Kaitseme Otepää Kullalaant lageraie eest!

ETTEPANEK RMK PROJEKTI „APTEEKRIMÄEGA PIIRNEVATE RIIGIMETSADE MAJANDAMISE KAVA AASTATEKS 2021-2031“ PEATAMISEKS

Apteekrimäega piirnevat kõrgendatud avaliku huviga ala metsa (Otepää ja Pühajärve linnaosasid ühendavast maanteest loodekaarde jääv mets, edaspidi kohaliku nimega Kullalaan) peab majandama kogu ulatuses püsimetsana, välistades siin edasised uuendusraied, sealhulgas lageraie.


13. jaanuaril 2021 toimunud RMK kaasamiskoosolekul toetasid kogukonna esindajad ülekaalukalt ettepanekut välistada Kullalaanes uuendusraied, sh lageraied. Kogukonna vastuseisu lageraiele edastas ka ETV 19.02.2021 saates „Suud puhtaks“: “Poolsada kohaletulnut ei ole kõiges ühte meelt, kuid lageraiet ei taha siin keegi näha“ (Viide:1). RMK palvel esitame selle seisukoha siinkohal ka kirjalikult koos olulisemate põhjendustega.


Esiteks. Kullalaan on otepäälaste kodumets. See on olnud mitmeid inimpõlvi otepäälastele mängumetsaks, koolimetsaks, tervisemetsaks ja puhkemetsaks. Ajalooliste kaartide põhjal on siin olnud järjepidev metsamaa üle 300 aasta (Viide: 2). Kullalaant on pikka aega majandatud peamiselt valikraie, sanitaarraie ja teiste püsimetsa majandamise võtetega. Aastakümnete jooksul välja kujunenud metsarajad on rohkem kui kahe tuhandele linnaelanikule olulised tervise ja töövõime taastamisel. Kullalaan on ilus muinasjutumets, mis võimaldab samas õuesõpet Otepää koolidele ja lasteaedadele. Lisaks eelmainitule on Kullalaanel oluline roll kõrval asuva vineeritööstuse müra tõkestamisel. Soovime, et meie kodumetsas ei teostataks lageraiet ega teisi uuendusraieid.


Teiseks. Kullalaan on Otepää külastajate puhkemets. See asub Eesti ühes atraktiivsemas ja armastatumas puhkepiirkonnas, mida aastas külastavad tuhanded inimesed Eestist ja üle maailma. Nad ei tule siia otsima raielanke, vaid pärandmaastiku kaunist loodust ja aktiivse puhkuse võimalusi. Siinse metsamaastiku ilu ja liigirikkus aitavad hoida turismiga kaasnevat tööhõivet ning toovad Eesti majandusse eksporditulu. Soovime, et Otepää väärtus ja kuvand turismisihtkohana ei kannataks lageraie tõttu.


Kolmandaks. Kullalaan omab kõrget ökoloogilist väärtust. Kuna tegu pole põllule kasvanud metsaga, on see paik tavapärasest liigirikkam. Lageraie asemel väärib siinne mets täiendavaid teadusuuringuid vääriselupaikade leidmiseks. Soovime Kullalaant näha elurikka erivanuselise metsana, kus kasvavad puud vanusega kuni 300 aastat ja enamgi.


Neljandaks. Käesolev projekt (Viide: 3) on meie hinnangul vastuolus kehtiva Otepää valla üldplaneeringuga (Viide: 4). Kullalaan on üldplaneeringu kohaselt aga roheala ehk puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa, mille põhieesmärgiks on säilitada bioloogilist mitmekesisust ning võimaldada inimestel harrastada tervislikke eluviise, looduses liikumist ja puhkamist. Haljasalad täidavad ka ökoloogilise puhvertsooni ülesannet, vältides tootmisest tulenevate võimalike negatiivsete mõjude (müra, õhusaaste vms häiring) kandumist naaberaladele. Uuendusraiete eesmärgiks on aga puistute raie puidu saamise eesmärgil, mis tähendab sisuliselt eeltoodud hüvesid pakkuva metsa eemaldamist maastikult. Lageraietega uuendatud metsades taastuvad nimetatud hüved aastakümnete pärast, püsimetsana majandatud aladel on võimalik kõik metsa kasutusviisid ühendada.


Viiendaks. RMK projekti sissejuhatuses esitatud väide, et „Eesti tingimustes on kõige tulemuslikum uuendada metsa lageraiega, millega luuakse taimede kasvuks soodsad valgustingimused“ on subjektiivne ning arvestab üksnes majandusliku efektiivsusega metsatööstuse seisukohast. Niisugune sõnastus sobib puupõldude ehk tselluloositooraineks kasvatatavate istandike rajamisel. Leiame, et Eestis tervikuna, eriti aga linnade territooriumil, nagu selleks on Kullalaan, annab parima tulemuse metsa majandamine püsimetsa meetodil.


Eelneva põhjal on selge, et uuendusraie, st nii turbe- kui ka lageraie, ei sobi Kullalaande. Seega esitame RMK-le ettepaneku peatada “Apteekrimäega piirnevate riigimetsade majandamise kava aastateks 2021-2031” praegusel kujul ning astuda sisulistesse läbirääkimistesse kohaliku kogukonnaga ja Otepää Vallavalitsusega, et tagada Kullalaane majandamine püsimetsana.


/Palun toetage Otepää kogukonda oma nimega. Käesoleva tekstiga ühispöördumine esitatakse RMK-le 15. veebruariks e-posti teel. P.S. Pöördumist on võimalik füüsiliselt allkirjastada Otepää raamatukogus ja turismiinfokeskuses/

VIITED:
(1) https://etv.err.ee/1230742/suud-puhtaks (01:56 - 02:02)
(2)Kullalaane piirkonnas on soo- ja metsaala märgitud 1684. a (EAA.308.2.92 leht 1 Fempte Dels Transporterad Charta öfwer Andre deelen af Dörpts lähn) https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=1887
(3)https://media.rmk.ee/files/Apteekrim%C3%A4e_pikkkava2020-11-23projekt.pdf
(4) https://www.otepaa.ee/otepaa-uldplaneering


allkirjade kogumine on lõppenud

01.02.2021 00:00 kuni 14.02.2021 23:59

564 häält

112%


Aktsiooni korraldaja

Oliver Loode (oliver.loode@uralic.org; tel. +372 513 2992) - Kullalaane kaitsjate nimel

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Rein: Kaitseme Otepääl Kullalaant
Poolt
Vasta!
Ülle: Kaitseme Otepää Kullalaant lageraie eest. Ülle Talviste
Ei soovi sinna lageraiet
Vasta!
Mare: Kaitseme Otepää Kullalaant!
See mets peab alles jääma!
Vasta!
Mart: Kaitseme Otepääl Kullalaant
Poolt.
Vasta!