Ütleme "EI" Loo-Otsa tee olulise sirglõigu sulgemisele!

Eraomanik soovib sulgeda sirglõigu Loo-Otsa teest ja suunata liikluse ringi kõrvaltee kaudu, mis toob kaasa ebapraktilise ja ohtliku teelõigu! Säilitame Prangli saarel väljakujunenud teedevõrgustiku!

allkirjade kogumine on lõppenud

09.04.2022 00:00 kuni 31.05.2022 23:59

87 häält

87%

Ütleme EI eraomaniku soovile sulgeda Loo-Otsa tee oluline sirglõik olemasoleval kujul!

Prangli saare olemasolev teedevõrgustik on aastate jooksul välja kujunenud vastavalt saare looduslikule olustikule ja saareelanike praktilisele liikumisele.

Omandireformi käigus jäi valdav osa saarel asuvatest teedest munitsipaliseerimata, mistõttu asuvad paljud teed eramaadel, kuid saareelanikud ei ole solidaarsusest üksteise vastu siiani takistanud liikumist eramaadele jäävatel põhiteedel.

Loo-Otsa tee on ajalooliselt välja kujunenud ja aktiivselt kasutatav tee, mis läbib paljusid eramaid. Muuhulgas läbib Loo-Otsa tee Suur-Palmi kinnistu põhjapoolset otsa ca 60 meetri ulatuses. Suur-Palmi kinnistu omanik soovib kinnistut läbivas osas Loo-Otsa tee sulgeda ning suunata liikluse ringi naaberkinnistute vahele jäetud väiksemale siseteele ca 110 meetri ulatuses.

Selllise tegevuse realiseerumisel muutub Loo-Otsa tee kasutamine oluliselt halvemaks kõigi saareelanike jaoks.

Maa-Ameti kaardirakenduse kaartidel ei paista ümbersõidu probleemkohad välja, kuid tegelikus looduses on olukord väga keeruline.

Loo-Otsa tee sirgjoonelise lõigu sulgemine Suur-Palmi kinnistul ja tee ringi suunamine naaberkininstute vahele toob kaasa vähemalt järgmised probleemid:

a) Ümbersõit oleks mitmete pööretega ja kõrgustevahega, tekitades pimenurgad ja potentsiaalselt tekkivad ohtlikud olukorrad. Pranglis liigeldakse palju mootorratastega, ATV-dega, järelkärudega jt sarnaste sõidukitega, mistõttu on oluline sirgete, sama tasapinnaga ja selge vaateväljaga põhiteede säilitamine;

b) Teelõigu sulgemine lõhub ära olemasoleva tervikliku ja loogiliselt töötava teedevõrgustiku koos varasemate planeeringutega loodud laiade ja sirgjoonelise teedekoridoridega;

c) Ümbersõit suundub naaberkinnistute vahele kitsale siseteele, tuues kaasa ebapraktilise kasutuse ja rikkudes ära naaberkinnistute privaatsuse;

d) Teed peavad olema hästi läbitavad ka veo-, prügi- ja fekaaliautodega ning järelkärudega ja kõik asjatud pöörded muudavad teede läbimise vaid keerulisemaks;

e) Ümbersõit ei järgi olemasolevat ajaloolist hoonestust Loo-Otsa tee ääres, kus hooned paiknevad ühel joonel paralleelselt sirgelt kulgeva teega;

f) Olemasoleva teedevõrgustiku lõhkumine muudab asjatuks seniste planeeringute käigus munitsiplaiseeritud kõrvalasuvad laiad teedekoridorid ja haljasalad, tuues kaasa asjatud pöörded ja tupikute tekkimise;

g) Ümbersõit on otseses vastuolus kehtiva üldplaneeringuga, mis näeb ette Loo-Otsa tee sirgjoonelise läbisõidu üle Suur-Palmi kinnistu põhjapoolse otsa;

h) Ümbersõidu rajamisel tuleb senise tee asemele välja ehitada uus ringiga kulgev tee ning luua uus teede ristumissõlm, mille tarbeks on vaja maha võtta hulgaliselt olemasolevaid puid ja kahjustada saare loodust;

i) Olemasolevasse üldplaneeringuga ettenähtud teealasse on heauskselt paigaldatud erinevaid trasse ja kommunikatsioone, mille ümber paigaldamine toob kaasa asjatuid kulusid;

j) Olemasolev teelõik on ca 60 meetri pikkune, samas tasapinnas ja sirgjooneline, ümbersõit hakkaks olema ca 110 meetri pikkune,  pööretega ja kõrguste vahega ning vastav tee eeldab eraldi välja ehitamist;

k) Saare elanikel on õiguslik ootus, et vald seisab teede ja kinnistute moodustamisel ühtsete ja terviklike põhimõtete eest ega luba eraomanikel enda maale jäävaid teid sulgeda. Prangli saare teedest asubki suur osa eramaadel ja on siiani munitsipaliseerimata.

Loo-Otsa tee sirglõigu sulgemine Suur-Palmi kinnistut läbivas osas on otseses vastuolus kehtiva üldpaneeringuga ja Viimsi valla senise praktikaga, kahjustab oluliselt Prangli saare elanike huve töötava teevõrgustiku suhtes ning toob võimaliku ümbersuunamisega kaasa ohtliku ja ebapraktilise teelõigu tekkimise.

Suur-Palmi kinnistu omaniku isiklikud huvid ei kaalu üles kõrvalkinnistute omanike ja Prangli saare elanike üldist suuremat huvi olemasolevate ja turvaliste teede säilitamiseks.

Juhuslik kokkusattumus, kus on võimalik rajada ümbersõit kõrvalasuva kitsa naaberkinnistute teenindamiseks loodud sisetee kaudu, ei saa õigustada üldplaneeringuga ettenähtud laiema otsetee sulgemist.

Viimsi vald peab jätkama senist välja kujunenud praktikat ning olemasolevate teede alla jäävatest maadest moodustama teekinnistud ja teede vahelised kolmnurkalad võtma haljasaladena teekinnistute koosseisu. Viimsi vald peab üksikute eraomanike huvide asemel seisma laiema avalikkuse huvide eest ning rakendama selleks vajadusel jõulisemat poliitikat.

Peame seisma jõuliselt vastu Prangli saarel tekkivale halvale praktikale, kus eraomanik sulgeb aktiivses kasutuses oleva tee ja lõhub ära töötava ning üldplaneeringuga ettenähtud teedevõrgustiku.

Anna oma hääl Prangli saarel olemasoleva ja töötava teedevõrgustiku säilitamise eest!

Aktsiooni korraldaja

Aktsiooni korraldajateks on vaidlusaluse Loo-Otsa teelõigu ääres elavad naabrid, kelle huve ja igapäevast elukorraldust ebapraktiline ümbersõit kõige vahetumalt puudutab.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kevin: Minu hääl.
Minu arvates ei tohiks teelõiku sulgeda.!
Vasta!
Erki: Ei toeta
tegemist ajaloolise teega
Vasta!