Lindora laadametsa kaitseks

Petitsioon ajaloolise Lindora laadaplatsiga piirneva metsa säilitamiseks.

Võru vallas Lindora külas Lindora laadaplatsiga piirnev riigimets on määratud läbi aegjärgse uuendusraie täielikult läbiraiumisele. RMK eraldisel nr. 5 plaanitakse raiuda 2021 aasta kevadel 0,92 ha ja eraldisel nr 29 - 1,45 ha, järgmine uuendusraie osa nendel eraldistel on kavas 2027a. (Lisainfo: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud/lindora2020)

Kohalikud inimesed soovivad Lindora metsa täielikku säilitamist.

Meil on selleks neli argumenti:

Esiteks, vaimne kultuuripärand: Lindora laadametsa vahetus läheduses asuv vana metsakooslus ja väga paljude inimeste vaimne side selle laadametsaga.

Teiseks, looduskeskkonna kaitse, liikide mitmekesisuse säilitamine Lindora kääbastike, vääriselupaikade ala ja Piusa maastikuakaitsela läheduses.

Kolmandaks, puhkeala kaitse - Lindora RMK lõkke- ja puhkekoha ümbruse säilitamine.

Neljandaks - Lindora mets jääb olulise turismi, vaatamisväärsuste (Eesti kõrgeim liivakivipaljand) ja pärandkultuuri teekonna ehk Võru-Obinitsa tee äärde, mistõttu on nii kultuuri- kui loodusturismi seisukohalt oluline kultuurmaastike säilimine.


Kui oled nõus sellega, et Lindora laadaplatsi ümbruse mets tuleb säilitada, palun kirjuta alla meie petitsioonile.

allkirjade kogumine on lõppenud

29.12.2020 00:00 kuni 30.01.2021 23:59

363 allkirja

121%

Lindora laat on Võru maakonnas Võru vallas Lindora külas sealsel teeristil toimuv simunapäeval (28. oktoobril) peetav laat, mille kohta on esimesed kirjalikud teated 1893. aastast, sealne laat on kantud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse.
Sealse uuendus(lage-)raiesse planeeritud metsa ääres teeristil kohtuvad inimesed nii Lõuna-Eestist, Lätist, Venemaalt ning külalisi tuleb kaugemaltki. Juba vähemalt 138 aastat järjepanu toimunud laadal müüakse sügishooaja toiduvarusid, linde, loomi, tööriistu ja muud maainimestele vajalikku. See on iseseisvat maamajapidamist väärtustav ajalooline laat, oluline kohtumispaik ja kultuuriline sündmus nii kaupmeestele kui ostjatele.

Metsamajanduskava ja 2021. aastaks planeeritud raietööde tutvustamiseks ja aruteluks KAH-alal (ehk kõrgendatud avaliku huviga alal) korraldas RMK 24.11.2020 kell 14 (!!!) kohtumise Lindora-kandi kohaliku kogukonnaga. Koosolekul osalejate arv oli väike kuna koosolek toimus tööpäeva keskel ja samuti polnud paljud elanikud raieplaanidest veel teadlikud, sest koosoleku toimumisest anti teada vaid RMK kodulehel, kuhu tavainimene ei satu. RMK esindajad ei olnud koosolekul avatud leidmaks kompromisse metsa majandamise suhtes, nad kirjeldasid vaid planeeritavat raietööd. Seega polnud avalik arutelu korraldatud nii, et kohalikud  oleks saanud sõna sekka öelda või isegi kohale tulla ning olla otsustamisse kaasatud. Samuti ei protokollitud koosolekut ja RMK kodulehel oleva kokkuvõtte sisu ei vasta toimunule.

Meie küsimus: kas on mõistlik majandada sellist olulist metsatukka tavapärases intensiivses stiilis, kus alles jäetakse vaid mõned tugevamad männid ning muu - kõik kuused, lehtpuud ja nigelamad männid - välja raiutakse, ohustades sellega oluliselt metsakoosluse säilimist ning jättes ajaloolise laada toimumispaiga ümber tüüpiliselt ilmetu tüügasmaastiku? 

Kas on mõistlik ekspluateerida ja ilmselt hävitada olulist rohekoridori Piusa jõe maastikukaitseala ja vääriselupaiga ala vahel, ilma selle elanikest hoolimata? Ja metsade liigilisest mitmekesisusest hoolivate inimeste nõusolekuta? 

Meie, kohalik kogukond, ütleme sellele EI.

Algatuse korraldaja

Lindora laadametsaga seotud kohalik kogukond.

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Aino:
Las jääda ükski mets....igal juhul mitte lageraie!!!!
Vasta!