Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Sikupilli KK liitumise vastu

Lapsevanemate ühispöördumine Tallinna Linnavalitsuse poole Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Sikupilli Keskkooli liitumise ärahoidmiseks.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond on väljendanud oma soovi liita 2016. a Kadrioru Saksa Gümnaasium ja Tallinna Sikupilli Keskkool.

Soovime juhtida tähelepanu, et antud otsusega on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond:

- läinud vastuollu Lapse õiguste konventsiooniga, vastu võetud 26.09.1991 (https://www.riigiteataja.ee/akt/24016), mille üks peamistest põhimõtetest on seada last puudutavates otsustes alati esikohale lapse huvid. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi juhtkond ei ole koolide liitmiseks jah sõna öeldes arvestanud õpilaste ega nende vanemate üldarvamusega, on jätnud läbiviimata nii abiturientide, lapsevanemate kui ka õpetajate küsitlused;

- ignoreerinud elukohajärgse kooli määramise olulisi asjaolusid (https://www.riigiteataja.ee/akt/403052013003 § 6: Elukohajärgse kooli määramise olulised asjaolud on esmajärjekorras õpilase elukoha lähedus koolile, sama pere teiste laste õppimine samas koolis ja võimaluse korral arvestatakse vanemate soove) 1. – 5. klassi lapsed suunatakse teises linnaosas, Lasnamäel, asuvasse koolihoonesse;

- on jätnud asjatundjate poolt läbi viimata analüüsi, mis kinnitaks koolide ühendamise vajalikkust.

Ei ole tagatud linnatranspordi olemasolu, mis soodustaks nii õpilaste kui õpetajate kahe maja vahel liikumist. Rikutakse vaikset ja turvalist õhkkonda, mida vajab osa Sikupilli Keskkooli õpperaskustega lapsi.

Hoolekogu kui organi otsust selles küsimuses tänaseks, 28. jaanuariks 2016. a, vastu võetud ei ole.

Meie seisukoht on, et koolide liitmine rikub laste õigusi ja seetõttu enne põhjalike analüüside läbiviimist, laste, lapsevanemate, abiturientide ja kooli õpetajate seisukohtade uuringu korraldamist, tuleks plaanist loobuda.

Palume kõigil, kes hoolivad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi tulevikust, anda oma allkiri esimesel võimalusel.

allkirjade kogumine on lõppenud

28.01.2016 00:00 kuni 26.02.2016 23:59

273 häält

273%

 Tallinna Linnavalitsusel on kava liita Tallinna Sikupilli Keskkool (Kivimurru 9) Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga (Gonsiori 38).

  • Liitmise tulemusena  lõpetataks Tallinna Sikupilli Keskkooli tegevus ning alates 1. septembrist 2016 jätkaks ühendatud kool tööd kahes koolihoones Kadrioru Saksa Gümnaasiumina. Praeguste Sikupilli Keskkooli õpilaste baasil loodud klassidest 2. - 5. klass jätkaks õpinguid Kivimurru tänava hoones, 6. - 9. klassid Gonsiori tänava õppehoones. Kadrioru Saksa Gümnaasiumi plaanide kohaselt alustaksid 1. septembril 2016 Kivimurru tänava majas õppetööd Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 1. - 5. klassid, 6. - 12. klassid jätkavad aga Gonsiori tänava koolihoones. 
  • Tallinna Sikupilli Keskkoolis on hetkel hulk väikeklasse, kus on õpilaste arvuks kuni 4 õpilast ning nendes klassides õpivad erivajadustega õpilased. Ka nende klasside õpilased viiakse praeguse teadaoleva kava järgi liitumise tulemusel üle Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse.
  • Sikupilli Keskkooli väikeklassidesse on seni suunatud õpilasi teistest Tallinna koolidest. Kas edaspidi hakatakse neid õpilasi suunama Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse, sest mujale neid ju enam saata ei ole, kui Sikupilli Keskkool likvideeritakse? Erivajadustega väikeklasside pidamine hakkab KSG-lt nõudma nii rahalist, organisatoorset kui väljaõppelist ressurssi. Seda koolil olemas ei ole ja selleks puuduvad katteallikad. Pole mingit garantiid, et need katteallikad sügiseks tekivad.
  • Tallinna Sikupilli Keskkooli ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoonete vahel puudub linna transpordiühendus. Hetkel pole mingit garantiid, et see transpordiühendus luuakse. Suure koguse õpilaste transportimine ühel ja samal kellaajal ühest ja samast lähtepeatusest ühte ja samasse sihtpeatusesse võib osutuda problemaatiliseks.
  • Hetkel õpivad Tallinna Sikupilli Keskkoolis veel lisaks nende õpilastele ka Tallinna Pae Gümnaasiumi 1.-4. keelekümblusklassid. Need on venekeelse emakeelega õpilased. Sikupilli hoonesse ei mahu ühendatud koolide 1.-5. klassid ja nimetatud keelekümblusklassid koos ühes vahetuses käima.
  • Viimased viis aastat on KSG esimestesse klassidesse suunatud varasemast üks klassikomplekt enam õpilasi kui varem. Sellega on teadlikult loodud olukord, kus KSG on ruumipuuduses. Samal ajal on Tallinna Sikupilli Keskkooli suunatud vaid üks esimese klassi komplekt.

 

Aktsiooni korraldaja

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi patrioodid

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Maria: KSG ja Sikupilli KK ühinemine
Vastu
Vasta!
Raivo: Raivo Salumäe: Frustratsioonile ei tohi lapsi ja kooli ohvriks tuua
Enne petitsiooniga ühinemist on vajalik teadvustada, et KSG hoolekogu on Sikupilli kooli ülevõtmist toetanud (seda on ka põhjendatud).

On fakt, et KSG-s on laste haridus pinna puuduse tõttu juba mõnda aega löögi all ja sellele olukorrale ei ole teist lahendust. Olukord aga halveneb, kui KSG jätkab gümnaasiumina.

Sikupilli kooli ülevõtmist ei peeta KSG jaoks heaks lahenduseks (aga see on siiski lahendus), kusjuures sellest põhjustatud frustratsioon on tegelikult suunatud laste (ka kooli) huvide vastu.

Pean vastutustundetuks ja ebapatriootlikuks suhtumist, et kui Sikupilli üle võetakse, siis võtan oma lapse koolist ära. Olukorra halvenemise tõttu on juba hulk lapsi mujale viidud. Asi liigub sellega KSG gümnaasiumina tegevuse lõpetamise suunas.
Vasta!
Mart:
Mart:
Käisin lastevanemate koosolekul.
Seal ei kõlanud ühtki loogilist põhjendust, miks peaks sellest koolist tegema mammutkooli ja siis kõige väiksemad õpilased Kadriorust Lasnamäele - kodust kaugemale- õppima saatma.
Kõike põhjendati linnavalitsuse soovidega ja nn. ´´suurema massi ette kasvatamisega, kellest siis oleks gümnaasiumisse rohkem helgeid päid valida´´. See pidavat siis gümnaasiumi eliitkoolide hulka tõstma.

Vast oleks ka teisi võimalusi laste eksamitulemuste parandamiseks?
Kas sellega läheb tõesti kool lastesõbralikumaks?
Vasta!
Pavel: Pavel: Õpilaste ümberjaotamisel pole vaja koolide ühinemist
Aastal 1963 sept. viidi Tallinna 42 Keskkooli (praegune Kadrioru Saksa Gümnaasiom) ühe VI klassi kõik õpilased õppima Tallinna 16 Keskkooli (praegune Sikupilli keskkool), sest olukord oli sama, mis nüüd. Ühes koolis on õpilaste üleküllus ja teises puudus. Õpilaste ümberjaotamisel pole vaja koolide ühinemist ehk Sikupilli kooli kaotamist.
Vasta!
Vello: Antud koolide liitmine ei lahenda elukohajärgset koolikohtade probleemi
Kesklinnas napib lastele elukohajärgseid koolikohti/koolimaju. Sikupilli KK ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi liitmisega viiakse ära veel rohkem ja kaugemale kesklinna laste elukoha lähedasi koolikohti. Tänaseks ei ole veel selge ega tagatud ühistransport Kadriorust Sikupilli. Tallinna Haridusamet kaitseb end seadusega: Vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit. Sellisel juhul võib, olenemata elukohast Tallinna linna piires, enamus Tallinnas asuvaid koole nimetada elukohajärgseteks.
Palun kaaluda Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumiõpe viia teise koolimajja. Gümnaasiumi õpilased ei vaja elukoha lähedast koolimaja. Küll aga on elukoha lähedane koolimaja oluline just turvalisuse poolest algkooli lastele.
Vasta!