Pirita üldplaneeringus määrati TOPi piirkond segahoonestusalaks, mis tähendab, et sellise määranguga alale võib ehitada praktiliselt kõike, väljaarvatud tööstus. Selle määratluse õigustuseks selgitati, et TOP on linnaosa keskus ja seetõttu peaks see võimalikult polüfunktsionaalne olema. Korterelamute ehitamine TOPist linnapoole jäävale alale olevat vajalik selleks, et keskust arendada. Kui üldplaneeringu aruteludel tehti elanike poolt ettepanek, et „paljulubavast“ segahoonestuse määratlusest tuleks loobuda ja linnaosa üldplaneeringuga peaks täpsemalt määrama, kus peaks Pirita keskuse funktsioone arendama, siis lubati, et kogu Pirita keskuse kohta koostatakse detailplaneering, kus täpsemalt määratakse, mida ja mis otstarbel ehitada on vaja. Tänaseks on tehtud otsus, et TOPi ala detailplaneeringust, mis algselt pidi käsitlema ka jõe paremkallast, jäetakse paremkalda osa välja. See tähendab, et Pirita keskuse tervikkäsitlusest pole juttugi ning jätkub üksikute kinnistute kaupa detailplaneeringute koostamine, üldist tervikut silmas pidamata, sest detailplaneering ei ole Tallinnas mitte linnaruumi kavandamise vahend, vaid investeerijate soovide detailplaneeringu kehtestamise kaudu tingimusteta legaliseerimise vahend.


 

Kavandatava hoonestuse põhjendused

 

TOPi hoonestusest  linna poole jääva ala hoonestamise linnapoolsed põhjendused on jäänud  kasinaks. Ikka ja jälle korrutavad mõned linnaametnikud, et kui maaomanik ehitada tahab, siis linn teda takistada ei saa. Sellega ei tahaks hästi nõustuda. Maa omamine ei tähenda automaatselt õigust sinna ehitada. Otsustamine, mida ja mis tingimustel ja kas üldse ehitada, kuulub siiski ainult kohaliku omavalitsuse ainupädevusse. Sealjuures peab omavalitsus „tagama planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus“ (planeerimisseadus § 4 lõige 2 punkt 2). See tähendab, et väga paljudel juhtudel peab kohalik omavalitsus ka eramaa puhul kaaluma, kas ehitamise soovi rahuldamisel on avalikud huvid ja väärtused ning maaomaniku huvid tasakaalu saanud. Kui selle tasakaalu saavutamine ei ole võimalik ja erahuvi riivaks oluliselt avalikke huvisid, peab kohalik omavalitsus ka eramaal ehitamise soovi oluliselt kärpima või ehitamist üldse mitte lubama. Ja oma otsust kõigile osapooltele arusaadavalt põhjendama.

Teine põhjendus on olnud, et nendel maa-aladel, kus toimiv tehniline ja transpordi infrastruktuur olemas, tuleks võimalikult palju elukohti luua. See põhjendus on üldjuhul ju õige, kuid kui seda põhjendust valimatult rakendada, siis tuleks Kadrioru park ja ka Kloostrimetsa parkmets elamuid täis ehitada. Viimast ongi kahjuks viimastel aastatel tehtud. Tegelikult saaks kõnealusele alale rajada napilt paarsada korterit, mis samal aja ala edaspidist arengut väga negatiivselt mõjutaksid.

Kolmas põhjendus on olnud, et kui me Tallinnas elamuid ehitada ei luba, siis lähevad eluaset vajavad inimesed  naabervaldadesse, viies sinna ka linnale nii vajaliku maksuraha. Seda põhjendust kasutatakse valimatult, olenemata kohast. Selleks, et tasakaalustatult arendada Tallinna linnapiirkonda, oleks vaja hoopis tihedamat koostööd linna ja naabervaldade vahel, sealjuures ka selleks, et kokku leppida, kus ja mis ulatuses elamuehitust ja sellega kaasnevaid teenuseid, sh avalik transport, arendada. Niikaua kui naabervaldade ja Tallinna vahel koostööd pole, toimubki vaid arutu ja kõigile kahjulik võistlus.

Väidetakse, et ilma elamuid ehitamata ei teki alale ka vajalikku teenindust. Sama põhjendust kasutati muide ka Pirita endise rannahoone puhul. Tulemus on kõigile näha – Pirita kunagises kaunis rannahoones on korterid, kuid tänapäevasel tasemel rannateenindus puudub rannas täielikult.

Tegeliku arenduse põhjuse on  välja öelnud TOPi omanikud ise – elamuehitusest saadud raha soovitakse kasutada sadama arendamiseks. Seega- TOPi mitte just kõige edukamast majandustegevusest tingitud finantsauke  soovitakse elamuehitusest saadava rahaga lappida.

Kui kõik argumendid otsa saavad, siis öeldakse – egoistid olete, ise elate Pirital, aga uusi elanike sinna enam lubada ei taha. Pirita seltside koostöökoja liikmed kindlasti nii ei mõtle. Meie soov on kogu linna huvides säilitada ja arendada Pirita piirkonna keskkonna- ja kultuuriväärtusi, just seetõttu oleme me korduvalt teinud ettepaneku luua Pirita-Kadrioru piirkonnas Tallinna linna rahvuspark.


Mida Tallinn tegelikult vajab?

Pirita linnaosa on kõigi Tallinna elanike ja ka linna külaliste puhkepiirkond, see on üks Pirita põhifunktsioon ning planeeringutega tuleb ette valmistada linnaosa suutlikkus seda funktsiooni kaasaegsel moel täita. Seetõttu tuleb vältida potensiaalsetele puhkeväärtusega aladele elamute või muude suuremahuliste hoonete kavandamist. Ette tuleb näha puhkevõimaluste edasine mitmekesistamine ning seni passiivses kasutuses olevate, puhkuseks sobilike alade kordategemine ja puhkeotstarbel kasutuselevõtt ning tuleb vältida nende alade ohverdamist kinnisvara-ärile. Linn on väga tänuväärselt arendanud kesklinna ja Pirita vahelist rannaala.

 

Avame Tallinna merele!

Juba aastaid on räägitud vajadusest avada Tallinn merele, merelinna merele avamine on teadaolevalt  ka üks kultuuripealinna põhiidee. Kahjuks on see paljudel juhtudel tähendanud, et ehitame mereääre täis ja siis vaatame, kas mere ääres, kitsal rannapromenaadil liikujatele ka natuke ruumi jääb. TOP-ist linnapoole jääval alal võiks merele avamine visioonina tähendada täisväärtusliku pargi rajamist alale, rannapromenaadi pikendamist TOPini ning seal puhkevõimaluste ja teeninduse rajamist. TOP-ist linna poole jääv ala on aastaringselt lõpp-punkt kesklinna ja Pirita vahelisel rannapromenaadil jalutajatele, ratturitele, rulluisutajatele. Seal võiksid olla kohvikud koos suviste välikohvikutega ja varjulise haljastusega istumiskohti. Antud kohas peaks merele avamine tähendama ka seda, et Pirita piirkonna roheline võrgustik vähemalt ühes kohas ühendaks vahetult Pirita-Kloostrimetsa metsapargi ja mererannaga.

 

Muinsuskaitselised  argumendid

TOP on Eesti arhitektuuri üks tippteoseid  ning meie spordiloos unikaalne objekt, mis on muinsuskaitse alla võetud. Korterelamute ehitamine TOPist linna poole moonutaks oluliselt TOPi algset planeeringuideed. Planeeritav hoonestus oleks vastuolus TOPi esialgse kompositsiooniga, kus hoonestuse pikka pikitelge on püütud tasakaalustada sellest väljaulatuvate tiibadega, mis samal ajal seovad kompleksi hästi ka jõe-suunaga. Võimalikud kortermajad varjaksid atraktiivse vaate olümpiakompleksile linna poolt ja muudavad oluliselt vaateid merelt. See kõik kahjustaks  oluliselt sümbolväärtusega arhitektuuriteost ning oleks vastuolus muinsuskaitse põhimõtetega. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega peavad vaated vanalinnale olema võimalikult hästi avatud. Üheks piirkonnaks, kus põhimäärus peab vajalikuks vaadete avatuna hoidmist, on TOPi  hoonetest linnapoole jääv ala. Vaadete avatuna hoidmine peaks tähendama mitte ainult seda, et vanalinn peab olema vaadeldav rannalt, vaid ennekõike seda, et Pirita teel liikujatele peaks  vaade vanalinnale olema võimalikult ulatuslikult avatud.

 

Avaliku ja privaatse ruumi konflikt

Eluruum on inimese kõige privaatsem koht. Reeglina soovitakse, et see privaatsus jätkuks ka välisruumis, mida ulatuslikumalt, seda parem. Privaatne välisruum peaaegu puudub kesklinna korterelamutel, veidi rohkem on seda Tallinna „mägedel“. Uuematel korterelamute aladel on küllalt tavaline, et elamu krunt piiratakse piirdega, et luua enam privaatset ruumi maja elanikele. Muidugi on olemas hulk inimesi, kes privaatset välisruumi ei vaja, nemad elavad tavaliselt kesklinnas. TOP-ist linna poole jääv ala on aga väljakujunenud avalik ruum, mille läbimõeldud arendamisel hakkaks seal liikuma palju inimesi. Avaliku ruumi ja elamuala kokkupanemine ei ole mugav ei tulevastele elanikele ega avaliku ruumi kasutajatele, põhjustades alal tugeva kasutusotstarbe konflikti, mida oleks mõistlik vältida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiooni korraldaja

Pirita Seltside Koostöökoda

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Joonas: Kultuuritus Tallinnas
Tallinna linnavalitsus on niigi võimaldanud Pirita tee äärde ehitada sinna mittesobivaid tornelamuid.

Nüüd on ette võetud ka otse randa ehitamine. Linna räägib Tallinna merele avamisest, samas lubab seda põhjendamatult ja sobimatult sulgeda.

Parkimiseks pole niigi ruumi, siis nüüd lisada sinna piirkonda veel inimesi, kes hakkavad kõnniteedele parkima.

Linnapea Edgar Savisaar sõnul lubas riik väidetavalt sellele alale ehitada ja nüüd ei saavat firmat petta. Mida, kes ja kui palju lubas jäi segaseks.

Naljakas on see, et linnaelanike peedistamiseks ja nende eest info varjamiseks on linnavalitsusel piisavalt ressursse, kuid firmade ees on linnavalitsus jõuetu ja ei suuda esinada oma tööandjate (linnaelanike) huve.
Vasta!
Aivar: Päring
Ei ole üheselt selge, kas kui olles kortermajade VASTU tuleks hääletada petitsiooni POOLT? Kas VASTU=POOLT ?
Vasta!
Margus: Olen elamispindade poolt.
Mõitlik on renoveerida vana keskus, luua uusi huvikeskusi ja miks mitte teha ka elamispindu.
Vasta!
Toomas: Miks mitte
Olen majade ehituse poolt!
Vasta!
Mati: Pooldan uute elamute ehitamist Piritale
Tallinn kasvab paratamatult...
Vasta!
Roby: Robi
las tallinn laieneb mujale suunda
lauri: arvamus
minu arvates on see ilus piirkond ja oleks äärmiselt oluline, et see väärikalt välja arendataks. Vaadates nii euroopa kui aasia piirkondades tehtavaid arendusi, siis on täiesti loomulik, et seesugustesse piirkondadesse tuuakse inimesi (st. rajatakse elamispindasid ja vabaaja keskuseid). Selliste kohtade puhul ei saa tekkida küsimust - kas korterieid teha? - st. saab vaid tekkida küsimus milliseid ja kuidas neid paigutada.
Jääme väga ootama, et piirkonnas olevad vanad ja amortiseerunud ehitised ja (pooleldi) laohooned asendatakse värvikate ja huvitavat arhitektuuri kätkevate korterite, väikeste söögikohtade, ranna promenaadi ja väikelaevade (jahtide) sadamate ja paadikuurikestega. Oluline on ilusate kohtade võlu ära kasutada ja tuua siia elu koos inimestega ning praegune (pigem) tööstuslikku laadi hoonestus suunata linnapiiri taha.
Jääme ootama ilusaid maju ja arvustame loodavat arhitektuuri - mitte mõtet arhitektuuri luua.
Vasta!
Triin: nõustun lauri arvamusega
Planeeringut vaadates ei ole antud planeeringu puhul küll tegemist otse randa ehitamisega - mere ranna ehituskeeluvööndisse ei trügita! Minu arvates on piirkond perspektiivne elamuala (samuti äripindadeks sobilik) ja planeeringus esitatud ehitusõigus on mõistliku ulatusega. Küll aga tasub silma peal hoida arhitektuursel projekteerimisel nii hoonete kui maastikuarhitektuuri osas. Võimalused piirkonda väärtustava ning täisväärtusliku elukeskkonna loomiseks on antud planeeringuga loodud. Loovust ja kirge arhitektidele edasises töös!
Vasta!
Kristel:
Pigem siis ikka juba uued majad kui need vanad logud seal.
Vasta!
Katrin:
Kellele te neid kortereid ehitate???? Kas neid mis Tallinnas müümata on on veel vähe??? Äkki jätaks mõne rohelise koha alles ka Tallinnasse
Vasta!
Indrek: Linnaruumi lagastamine
Pole just kergesti mõistetav miks linn lasi korda teha Tallinna teiseks suurima pargi ja nüüd lubab sealt avaneva ilusa merevaate kinni ehitada. Samuti kasvaks oluliselt antud piirkonnas uue rajatava ristmikuga õhusaaste ja liiklusmüra. Koos uue suure ristmikuga raskendataks oluliselt ja muutuks märgatavalt ohtlikumaks rulluisutajate liikumine Lillepi pargist mere äärde ja samuti liikumine Kadrioru poolt Pirita silla suunas. Samuti on vale väide, et koos kortermajade ehitamisega tehtaks korda TOPi kaitsealused objektid. TOPi peamaja, ehk siis hotell koos ujula ja pallisaaliga ei kuulu mitte Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS -ile vaid Infortar AS -ile. Seda, et kortermajade ehitamine ja TOPi kaitsealuse hotellihoone kordategemine ei ole omavahel seotud kinnitas mulle ka veel paar päeva tagasi Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS -i juht Urmas Lind.

Lisaks sportimisvõimaluste märgatavale halvenemisele suureneksid ka oluliselt viimsilaste kannatused. Igahommikused ummikud pikeneksid märgatavalt sest me räägime antud arenduse puhul juba autode hulgast mida mõõdetakse tuhandetes. Juurde on kavatsetud TOPi alale luua enam kui 1500 parkimiskohta.
Vasta!
Voldemar:
Toetan
Vasta!
Kaupo: Kaupo
Ei saa päris nõustuda sellise käsitlusega. Tegemis ei ole kuidagi rohealaga selles mõistes Samuti on see n.n. parkla täiesti amortiseerunud. Seni ei ole ükski huvigrupp suutnud pakkuda visioon, mis selle Kummitööja ja räämas parkla asemel võiks olla.
Ka ei ole nõus väitega nagu plaanitaks "mere kinniehitamist". Minu mäletamist mööda on viimase planeeringu järgi plaanitud 2-4 korruselised kortermajad teeniduspidadega esimestel korrustel küljekuti mere suhtes ninga 40 meetriste vahedega. Nende vahelt avaneb piisav vaade kõigile, kes seda nautida soovivad. Samuiti on planeeritud majade ja mere vahele korralik lai mere promenaad, mis avatud kõigile. ei saa enam leppida sellise, juba 10 aastat kestnud veitamisega põhjendusega, roheala ja merevaade... Lobudik kummitöökoda aga seisab endiselt!
Vasta!
Carmen: Carru: Päring
Ütleks, et kui oled nõus sellega, et sa ei taha neid maju, siis pane poolt!

Kui tahad maju siis pane vastu. Mõni ei saanud aru siin ennist.
Vasta!
Meelis: EI!
Ei ole loogiline ju, kui veel tuhatkond autot hommiku-ummikuse juurde lisandub!
Vasta!
Andres: olen vastu
olen uutekortermajade ehitamise vastu.
Vasta!
Siim: Räägime asjast nii nagu on!
Ei ole inimestele ilus valetada ei linnal ega linnavõimule vastu võitlejal.
Enne kui toetate või olete vastu minge uurige ja vaadake ise planeeringut:
http://tpr.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=DP&MID=100880
Reaalselt on planeeringu järgi planeeritud alale milles petitsiooni algataja räägib 4 korter elamut ja alajaam.
Ülejäänud hooned ehitatakse Pirita TOP hoonete rägastikku mis on juba niisamagi kole nii, et hullemaks väga teha ei saa.
Ainukene asi mida mina nõuaksin selle planeeringu arenajalt on see, et kortereid ei saaks müüa ilma parkimiskohtadeta ja parkimiskoha hind peaks olema juba hinna sees. See välistaks selle, et mõni inimene kellel ei ole ressursse osta 100 000 krooist keldri parkimiskohta hakkaks tänavale parkima kindlasti sooviks ma näha, et TLPA jälgiks seda, et järgitaks nende endapoolt välja antud parkimis normative mis tähendab, et iga korteri kohta minimaalsel 2 parkimiskohta.
Ja kui leitakse ka mõni leidlikum arhitekt kui eskiisi tegija ei kaotaks Pirita elanikud midagi peale ummikus istumise aja.
Mina ei ole seotud arendusega olen lihtsalt Pirita elanik.
Vasta!
Fritz: Priit: Puhkeala ei ole elamiseks.
Minu nägemus ideaalsest linnamaastikust ei näe kindlasti kohe ette elumaju rannas. Ideaalpildi võiks Pirita rand kuni linnani olla süvendatud, täidetud puhta liivaga ning rajatud parklad ja ühekorruselised teenindusasutused suplejatele.
Ma saan aru, et tegemist on helesinise unistusega, aga see ei tähenda, et me seda juba eos torpedeerima peaksime. Alustaks piskustki. Kõnealusele alale sobiks avatud parkla (mitte mingi EuroP..sk), madalhaljastusega park ja välikohvikud.
Vasta!
Fritz: Siimu jutus on iva, aga...
Siim, mis puudutab sinu juttu parkimiskohtadest siis olen kahe käega poolt, aga see peaks olema enesestmõistetavalt kohustuslik IGAL pool, KÕIGI detailplaneeringute juures. Aga Talgorodis oleks seda palju tahetud.
Mis aga puudutab neid nelja maja, siis seda on liiga palju: Pirita teest mere poole ei tohiks ehitada midagi, mis kõrgem ühest korrusest.
Vasta!
Reelika: kahju
pole palju riike maailmas, kus nii ilus ja pikk rannajoon 'puutumata' on....jah tore oleks, kui avataks paar kohvikut, kus seda veelgi enam nautida saaks, kuid majade ehitamiseks on eestis veel liiga palju ruumi - arendage linna linnast väljapoole!
Vasta!
Mati: Vajadus
Tallinnas on tühje elamispinde küll ning rohelust vähem kui tohiks.
Samas arvamus, et see pind paneb Pirita tee veel rohkem umbe on täiesti adekvaatne.
Olen olnud ise seotud TOP keskusega aastast nii 1983 ja leian, et sinna ehitamine ON
iga kohaliku elaniku mõnitamine.
Teiseks - see raha oleks PAREM kulutada TOP keskuse KAPITAALREMONTI. Keskus
on hea koha peal ning suudaks oma sportimise vajadustega teenindada kordades rohkem
inimesi kui seda hetkel tehakse. Seal on üks väga vähestest Olümpia mõõdus sisebassein
mis seisab - eriti päeviti kasutult. Viimasel ajal on sealt kadumas ise koolikohustuse ujumise
treeningud. Praeguse direktori - V.Uibo - tegevus viimase 3a jooksul aga näitab pigem soovi
hotell pankrotti lasta ja siis ehk "ühendada" selle elamuehitus projektiga.
Tallinn on ikkagi KÕIGI elanike ühisvara mitte Eediku või suvalise arendaja tagahoov kus siis
askeldatakse nii nagu TALLE kasulik mitte aga nii, et asi oleks hea ka elanikele.
Vasta!
Ralf: Ei.
Olen uue elamurajooni vastu.
Vasta!
Einar: Merevaade on Eestimaa privileeg!!!!
Loomulikult ehituse vastu!!!
Ebaselge mida nüüd klikkida. Klikin poolt, loodetavasti see läheb kodanike ühenduse seisukoha kasuks.
Vasta!
Anu:
EI KORTERMAJADELE PIRITA TOPI MEREÄÄRSEL ALAL
Vasta!
Mariann: Ei kortermajadele Pirita TOP-i mereäärsel parkla ja rohealal
Rohealade likvideerimine, mereääre täisehitamine on lubamatu ja kannab jultunud rahavõimu pitserit.
Loodan, et Tallinna linnavolinikud, ja kodanikuliikumised suudavad selle peatada. Loodan tõsiselt, et arukus ja
hoolivus võidab Tallinnas!
Vasta!
Kersti: Kersti: olen vastu!!!!
olen kortermajade ehitamise vastu
Vasta!
Helle: Ehitamise vastu
Renoveerida olemasolev nn Pirita TOPi hoone, miks mitte, kuid sellega tuleb piirduda ja mitte selle varjus imbuda kasumi saamise ajendil tervele mereäärsele alale ja linlastelt taas midagi ära võtta. Endises Pirita Rannahoones on nüüd korterid, ja nende elanikud pahandavad mereääres käijatega, kas see on normaalne?
Pirita tee on niigi liiklustihe, mis siis, kui veel ca 1000 inimest lisanduks...Ei!
Vasta!
Ants: Ants: Kultuuritus
Selline sobimatute (pean silmas just ansamblis olemasolevate rajatistega) hoonete ehitamine Piritale, Nõmmele ja Kesklinna on väga iseloomulik praegusele linnavalitsusele.
Reeglina mujal Euroopas ( Pariis, Praha, Amsterdam jne.) seda ei kohta
Vasta!
Helgi: Kortermajadele EI TOPi kõrval!
Jätke ikka linnarahvale vaba ruumi mere ääres jalutamiseks. Kui ma Mustamäelt sinna sõidan, kuhu ma siiis auto pargin , kui korterelamud kõik platsi ära on võtnud?
Vasta!
Triin: pirita top-i äärne ala.
ma arvan et ei peaks sinna maju ehitama, kuna inimesed tahavad nautida kindlasti merd ja seda vaadet, mis sealt neile avaneb.
Vasta!
Ruudo: Ruudo Annus
toetan
Vasta!
Elisabeth: Elisabeth
Rand v6iks ikka vabaks j22da. Nagu neid kortermaju siin Tallinnas v2he oleks. Tehke mustam2ele oma korterelamud.
Vasta!
Arnold: Ei kortermajadel Pirital!
Tallinnas on tühje elamispinde aga rohelust on vähe.
Vasta!
Riho: Loomulikult vastu
See oleks koledaim mis selle mereäärega juhtuda saaks. Ehitage lasnamäe nõlvale kui väga soovi , aga mere äär olgu püha ja puutumatu.
Vasta!
Riho: Vastu
Mereäär on püha ja puutumatu
Vasta!
RITA: Rita
Ühinen mõttelaadiga: rand olgu püha ja puutumata!
Vasta!
Toomas:
ei pea kõik kohad maju täis ehitama!
Vasta!
Helen: Helen
Enne uusi kortereid ja lisanduvaid elanikke tahan mina näha:
1. korraldatud liiklust Pirita ja Linna vahel, see 1-realine autotee ei suuda kõiki neid autosid läbi lasta
2. Bussiliikluse tihendamist, buss 8 ja 38 käivad intervalliga 20-40 min
3. Lasteaia- ja koolikohti KÕIKIDELE Pirita, Mähe ja Merivälja lastele
Vasta!
Matti: Matti: õudused Tallinna siluetti
Päris kehv on vaadata merelt neid korterelamuid, mis jäävad Kadrioru pargi mereranda - nagu mingi karpide kogum. Viimasel ajal projekteeritaksegi ja ehitatakse võimalikult inetult-odavalt. Kui need õudused on peidetud veel kuhugi kaugele metsa-põllule, aga Tallinna siluetti merelt - EI! Seni, kui ei osata projekteerida midagi vaatamisväärset, ei tule sinna ehitamine üldse jutuks - see press praeguse linnavalitsuse poolt on lausa kuritegelik terve Eesti suhtes!
Vasta!
Edith: Matti: õudused Tallinna siluetti
Lasnamäe on "ilusam" , eksole?
Edith: Uutele, modernsetele ehitistele JAH!
Olen majade ehituse poolt!
Vasta!
Edith: Uutele, modernsetele ehitistele JAH!
Uutele, modernsetele ehitistele JAH!
Ebamugavalt on tehtud hääletussüsteem. Ehk siis olen Ehitiste poolt.
Toomas: Toomas
vastu kindel ei ! ei mingeid korter maju Piritale enam !
Vasta!
Dagnar: ammu juba oleks pidand! lõpetage lollitamine vaatake natuke laiemalt!
kanep on sada korda ohutum ja tervislikum kui alcohol ja tubakas! miks on need kaks ajurakkude tapjat legaalsed? mitte keegi pole kunagi suutnud tõestada et kanep oleks eluohtlik, kuid alcohol küll! see lihtsalt tapab su ajurakke ja teeb lolliks samal ajal kui kivi võiks su silmaringi laiendada ja aidata puhata!
Vasta!
Helve: Tallinn kasvab..........
minge Viljandi maanteed pidi välja ja Pärnu mnt ka tühjavõitu...Piritat ei sobiks täis ehitada see ju meie linna kopsud.
Vasta!
Elmar: Ei kortermajadele Pirital TOPI mereäärsel parkla - ja rohealal!
Tallinna ümbruses on teisigi kohti kuhu uus elamurajoon rajada, Pirita puhul logistika probleemid kasvavad. Tallinnas ja selle ümbruses on niigi vabu elamispindu, milleks ja kelle jaoks ehitada? Kas võõrtööjõu jaoks?Pirita rand peab jääma avatuks merele!

ELMAR 06. jaanuar 2014
Vasta!
Kri: poolt
poolt
Vasta!
elin:
Ei kortermajadele!!!!
Vasta!
Indrek: Jah ja ei
Üldiselt pooldan arenduse ideed, aga seda vaid juhul, kui tegu on huvitava projektiga, mis esteetiliselt näeb hea välja ja omab arhitektuurilist väärtust. Mingeid lisanduvaid odavaid kaste ei taha näha. Isiklikult pooldaks pigem ala meelelahutuspiirkonnaks muutmist, arvestades ranna ja jahisadamaga. Sadamat ennast tuleks muidugi laiendada ja lisada näiteks uus sild kergliiklusele.
Vasta!