Loo pargiala ja supluskoha kaitseks

Esitame üheskoos vastuväited Jõelähtme Vallavalitsuse poolt algatatud Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8 maaüksuse detailplaneeringule, millega soovitakse pargiala, külaplatsi ja ujumiskoha vahetusse lähedusse rajada kortermajade piirkonna. Täisteksti vaatamiseks klikkige alt "Loe täpsemalt".

allkirjade kogumine on lõppenud

28.11.2018 00:00 kuni 03.12.2018 23:59

78 häält

78%

 Kui soovite allkirja anda, siis palun lisage see nii, et nimi on avalik.

Ettepanekud ja vastuväited Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja eskiislahendustele.

Käesolevaga meie, allakirjutanud Loo aleviku ja selle lähikonna elanikud, avaldame ühiselt arvamust 13.09.2018 Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 123 algatatud Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja eskiislahendustele.

Vastavalt 20.11.2018 Jõelähtme vallamajas toimunud eelnimetatud detailplaneeringu avaliku arutelu protokollile on planeeritud maaüksusele asukohaga Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8  ehitusõigus 6 kortermaja (kahekorruselised, 16 korteriga) ehitamiseks ning Peakraavi tee 10 kinnistule ehitusõigus ridaelamu või korterelamu ehitamiseks.

Käesolevaga esitame vastuväited nimetatud detailplaneeringule: me ei ole nõus detailplaneeringu kehtestamisega, mis annab ehitusõiguse korterelamute ehituseks maaüksusele Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8 .

Soovime viidata ka segadusele, mille tõttu ei ole arusaadav, milline detailplaneeringu lahendus tegelikult avalikuks aruteluks on esitatud: nimelt on Jõelähtme valla kodulehel avalikult välja pandud materjalid detailplaneeringu kohta 8 kolmekorruselise kortermaja ehitamiseks ja selle variandi arutamiseks on korraldatud ka avalik arutelu Jõelähtme vallamajas 20.11.2018 kell 15:00. Nimetatud koosolekul aga ei toimunud arutelu kodulehel avalikustatud 8 kolmekorruselise kortermajaga eskiislahenduse üle, vaid oli esitatud hoopis teine eskiis 6 kahekorruselise kortermaja kohta. Selle kohta on olemas ka koosoleku protokoll. Ka EVALD-is on üleval detailplaneering 6 kortermaja ehitamiseks. Kusjuures selgust ei too ka eskiislahenduste kuupäevad- mõlemad eskiisid on koostatud 21.09.2018. Kuidas on võimalik avalikkusel teha antud olukorras otsuseid (sh selles osas, kas on soovi üldse avalikul arutelul osaleda) ja esitada vastuväiteid? Palume selles osas Jõelähtme vallalt selgitusi.

Olgu aga öeldud, et meie vastuväidete sisu ei muutu sellest, kas tegemist on 6 või 8 kortermajaga. Võtsime aluseks avaliku arutelu koosolekul arutatud ja EVALDis avaldatud 6 kortermajaga variandi, kuid vastuväited jääksid samaks ka teisel juhul.

Vastuväite esitame järgmistel põhjustel:

 1. Nimetatud detailplaneering ei ole koostatud kohalike elanike huve arvestades. Detailplaneering ei puuduta vaid otseselt piirnevate kinnistute omanike huve, vaid Loo aleviku elanike kui terve kogukonna huve. Nimetatud maaüksuse Peakraavi tee 2//4//6//8  vahetus läheduses asub Loo aleviku pargiala, külaplats, kelgumägi ja Loo elanike ainus aastakümnete vältel kasutusel olnud ametlik supluskoht, mida Jõelähtme KOV on ise samuti edasi arendanud ja korras hoidnud kui elanike puhkeaja viitmise kohta (niites, rajades sinna võrkpalliplatsi, riietuskabiini, täiendades liivakallast jne), tunnustades seega supluskohta ametlikult pargi osana.  Seega on tegemist juba ajalooliselt väljakujunenud kogukondliku puhkealaga, mis loob Loo elanikele lisaväärtust, on emotsionaalselt tähendusrikas ning oluline, on ainus looduslikku keskkonda pakkuv roheala lähipiirkonnas, kus on võimalik ka jalutada ning suusatada, samuti on see ainus lähipiirkonna jalgsiteekonna kaugusel olev aktiivselt kasutuses olev ujumiskoht. Tegemist on looduskauni puhkealaga , mille suured väärtused on kõrghaljastus, rahulik vaikne naturaalne looduskeskkond, jõekallastel elavad loomad ja linnud, vähene liikluskoormus.

   

  Kortermajade rajamise antud piirkonda on järgmised negatiivsed mõjud:

 1. oluliselt suurenev liikluskoormus (detailplaneeringu järgi on arvestatud kuni 138 lisanduvat sõidukiga, lisaks äripindadele rajatud kontorite või teeninduspindade külastajad),

 2. suurenev liiklusmüra ja mootorsõidukitest tulenev õhureostus;

 3. liiklusohtlikkuse suurenemine pargialal viibijatele,

 4. suuremate ehitiste nagu kortermajade sobimatus naturaalse loodusega keskkonda,

 5. sobimatus olemasoleva Pirita jõe äärse väikeelamupiirkonnaga.

Nimetatud asjaolud rikuvad senist looduslikku pargimiljööd ning Pirita jõe äärset looduskeskkonda, võimalusi supluskoha jätkuvaks kasutamiseks.  Ehitusõiguse andmine kortermajade rajamiseks nimetatud maatükile on vastuolus Loo elanike huviga.

Detailplaneering on ülaltoodust lähtuvalt vastuolus planeerimisseaduses nimetatud elukeskkonna parendamise põhimõttega, samuti huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõttega.

Planeerimisseaduse §12 sätestab ka, et asustuse planeerimisel tuleb tasakaalustatult käsitleda ehitatud keskkonda ja rohealasid, arvestades olemasolevat keskkonda ning asukohast tulenevaid asjaolusid. 

Planeeringu koostamise eesmärgiks on detailplaneeringus muuhulgas nimetatud:

„Planeeritava ala ruumilise arengu eesmärgiks on mitmekesise ning meeldiva keskkonna loomine.“

Allakirjutanute arvates ei ole KOV vastavalt käesolevas punktis väljatoodud põhjendustele keskkonda, rohealasid, olemasolevat keskkonda ja asukohast tulenevaid asjaolusid tasakaalustatult käsitletud ja detailplaneering ei täida selles nimetatud eesmärki Loo aleviku elanikke kui kogukonda silmas pidades, arvestades ülaltoodud põhjendusi.

2. Planeering on vastuolus kehtiva  Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Neeme küla üldplaneeringuga. Vastavalt üldplaneeringule on Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8   maatüki sihtotstarve pere-, paaris- ja ridaelamu maa. Üldplaneering määrab maakasutuse juhtotstarbe, mis annab kogu määratud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuunad. Planeerimisseadus ja vastav kohtupraktika ütleb, et detailplaneeringuga kehtiva üldplaneeringu muutmiseks peab olema mõjuv põhjus ja avalik huvi. Üldplaneeringu koostamisel on analüüsitud Loo aleviku arengut tervikuna ning selle kohaselt sobib nimetatud ala eramajade, paarismajade ja ridaelamute rajamiseks. Juba olemasolevad rajatud ehitised samas piirkonnas on kahekorruselised pereelamud. Detailplaneering peaks järgima sellele piirkonnale iseloomulikku, loodust säästvamat ja antud keskkonda rohkem sobivamat kehtiva üldplaneeringuga välja pakutud lahendust. Ka 2003.a. a Jõelähtme valla üldplaneeringus on nimetatud maatükk väikeelamumaa.

Vastavalt planeerimisseaduse §le 142 lg 1 võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise ettepanekut. Antud juhul puuduvad detailplaneeringus Jõelähtme kohalikul omavalitsuse põhjendused, milles täpsemalt siis seisneb see põhjendatud vajadus ja avalik huvi, mille tõttu on tarvis üldplaneeringut muuta. Arvame, et tegelikult Jõelähtme kohalikul omavalitsusel puudubki põhjendatud vajadus ja avalik huvi üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu koostamisel tuleb tagada avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamine. 

3. Detailplaneeringu algatamine võib olla vastuolus ka seadusega:

               PlanS § 128.  Detailplaneeringu algatamine

(2) Detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui:

1) algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga;

4) planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmandate isikute õiguste riive;

Juhime tähelepanu ka tõigale, et tegemist on munitsipaalomandis oleva kinnistuga, detailplaneeringu algataja on seega Jõelähtme KOV ise ning seetõttu peaks olema eriti põhjendatud avalikku huvi silmas pidades, miks on vaja puhkeala vahetus naabruses olevale KOV-le kuuluvale kinnistule rajada justnimelt korterelamuid ja muuta üldplaneeringut.

4. Detailplaneeringu seletuskirjas olev argument, et 2007.a kehtestatud Spordi tee 20 // 22 // 24 // 26 maatüki planeering (Vahtramäe detailplaneering), mis näeb ette kortermajade ehituse otse jõekaldale, osaliselt ka supluskoha asemel, ei ole piisav põhjendus selleks, nagu oleksid kortermajad antud piirkonnale omased ja neid peaks seega rajama juurde ka kõrvalkinnistule. 2007.a detailplaneeringut ei ole asutud 11 aasta jooksul ellu viima, nimetatud detailplaneering on vastuolus Loo elanike huvidega ning Spordi tee 20 // 22 // 24 // 26 maatüki detailplaneering on vastuolus ka 2011.a Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Neeme küla üldplaneeringuga, mille kohaselt peaks nimetatud maatüki sihtotstarve olema samuti pere- paaris ja ridaelamumaa. Samuti on nimetatud detailplaneering vastuolus 2003.a. Jõelähtme valla üldplaneeringuga, mille järgi nimetatud maatüki sihtotstarve on väikeelamumaa.

Meie ettepanekud on:  

 1. Loo alevik Peakraavi tee 2//4//6//8 maaüksusele anda ehitusõigus pereelamute või paariselamute rajamiseks, järgides üldplaneeringut ja juba olemasolevat rajatud väikeelamupiirkonda Pirita jõe ääres.

 2. Peakraavi tee 10 maaüksusele anda ehitusõigus pereelamute või paariselamute rajamiseks, järgides üldplaneeringut ja juba olemasolevat rajatud väikeelamupiirkonda Pirita jõe ääres.

 3. Algatada Spordi tee 20 // 22 // 24 // 26 2007.a kinnitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine vastavalt  planeerimisseaduse § 140 lg 1 punktile 1, mille järgi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Nimetatud detailplaneering on aegunud oma sisult, ei vasta avalikele huvidele ning vastuolus kehtiva üldplaneeringuga. Uue detailplaneeringu kehtestamisel arvestada looduskeskkonna, pargiala ja ajaloolise supluskoha säilitamisega võimalikul parimal viisil.

Tabelid allkirjadega on lisatud eraldi lehtedel. Käesoleva dokumendi sisule on lisaks antud digiallkirjad ka veebikeskkonna petitsioon.ee lehe kaudu, mille lingi edastame eraldi kaaskirjaga, lisaks ka väljaprindi.

Vastuskirjad saata:

Sigrid Peterson, aadress Pärna 17, Loo alevik, Jõelähtme vald, e-mail sigrid.allikvere@gmail.com

Käde Kulpson, aadress Saha 1-8 Loo alevik, Jõelähtme vald, e-mail kulpson@gmail.com 

Aktsiooni korraldaja

Loo elanikud ühiselt. Esindajad Sigrid Peterson ja Käde Kulpson. Kontakt loo.huvides@gmail.com

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Andrei: Toetan elanikke
Olen Lasnamäe elanik ning väga sarnane, kuid veelgi hullem olukord valitseb ka meil Paevälja roheala suhtes, kuhu tahetakse ehitada terve haiglalinnak. Kohalikud elanikud on vastu, kuid linnavalitsus rammib oma huve läbi kõigest hoolimata ning sülitab oma valijatele näkku. Lisaks kasutab igasuguseid manipulatiivseid meetodeid kohalike elanike tasalülitamiseks. Loodan väga teie võidule, kuid minule teeb muret, miks on petitsiooni kestvuseks määratud vaid 4 päeva. Selle ajaga ei jõua ju mingeid hääli koguda.
Vasta!
Sigrid: Toetan elanikke
Tere Andrei, aitäh toetuse eest!
4 päeva on piirang, sest me ei kogu lihtsalt allkirju millegi toetuseks, vaid konkreetsele menetlusdokumendile, mille esitamiseks on oma tähtaeg. Õnneks on meil allkirju ka paberil.
Senine kontakt meil vallaga oli pigem positiivne ja loodame ikka parimat :)
Jüri: Toetan kohalikke!
Hämmastav kuidas Jõelähtme vallavalitsus oma inimesi ruineerib mitmel rindel korraga.
Vasta!
Agape: Salome: Toetan elanikke!
Palju edu kodanikele!
Vasta!