PUUDEGA INIMESTE KAITSEKS TÖÖVÕIMEREFORMI RAKENDUMISE

PÖÖRDUMINE TÖÖEALISTE PUUDEGA INIMESTE, TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDE JA OMASTEHOOLDAJATE KAITSEKS TÖÖVÕIMEREFORMI RAKENDUMISEL

12. september 2014

Head inimesed!

Puudega inimesed, nende perekonnad ja neid esindavad organisatsioonid on juba pikemat aega tõsises mures Eestis läbiviidava töövõimereformi pärast.

Muretseme selle pärast, et juba teine valitsus püüab vildakatele alustele rajatud ja terve ühiskonna jaoks ohtlikke komistuskive sisaldavat reformi jõustada liiga kiirelt ja läbimõtlemata.

Töövõimereformi läbiviimiseks plaanib riik kulutada järgmisel kuuel aastal üle 350 miljoni euro. Pool sellest on Euroopa Liidu abiraha. Ülejäänu võetakse töötukassast, mida Eesti töövõtjad on sinna kindlustusmaksete näol hoolega kogunud. Reformikava on koostatud pealiskaudselt ning kohati lausa vastutustundetult.

Reformiga paisutatakse töötukassa administratiivaparaati ning plaanitakse juurutada mitmeid kulukaid hindamis- ja kontrollimehhanisme puudega inimestele. Eeldusi, mis võimaldaksid reformil õnnestuda, aga ei looda.

Eesti puudega inimesed, oma tervise töökohale jätnud kutsehaiged, noored ja eakad töövõimetuspensionärid, aga ka omastehooldajad ja puudega laste vanemad vajavad lihtsaid asju – hästi toimivaid avalikke teenuseid, rehabilitatsiooni ja taastusravi, ligipääsetavat keskkonda ja inimsõbralikku tööturgu.

Seepärast nõuame aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist. Selleks on tarvis arvestada järgmist:

* Reformiga peavad kaasnema puudega inimestele ja neid hooldavatele perekondadele kogu Eestis kättesaadavad sotsiaal- ja tugiteenused. Nende tagamiseks peab riik saavutama omavalitsustega vettpidava kokkuleppe. Ühe prioriteedina tuleb koduseinte vahelt vabastada omastehooldajad, et nad saaksid tööle naasta. Selleks tuleb nende hoolealustele tagada vajalikud hoolekandeteenused.

* Tööandjatele tuleb luua asjakohased soodustused ja stiimulid, mis kompenseerivad erivajadustega töötajate rakendamisega seotud lisakulud. Sotsiaalse ettevõtluse tekkeks on vaja tõukemeetmeid.

* Võimetekohane haridus peab olema tagatud kõigil haridustasemetel, see on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks. Tuleb tagada kooli lõpetavate puudega noorte ligipääs tööturule, samuti tõhustada juba töötavate puudega inimeste kaitset tervisevigade tõttu tööturult väljalangemise vastu.

* Töövõimereformile tuleb koostada kulu-tulususe analüüs ja rakenduskava ning teha riski- ja finantsanalüüs. Vaja on lähtuda reeglist, et kui süsteemi muuta, tuleb seda teha informeeritult ja teadlikke meetmeid valides.

Praegu kardame, et töövõimereformiga luuakse vaid kuvand vilkast tegutsemisest, mille efekt jääb kasinaks ja mille juures võib paljude puudega inimeste olukord isegi halveneda.

Töövõimereform on väga suur riiklik projekt, mis puudutab otseselt enamat kui 100 000 puude või püsiva terviserikkega inimest. See puudutab ka nende tulevasi saatusekaaslasi, hooldajaid, lähedasi, pereliikmeid ja nendega töötavaid spetsialiste. Riigi majandusarengu ja finantsilise jätkusuutlikkuse kaudu on reform seotud meie kõikide elukeskkonna ja elukvaliteediga.

Kutsume kõiki, kes jagavad meie muret, liituma petitsiooniga, mille anname üle Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Eesti Vabariigi presidendile – taas kord lootuses, et meie häält võetakse kuulda ja seekord sellega ka arvestatakse.

NB! Loetletud organisatsioonid on petitsiooni algatanud. Üksikisikud saavad toetust avaldada veebilehel petitsioon.ee, aga ka paberil (selle kohta saab täpsemat infot aadressil toovoimereform@gmail.com või telefonil 5383 7653).

Eesti Hooldajate Liit
Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Eesti Kurtide Liit
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit
Erakond Eestimaa Rohelised
Juht- ja Abikoerte Kool
MTÜ Händikäpp
MTÜ Pane oma meeled proovile
„Puutepunkt”/Puutepunktid
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Terviseleht

ОБРАЩЕНИЕ В ЗАЩИТУ ЛИЦ ТРУДОВОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПЕНСИОНЕРОВ ПО ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ЛЮДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ БЛИЗКИМИ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ

12.сентября 2014

Дорогие сограждане!

Люди с особыми потребностями, их семьи, а также представляющие их организации уже давно проявляют сильное беспокойство по поводу проводящейся в Эстонии реформы трудоспособности.

Причина нашей тревоги в том, что уже второе правительство пытается непродуманно и поспешно принять реформу, основанную на шатких утверждениях и содержащую множество опасных для всего общества камней преткновения.

Для проведения данной реформы правительство в течение последующих шести лет планирует потратить свыше 350 миллионов евро. Половина этих денег ‒ это помощь со стороны Евросоюза, а остальные ‒ деньги из Кассы по безработице, которые эстонские предприниматели старательно платили в виде страховых платежей. План реформы составлен поверхностно и местами даже безответственно.

В ходе реформы будет непомерно увеличен штат административных работников Кассы по безработице. Также планируется запустить различные дорогостоящие оценочные и контрольные механизмы для людей с особыми потребностями. В то же время внимание не уделяется предпосылкам, которые способствовали бы успеху проведения реформы.

Эстонские инвалиды, люди с профзаболеваниями, молодые и пожилые пенсионеры по инвалидности, опекуны и родители детей-инвалидов нуждаются в простых и понятных вещах ‒ хорошо налаженной системе социальных услуг, системе реабилитации, доступной среде обитания, в лояльном к данной категории людей рынке труда.

Исходя из вышесказанного требуем приостановить запуск реформы, разработать новый системный план по проведению реформы в жизнь и обозначить четкие и правильные основы для ее проведения. Для этого нужно учитывать следующие аспекты:

* Реформа должна сопровождаться доступностью социальных услуг для инвалидов и ухаживающих за ними членов семьи по всей Эстонии. Для этого нужно достичь надежной договоренности между государством и местными самоуправлениями. Одним приоритетов является привлечение на рынок труда лиц, осуществляющих круглосуточный уход за больным членом семьи. Для этого требуется обеспечить необходимый уход за больным со стороны государства.

* Создание льгот и разработка мотивационного пакета для работодателей, с целью компенсации дополнительных затрат, которые неизбежно возникают при приеме на работу частично трудоспособных сотрудников. Для создания социальных рабочих мест необходимы дополнительные меры.

* Образование, соответствующее способностям человека, должно быть обеспечено на всех образовательных уровнях - это является необходимым условием для работы и нормальной самостоятельной жизни. Необходимо обеспечить доступность рынка труда для молодёжи с ограниченными возможностями, заканчивающих школы, а так же усилить социальную защиту уже работающих лиц с ограниченными возможностями от потери рабочих мест из-за проблем со здоровьем.

* Необходимо составить анализ рентабельности реформы, разработать бюджетный план, провести финансовый анализ и анализ возможных рисков. Исходить нужно из правила: если менять систему, то делать это нужно, обладая всей необходимой информацией и выбирая для этого научные методы.

В настоящий момент мы боимся, что реформа создаст видимость бурной деятельности, эффект от которой будет незначителен, при этом положение многих лиц с ограниченными возможностями может даже ухудшиться.

Реформа системы трудовой занятости ‒ очень большой государственный проект, который напрямую затрагивает более 100 000 инвалидов и людей с постоянными проблемами со здоровьем, а также их будущих товарищей по несчастью, их близких, опекунов, членов семьи, работающих с ними специалистов. Через экономическое развитие страны и финансовую стабильность реформа косвенно связана со всеми жителями страны и уровнем жизни общества.

Призываем всех неравнодушных присоединиться к петиции, которая будет передана Правительству Эстонской Республики, Государственному Собранию и Президенту Эстонской Республики в надежде, что наш голос услышат и примут его во внимание.

NB! Перечисленные организации являются инициаторами петиции. Отдельные лица имеют возможность выразить поддержку петиции на интернет-странице www.petitsioon.ee , а также в письменном виде (дополнительная информация toovoimereform@gmail.com или по телефону 5383 7653).

Эстонский союз сиделок
Эстонское общество людей с собаками-поводырями
Эстонский союз глухих
Эстонский союз людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Эстонский центральный союз людей с нарушениями зрения
Эстонское представительское общество пациентов
Эстонская палата людей с особыми потребностями
Эстонский союз слабослышащих
Партия Eestimaa Rohelised
Школа собак-поводырей
MTÜ Händikäpp
MTÜ Pane oma meeled proovile
Передача Puutepunkt/Puutepunktid
Таллиннская палата людей с особыми потребностями
Terviseleht

allkirjade kogumine on lõppenud

11.09.2014 00:00 kuni 31.10.2014 23:59

1537 häält

153%

26.augusti Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil otsustati, et reformiseadused tuleb ühtse paketina vastu võtta ja seega peab sotsiaalhoolekande ning tööturuteenuste ja -toetuste jt seaduse eelnõu saata Riigikogusse esimesele lugemisele.  Istungil nähti seda nagu "päästerõngast" reformi vastuvõtmisele. Samas ei ole eelnõus endiselt 12. juunil Toompeal toimunud piketil valitsusele ja riigikogule üle antud nõudmised puudega inimeste esindusorganisatsioonidelt.

Aktsiooni korraldaja

Puudega inimeste esindusorganisatsioonid, omastehooldajad jt toetajad

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Tiia: mob-id
olge hea,lisage allkirja andmise võimalus ka mobiil-id-ga ja ehk ka maili teel...
Vasta!
Marika: See on ebainimlikult!!!
See in mingit fashistlik reform, olem vastu!
Vasta!
Kristiina: Kristiina Allekõrs
Ma ei saa allkirjastada. ID-Kaarti ei tunne ära. Panka samas saan minna.Palun lisage muud võimalused allkirjastada!
Vasta!
Kristiina: Kristiina Allekõrs
Nüüd tundis ära kui brauserile restardi tegin. Ma olen vastu kuna ligipääsetavus on vilets neil kes ei suuda osta korterit uues majas ja liitpuudega inimestele pole sotsiaalset tööd norm palgaga väljaspool Tallinnat. lisaks on täieliku töövõimetuse toetuse summa väike 320 euri vaid. 400 peaks olema. Pole normaalne kui inimesed istuvad raha pärast koduvangis ja neid lükatakse haiglatoolides. Lihtsalt see pärast et pole jõukaid vanemaid ja Lehtmetsa isa suguseid peres.
Karel: Kristiina Allekõrs
logi facebooki kasutaja ja salasõnaga sisse. Muuda konto andmed ja sisest e-maili aadress. Sulle saadetakse link aadressi kinnitamiseks. Edaspidi saadetakse link allkirja kinnitamiseks. Kliki lingil ja sinu e-aadress saab kinnitatud. Määra ka salasõnad. Järgmine kord juba lihtne, logi sisse, allkirjasta "e-post" lingi kaudu, mine oma e-posti, kliki saadetud lingil ja ongi su allkiri antud ... jaksu
Kärt: Alternatiivsed allkirjastamised
Tõepoolest, vaja oleks lisada mõni ID-kaardivaba allkirjastamise võimalus, muidu kaotate hääli, ma kardan.
Vasta!
Maire: Maire
Olen reformi vastu
Vasta!
Mari:
Soovin poolt hääletada, aga ei ole mulle sobivat hääletusviisi
Vasta!
Krista:
Olen pooliku, halvasti ettevalmistatud reformi vastu.

Miks ei saa allkirjastada?
Krista Pihelgas.
Vasta!
Mihhail: Mihhail
Üldhaigestumine , olen 40% töövõimetu . Minu arust see reform pole hästi läbimõeldud .
Vasta!
Reet: Puudega inimeste kaitseks Töövõimereformi Rakendamise
Seadus on poolik.Ei vasta neile ootustele,mis on puuetega inimestel.Ei ole arvestatud asjaosaliste arvamustega.Kiirustatakse lihtsalt selleks ,et eurorahasid saada kulutama.
Vasta!
Pavel: Puudega inimeste kaitseks Töövõimereformi Rakendamise
Olen reformi vastu!!!
Vasta!
Torni: tööhõivereform
Ei toeta reformi
Vasta!
Urmas: Poolt
§ 7. Erivajadustega üliõpilaste stipendium

(1) Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel.

(2) Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus on:
1) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 510 eurot kuus;
2) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 148 eurot kuus;
3) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava ning punktides 1 ja 2 nimetamata muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 80 eurot kuus;
4) keskmisele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 325 eurot kuus;
5) keskmisele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 68 eurot kuus;
6) keskmisele puude raskusastmele vastava ning punktides 4 ja 5 nimetamata muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 60 eurot kuus.
Vasta!
Eha: minge ... !!!
mis töö tegijad on mingid sandid ? kuuldavasti selle reformi läbiviijad pidid ise parajad peast puudelised olema, kes ei tea mitte millestki mitte midagi eriti, ja töötute raha mistahes penskareie hakata maksma ? peaks algatama petitsiooni, kus igasugustele töötutele makstakse töötu abirahasi, mitte ei sunnitaks neid häbiväärselt toimetulekurahasi kerjama. sundida sante käima tööbüroos, iga kuu end töö tegijana alandada lastes, kui on teada, et ei suuda tööd teha =? kui ma pole võimeline püsti seisma, siis - kuidas , kes mind sinna tööbüroosse valudega viiks ? sadistide meistriklass, vangi tuleks selle reformi tegijad piinamise kavandamise jms. invasi mõnitava, rahadega ebaadekvaatse diskrimineeriva hullumeelsuse eest panna, kuna ravile meil sundkorras enam neid vist ei saateta. siis, kui töövõimetuspenskareid vaid hävitama kukutakse, miks ei tehta seda kõigi penskaritega, ja küllap hakataksegi tegema järgisena, kui see perverssus läbi lastakse !
Vasta!
Helle: Helle
Muideks, seda raha, mis tahetakse töövõimetutelt inimestelt ära võtta, ei maksta penskaritele. See raha läheb riigiisade taskusse. Sul on asjast natuke vale arusaamine. Ka sinust saab varem või hiljem penskar!!!
Santa: Santa
Reform on täiesti seaduse-ja inimõiguste rikkumine.
Vasta!
Krista: Krista
See on inimkaubanduse punk.

Sundida inimesed töötama inväärikust alandades.
Eike: Olen pooliku seaduse vastu
Seadus vasta neile ootustele, mis on puuetega inimestel, kellele see seadus ju mõeldud on. Ei ole arvestatud asjaosaliste arvamustega.
Vasta!
Eike: pooliku seaduse vastu
seadus ei arvesta nendega, kelle jaoks see mõeldud
Vasta!
Anneli:
Olen reformi vastu!
Vasta!
Kadi: Kadi
Olen vastu!
Vasta!
Helle: Tööandja
Selliste peale surutud seadusemuudatustega ei saa kasu keegi, vaid raha tuhlatakse arutult laiali, luuakse hunnik ametnike sooje töökohti (! hästi tasustatud) , palju segadust ja tüli, kuid puudega inimene ei võida materjaalselt kopkatgi. Just raha on see, mis on väikese sissetulekuga inimesele kõige tähtsam ja kui ta kaotab rahalist toetust, peab tegema lisakulusid ja väga palju vaeva nägema tööl olemiseks ja käimiseks, siis pole tal seda mõtekas teha. Tööandjana ei näe ma ühtegi võimalust, et tahaksin puudega inimest tööle võtta: maksukohustused suurenevad, tüli ja jama lisandub kuhjaga., kuid inimene saab väga väikese sissetuleku lisa, millel pole erilist mõtet selle suure jama juures.
Head, Helle
Vasta!
Anu: vastu
Reform võib luua olukorra, kus paljud, näiteks vaimse puudega inimesed vmst, muutuvad lihtsalt veel olematumaks....ei suuda täita töötukassa aktiivsusnõuet.....kaotavad tervisekindlustuse ja jäävad professionaalse ravita.
Oman vastavat kogemust, see on ülikeeruline ja laastavate tagajärgedega kogu perele või muule lähemale kogukonnale....
Mul on tõsine hirm.
Vasta!
toivo: taits:
see stalinistlik "reform" tuleb päevakorralt maha võtta!!!
Vasta!
toivo: taits:
see "reform"on juba praegu läbi kukkunud!
Vasta!
Kaja:
Jälle see sama jama. Et kui siin on märk stopp töövõimereform, siis ma olen selle poolt. St töövõimereformi praeguse kuju vastu.
Vasta!
Dina: DINA
Olen reformi vastu
Vasta!
Dina: DINA
Olen reformi vastu
Vasta!
Jakob: Vastu ikka.
Tõesti võiks keegi siia mobiil ID-ga autentimise juurde keevitada. Pole lugejat käepärast ja läbi maili autentimine on kuidagi lohisev.
Vasta!
RITA: TOETAN !
.. ja mõtlen neile, kes kibelevad seadust käiku laskma ..
Vasta!
Kaarel: Karl
Reformi vastu!
Vasta!
Siim: ?segadus?
Et asi selgeks teha: petitsiooni küsimus pole, kas olete reformi poolt või vastu, vaid kas olete petitsiooni enese poolt või vastu. Petitsiooni poolt, tähendab praegusekujulise reformi vastu.
Vasta!