EI riskide koondamisele Muuga sadamasse

Käesoleva Petitsiooni algataja mure tuleneb Muuga sadamast ja selle laiendamise kavatsustest, mis on jõudnud tänaseks faasi, kus terminalide võrgustiku laiendamine ja ohtlike kaubagruppide mahtude suurendamine on jõuliselt päevakorras. Elukeskkonna ja elu säilitamise aspektid on kogu tegevuses üsna tagaplaanil.

Juba praegu on Muuga sadamasse tekkinud Eesti kõige suurem keskkonnaohtlike ettevõtete konsentratsioon. Muuga sadamas asuva DBT terminali tsoonis asub ca 700 000 tonni ülisuure plahvatusjõuga naftasaadusi, mis suurõnnetuse korral hävitavad kogu Soome lahe vesikonna, tuues kaasa piire ületava rahvusvahelise katastroofi.

Ohtlike lämmastikväetiste transiitvedu ja hoiustamine ei tohiks toimuda tihedalt asustatud elamualade vahetus läheduses. Seda eriti, arvestades terrorismiohtu ja viimasel ajal toimuvat terrorismi leviku liikumist Euroopa põhjapoolsematesse riikidesse.

Olemasolevate Päästeameti asjakohaste riskialalüüside kohaselt on Muuga sadamast leviva võimaliku plahvatuse ja põlemisega seoses õhu kaudu leviv negatiivne mõjuala kuni 5000 meetrit. Kõnealusesse piirkonda jäävad nii eramajad, lasteaiad (nt Randvere lasteaed, Maardus lasteaiad „Sipsik“, “Rõõm“ ja „Rukkilill“) kui ka koolid (nt Maardu Gümnaasium).

Muuga sadama piirkonda on paigaldatud 3 seirejaama (Muuga 1, 2 ja Coal 2), mis mõõdavad ja registreerivad ülipisikeste osakeste PM 2.5 tihedust ühes kuupmeetris ühe ajaühiku kohta. Ülipeentel tahketel osakestel terasuurusega kuni 2.5 pm (PM 2.5) on inimorganismile suur kahjustav mõju, kuna need oma väikesuse tõttu tungivad sügavale kopsu alveoolidesse, sinna kus toimub vere gaasivahetus. Uuringud on tõestanud, et PM 2.5 põhjustab kopsude talitluse häireid ning kardiovaskulaarseid haigusi. Euroopa Liidus põhjustab ülipeen tolm ligikaudu 390 000 enneaegset surma aastas. Peale selle on kindlaks tehtud, et PM 2.5 on ka mutageenne efekt (põhjustab vähi teket).

Nimetatud riskianalüüsid ei kajasta eluohtlike tolmuosakeste ega tervisele kahjulike gaaside levikut ja mõjuala.

Teadmata on täna olemasolev Muuga sadama mõju keskkonnale s.t. nii Läänemerele kui ümbritsevale maapinnale (s.h. pinnaveele ja põhjaveele) nii igapäevases normaalses majandustegevuses kui ka ohtude realiseerumise korral. Teadmata on, kas avarii korral võib kahjustada saada kohalike elanike põhjavesi, kas ohtlik võib olla ka piirkonnas ujumine või püütud kala söömine.

Tuginedes Muuga sadama idaosa mürauuringule on tõestatud negatiivse mürataseme piiriülese mõju olemasolu, kuid selle mõju tegelik ulatus on kaardistamata.
Seega kokkuvõtvalt oleme olukorras kus arutatakse Muuga sadama märkimisväärset laiendamist, kuid sadama tegelik olemasolev negatiivse mõju ulatus on kõigile teadmata. Mitmed eksperdid on avaldanud arvamust selle kohta, et niigi liigselt konsentreeritud tööstust ei tohiks laiendada ega täiendada.

Siinkohal soovime, et Muuga sadama arendamises leiaksid teostust järgmised põhimõtted, mille keskmes on elukeskkonna jätkusuutliku arengut tagavate keskkonnatingimuste kehtestamine:

- Kaubavaliku laiendamisel peab enam pöörama tähelepanu mitte-kemikaalsete kaupade käitlemisele.

- Suurõnnetuse ohuga ettevõtete koondumine ühel territooriumil tuleb peatada, et vähendada kemikaalide käitlemisel tekkivat võimalikke vastas- ja koosmõjusid.

- Keskkonnauuringute läbiviimisel, negatiivsete mõjualade määramisel ning riskianalüüside koostamisel peab arvestama ka võimaliku põhjavee reostuse, rannajoone kujunemise ja mereolustiku säilimisega.

- Ohtlike kaubagruppide kaubamahud peab hoidma 2012. aasta tasemel seni, kui on läbi viidud kõik riskianalüüsid, mis kajastavad mõju pinnasele ja Läänemerele ning eluohtlike tolmuosakeste ja tervisele kahjulike gaaside levikut.

- Muuga sadamat ümbritsevates külades peab vähendama tolmu-, lõhna- ja mürareostust sellisele tasemele, mis ei häriks elanikke.

- Kohalikke elanikke peab enam teavitama ohutusalasest tegevusest ja kodanikukaitse konseptsioonist läbi trükiste, seminaride ja õppuste, et suurendada inimeste kindlustunnet nende elu ja tervise üle.


Austatud kodanik! Anna oma allkiri Petitsiooni algataja seisukohtade toetuseks ning ütle „ei“ riskide koondumisele Muuga sadamasse!

allkirjade kogumine on lõppenud

06.06.2013 00:00 kuni 31.10.2013 23:59

328 häält

65%

Pildil kaart ohtlikest ettevõtetest ning nende mõjualadest Viimsi poolsaarel ja Tallinnas.

НЕТ- концентрации рисков в порту Мууга!

    Озабоченность инициаторов данной Петиции происходит из-за порта Мууга и планов его развития, которые достигли фазы, когда развертывание сети терминалов и увеличение объемов опасных групп грузов  стало весьма существенным. Аспекты сохранения окружающей среды и условий жизни находятся на заднем плане всей деятельности.

Уже сейчас в порту Муга самая высокая в Эстонии концентрация опасных для окружающей среды предприятий.  В волостях Виимси и Йыеляхтмэ, а также в черте города Маарду по состоянию на апрель 2012 года сосредоточено 69% предприятий Харьюского уезда  А- категории опасности и 62% предприятий  В-категории опасности. В терминале ДБТ порта Муга  сосредоточено около 700 000 тонн  нефтепродуктов с очень высокой взрывной мощностью, которые в случае бедствия  могут загубить воды всего Финского залива, создав тем самым международную катастрофу.

     Порт Муга расположен в трех самоуправлениях - Маарду, Йыеляхтмэ и Виимси, где в общей сложности проживают 31310 человек по данным 2012 года. В непосредственной близости находится и Таллиин. По имеющимся в спасательном департаменте анализам рисков  возможный взрыв или пожар в порту Мууга окажет вредное воздействие  в радиусе 5000 метов. В опасной зоне окажутся как частные дома, так и детские сады (например детский сад в Рандвере, детские сады «Сипсик», «Рыым», «Руккилилль» в г.Маарду) и школы (Маардуская гимназия).

    В зоне порта Мууга установлены три станции наблюдения (Муга 1, Муга 2 и Коал 2), которые регистрируют и измеряют плотность микрочастиц РМ 2.5 в одном метре кубическом в единицу времени. Эти микрочастицы, благодаря своим малым размерам, могут глубоко проникать в легкие человека и этим наносят ему весьма существенный вред. Исследования доказали, что РМ 2,5 частицы обуславливают сбои функции легких, а так же вызывают  заболевания сердечно-сосудистой системы. Так же отмечено их канцерогенное воздействие. В Европейском Союзе  около 390 000 человек ежегодно преждевременно умирают от воздействия этих микрочастиц. До сих пор анализы рисков не отражали распространенность и степень влияния ни микрочастиц, ни вредных газов на здоровье человека.

    Не определено существующее в настоящее время воздействие порта Мууга на окружающую среду, т.е. на Балтийское море и прилегающую к порту территорию, а так же на поверхностные и грунтовые воды как во время обычной трудовой деятельности, так и при возникновении аварийной ситуации. В случае аварии неизвестно, насколько для местного населения будут пригодны к употреблению грунтовые воды и выловленная рыба и насколько опасно будет купание в прибрежных водах. В дополнение к вышесказанному, опираясь на исследование шумов в восточной части порта, существует предельно отрицательное шумовое воздействие, но его фактический уровень не картографирован.

    При этом находимся в ситуации, когда обсуждается замечательное развитие порта Мууга, но действительный уровень его вредного воздействия до конца не известен. Многие эксперты высказывали мнение, что и так слишком сконцентрированное производство  нельзя увеличивать.

    Исходя из всего вышесказанного настаиваем, чтобы при развитии порта Мууга  учитывались следующие  моменты, главными из которых являются  основные понятия по соблюдению условий охраны окружающей среды:
•    при увеличении грузопотока  необходимо сокращать поток  химических грузов;
•    остановить концентрацию на одной территории предприятий с высокой степенью        опасности, чтобы уменьшить  соприкосновение и воздействие химических веществ при их обороте;
•    при провединии исследований и определении вредного воздействия и  рисков для окружающей среды следует также учитывать степень  вероятности загрязнения грунтовых вод , моря и прибрежной полосы;
•    объемы опасных грузов должны остаться на уровне 2012 года до тех пор,пока не будут определены все риски  распространения микрочастиц и вредных для здоровья газов и их воздействие на почву и Балтийское море;
•    деревни, окружающие порт Мууга, следует оберегать на должном уровне от пыли, запахов и шума;
•    местное население следует больше информировать о действиях  и концепциях по безопасности и защите граждан посредством печати, семинаров и занятий, что бы повысить их чувство уверенности за свою жизнь и здоровье.

    Уважаемый гражданин! Поставь свою подпись в поддержку Петиции и скажи «НЕТ» концентрации рисков в порту Мууга!


Say „No“ to the accumulation of risks in the Muuga Harbour

The initiator of this Petition is concerned about Muuga Harbour and its enlargement plans. These plans have now reached the phase in which there is strong interest in expanding the network of terminals and increasing the turnover of hazardous goods. The issues related to the protection of environment and life, however, are receiving only modest attention.


At the same time Muuga Harbour has the highest concentration of firms posing danger to the environment in Estonia. Within the influence zone of the Dry Bulk Terminal (DBT) are currently located circa 700 000 tons of highly explosive oil products. In case of major accident these products are capable of destroying the whole ecological structure in the Finnish Gulf region and having catastrophic results which could cross the border of Estonia.

 

The transportation and storage of hazardous nitrogen fertilizers should not be allowed in the close vicinity of densely populated areas. This is very important due to the risk of terrorist attacks considering the recently observed tendency which shows that terrorist activities have spread also to the northern European countries.

 

In the currently available risk studies performed by the Estonian Rescue Service it is estimated that the danger zone negatively affected by a possible fire and explosion in the Muuga Harbour territory may extend up to 5000 meters beyond its borders. In this area there are private houses, kindergartens (for example, Randvere kindergarten, Muuga kindergartens „Sipsik“, „Rõõm“ and „Rukkilill“) and schools (for example, Maardu High School).

 

There are currently three monitoring stations in the Muuga Harbour area - Muuga 1, Muuga 2 and Coal 2 which monitor and measure the density of microscopic particles (PM 2,5) per cubic meter per unit of time. These particles can be very harmful for the human body, as they can penetrate deeply into the lung tissues responsible for exchange of gases. Studies have shown that these tiny particles (PM 2,5) cause dysfunctionality of lungs and cardiovascular diseases. In the European Union fine dust is causing approximately 390 000 premature deaths per year. In addition, it is established that PM 2,5 particles also have carcinogenic effects. Yet the risk studies mentioned above do not reveal how large is the area negatively affected by harmful dust particles and gases.

 

Today it is not known how the Muuga Harbour influences the environment (i.e the Baltic Sea and the land surrounding the Harbour (including ground water and underground water) by its normal economic activity and in the case of emergency. It is not known if an accident can pollute the underground water used by local people or could it still be possible to swim or eat fish caught in the area.

 

The studies of noise in the eastern part of the Muuga Harbour have proved that noise affects negatively people living in the surrounding area beyond the borders of the harbour, but its actual area has not been mapped yet.

 

As a result there is a situation where significant enlargement plans of the Muuga harbour are being discussed, but its actual negative impacts which already exist are not known. Several experts have suggested that due to already high concentration of risks it is not right to expand business activities in the harbour further.

 

Hereby we wish that the development of the Muuga harbour should be based on the following principles which safeguard the protection of environment and sustainable development of the populated areas.

 

·         When the list of traded goods is expanded priority should be given to non-chemical goods

·         It is necessary to stop the concentration of firms with major accident risk in the harbour's territory in order to reduce the risk of their negative mutual impact or combined influence

·         In the studies of environment conditions, in determining the zones of negative influence and in risk studies it is necessary to take into account also the possible pollution of underground water, and to ensure the protection naturally formed coastline and sea environment

·         The amount of hazardous good groups should be frozen on the year 2012 level until all risk studies have been carried out which show how the land and the Baltic Sea can be influenced and how harmful dust particles and gases have spread in the area

·         It is necessary to inform better local people about safety instructions and about the concept of civil protection through publications, seminars and emergency tests in order to increase their confidence about their life and health

 

Dear fellow citizen! Please sign the Petition to support the viewpoints presented therein and say „no“ to the accumulation of risks in the Muuga harbour!


Aktsiooni korraldaja

Petitsiooni korraldab MTÜ Randvere Külaselts
Länneaia tee 6, Randvere küla, Viimsi vald, 74016 Harjumaa
info@randvere.net
www.randvere.net

Lisainfot lingilt:

https://www.facebook.com/pages/EI-riskide-koondumisele-Muuga-sadamasse/244246085712865?ref=hl

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.