Lõpetage eestkostjate alandamine!

2010. aasta juulist jõustunud perekonnaseaduse uue redaktsiooni kohaselt karmistas Eesti riik järelvalvet eestkostjate üle. Nüüd peavad eestkostjad, nende hulgas ka oma suureks saanud, raske vaimu- või liitpuudega last kodus kasvatavad emad-isad, rutiinselt kohtule tõestama, et ei omasta ega kuritarvita oma lapse vara ega raha. Teovõimetu lapse 244-eurosest invaliidsuspensionist tehtud iga ost tuleb keerulises aruandes kohtule tõestada tšekkidega. Seadus lähtub põhimõttest, et need emad-isad, kes on oma raskelt haigeid lapsi perekonnas kasvatanud sünnist saati, tehes seda sageli kasinates oludes ja riigi poolset vähest tuge trotsides ja ise kõigest loobudes, muutuvad lapse 18. sünnipäevast äkitselt potentsiaalseteks kurjategijateks, kel tuleb kohtulikult tõestada, et nad ei väärkohtle puudega inimest, omaenda last. Sest tuleb välja, et kusagil seadustes on kirjas, et puudega inimesed on Eesti riigi erilise hoole all. Ja nüüd riik siis sellise järelvalve kaudu realiseeribki seda hoolt. On aeg nõuda, et tuhandete ennastsalgavate ja tublide Eestimaa inimeste, st omastehooldajate suhtes ülekohtune, alandav ja hoolimatu seadusandlus parandatakse. Tallinna Käo Päevakeskuse ja Tugikeskuse Juks puuetega noorte vanemad koguvad praegu allkirju, et saata vastav pöördumine meie riigijuhtidele. Kui oled nende lapsevanemate saatusekaaslane või kui tunned, et teema on Sulle lähedane, siis palun anna pöördumise toetuseks ka oma hääl!

allkirjade kogumine on lõppenud

27.02.2012 00:00 kuni 11.03.2012 23:59

1667 häält

166%

EV Presidendile

EV Peaministrile

EV Justiitsministrile

EV Sotsiaalministrile

EV Riigikohtu esimehele

EV Riigikogu liikmetele

EV Riigikogu sotsiaalkomisjonile

EV Õiguskantslerile

 

 

27. 02. 2012.a.

 

Pöördumine eestkostjate järelevalve uue korra asjus

 

2010. aasta juulist jõustunud perekonnaseaduse uus redaktsioon kehtestas uue korra eestkostjate järelvalves ja aruandluses. Oma täisealiste vaimupuuete ja psüühikahäirete tõttu teovõimetute laste vanemate ja eestkostjatena leiame, et see uus kord ei arvesta Eesti olusid, on täis küsitavusi ja vastuolusid.

 

Uue korra ellurakendamine on toimunud rutakalt ja vajaliku ettevalmistuseta. Eestkostjaid ei ole uuest korrast teavitatud, mistõttu nad saavad sellest valdavalt teada alles siis, kui leiavad postkastist kohtu kirja tulla aru andma. Eestkostjaid ei ole varustatud üksikasjaliku juhendiga uue aruandluse korra kohta. Kohtutel puuduvad ühtsed juhtnöörid eestkostet puudutavate seadusesätete tõlgendamiseks, mistõttu esineb eestkoste järelvalve osas väga erinevaid ja segadust tekitavaid tõlgendusi.

 

Kõik see on kaasa toonud suuri arusaamatusi ning asjatuid pingeid ja stressi eestkostjatele, mis ei saa olla kuidagi kooskõlas uue seaduse eesmärgiga kaitsta paremini abitute teovõimetute puuetega inimeste huve. Kui meie oma laste vanematena, sh eestkostjatena  kaotame asjatute pingete tõttu oma tervise, kahjustab see kõige otsemas tähenduses ka meie eestkostetavate huve.

 

Eelnevast lähtuvalt pöördume Teie poole järgmiste ettepanekutega.

 

·        Lisada seaduse par 193. (Kohtu järelevalve) rakendusmäärus, mis varustaks kohtud ühtsete juhtnööridega eestkostet puudutavate seadusesätete tõlgendamiseks, sealhulgas eristaks järelevalve rangust vastavalt sellele, kes on eestkostja.

 

Lapsevanematest, eestkostetavaga ühtse perekonnana elavate eestkostjate järelevalve võiks kohus meie hinnangul delegeerida kohalikule omavalitsusele. Ka praeguse korra tingimustes ju kohus tegelikult eestkostja aruande taha ei näe ning teavet selle kohta, kas eestkostetav on söönud ja hästi hoitud, saadakse järelpärimise teel KOV sotsiaalosakonnast.  Oleme seisukohal, et aastakümneid kõigi raskuste kiuste oma puudega lapsi kasvatanud ja hooldanud vanemaid ei peaks hakkama kohtu korras kontrollima. Oleme igasuguste kohtumäärusteta rahuldanud oma puudega lapse vajadused alati esmajärjekorras. Seda kas või iseenda ja kahjuks sageli ka pere teiste laste huvide ning vajaduste arvelt. Kahtlemata võib ka mõni lihane ema kuritarvitada oma lapse vara, kuid need on kindlasti harvad üksikjuhtumid. Kohus peaks juba eestkoste määramisel need juhtumid välja selekteerima. Seadus aga ei tohiks kindlasti lähtuda kuritegelikest kavatsustest.

 

Lapsevanematest ja pereliikmetest eestkostjate aruandlus peaks olema lihtsam. Praegune kuludokumentidega kulude tõestamise kord on ülearu keerukas ja tegelikult sisutühi. Me ei mõista, miks peame oma niigi ränga hoolduskoormuse kõrvalt kulutama aega formaalse raamatupidamise peale. Paljud eakamad lapsevanemad ei tule sellega toimegi.

 

·        Leida lahendus par.183 (Eestkostja kohustus valitseda eestkostetava vara lg 3 Eestkostja peab hoidma enda ja eestkostetava vara eraldatuna ega tohi kasutada eestkostetava vara oma huvides) täitmisel tekkivad olukordadele, kus 25-eorosest hooldajatoetuses elatuv ema ja tema 244-eurosest töövõimetuspensionist elatuv laps ei tohiks seaduse mõttes justkui funktsioneerida ühtse perekonnana. Samas loetakse toimetulekuseaduse järgi see pere üheks leibkonnaks ja toimetulekutoetust seadus niisugusele emale maksta ei luba.

 

Oma puudega järeltulijat 24t/7 hooldama jäänud ema ei ole isikliku sissetulekuta kindlasti mitte soovimatusest tööle minna, vaid talle meie riigi arengutasemest osaks langenud sundseisu tõttu, sest päevahoiu- jt teenused ei ole meil veel vajalikul määral kättesaadavad. Riik peaks ju siiski nägema ette võimaluse ka nendel emadel ellu jääda.

 

·        Koostada kiiremas korras üksikasjalikud juhendid eestkostjatele, kus oleks lihtsalt ja selgelt kirjas kogu vajalik teave eestkostjale: mida ja kuidas ta tohib ja ei tohi teha eestkostetava rahaga. Missuguseid kulusid tõendavaid dokumente ja mis puhul tuleb koguda jne. Eeldame ka, et seadusandja vabandab eestkostjate ees neile riigi poolt tegemata jäänu tõttu põhjustatud moraalse kahju pärast.

 

·        Vaadata kriitilise meelega üle seaduse par 206 (Eestkostja kohustused), mis hetkel kohustab eestkostjat hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks vajalikul määral ravi ja sotsiaalteenuseid.  Kahjuks ei sõltu sotsiaalteenuste kättesaadavus eestkostja või lapsevanema heast tahtest või hoolitsusest. Teenused jäävad saamata sel põhjusel, et neid kas polegi, need pole puudega inimese elukohas kättesaadavad või tuleb nende eest nii palju maksta, et see ületab perekonna võimalused. Sama tuleb kahjuks öelda ka paljude raviteenuste kohta (taastusravi, hambaravi jne).

 

 

Nõuame, et ootamatult avaldunud ebakõladele ja arusaamatustele eestkoste aruandluses ja järelvalves leitakse kõige kiiremas korras lahendused ning seadusandlusesse tehakse vajalikud parandused ja täiendused, ning et me seejärel võime jätkata oma tegevust eestkostjate ja oma puuetega laste hooldajatena, kulutamata aega sisutühja aruandluse peale ning närve kunstlikult tekitatud pingetele. Praeguse korra tingimustes või selle jätkumisel peame õigemaks loobuda eestkostja kohustuste täitmisest ja anda need üle kohalikele omavalitsustele.

 

Eeldame, et seadusandja vabandab eestkostjate ees neile riigi poolt tegemata jäänu tõttu põhjustatud moraalse kahju pärast. Paljud neist on paraku juba maksnud selle riikliku „näpuvea“ kinni oma vaimse ja füüsilise tervisega.

 

 

Lugupidamisega,

 

Päevakeskuse Käo Täiskasvanute Keskuse puuetega noorte vanemad

Tallinna Tugikeskuse Juks puuetega noorte vanemad

 

 

Aktsiooni korraldaja

Päevakeskuse Käo Täiskasvanute Keskuse puuetega noorte vanemad, Tallinna Tugikeskuse Juks puuetega noorte vanemad

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Ele: Selgitav artikkel petitsiooni juurde
http://arvamus.postimees.ee/755046/tiina-kangro-ja-anne-lill-lambumas-vabariigi-hoole-all
Vasta!
Siret:
Päästke meid,emasid,kel on niigi elu täis raskusi..
Vasta!
Kati: Kati
Väga näotu asi. Pole ühtegi normaalset sõna sellisa jama jaoks.Kas nad kujutavad ette, et selle 244 euroga saab rikkaks. Kulla valitsus, kes otsustab - sellele summale tuleb kõvasti lisaks maksta, et tagada minimaalne elamisväärne elu.
Vasta!
Lemme: Lemme Usberg
Igati poolt!
Vasta!
Mare: Mare
Nägin saadet, kus oli juttu emast, kes hooldab oma Down'i tõbe põdevat poega. Olen sügavalt nördinud, et Eesti seadusandjad töötavad välja ja kiidavad heaks selliseid seadusi. Lihtsalt ei jätku sõnu.
Vasta!
Kätlin: Kätlin Alamets
Poolt. Ma tean vägagi hästi mida see tähendab, minu vend on 30.aastane puudega noor mees keda hooldavad 60. aasatne ema ja 69.aastane isa. Ja kui kunagi kui neid enam ei ole on minu vend minu hooldada.
Vasta!
Alar: Alar Noormets
Oma pereliikme hooldaja peab tihtipeale tasustatud tööst loobuma ja riik maksab sellisel juhul hooldajale 25€ kuus!!! Samas, kui hoolealune oleks riiklikult makstud hooldekodus, kuluks riigil sadu eurosid kuus.
Miinimumpalk täistööajaga töö korral on Eestis ette nähtud 290€.
Vasta!
Hendrik: Hendrik
Pole mõtet kiusata inimesi, kelle elu niigi raske.
Vasta!
Hendrik: Hendrik
Toetan pöördumist!
Vasta!
pille: Pille:
Poolt!
Vasta!
Tiina: Toetan
On tõepoolest alandav. Kohus tegelegu erijuhtumitega, kui neid esineb ja rakendagu siis oma sanktsioone.
Vasta!
Mainer: Nõus pöördumisega!
Lõpetada rumalad ja kiuslikud nõudmised seaduse tasemel!
Vasta!
Aile: Lõpetage eestkostjate alandamine!
http://arvamus.postimees.ee/755046/tiina-kangro-ja-anne-lill-lambumas-vabariigi-hoole-all
Vasta!
Aile: Lõpetage eestkostjate alandamine!
Lihtsalt punt ametnikke teenib selle pealt. Seadusel oleks jumet ainult siis, kui raha, mis teovõimetu inimene saab oleks hetketingimustes vähemalt 10 kordne.
Vasta!
erle: Kurb ;(
See inimene kes neid seadusi vastu võtab, ei tea mida tähendab puudega inimese hooldamine. Ise sain 2009 aasta lõpus puudega venna hooldajaks, kuna minu ema suri, ja see raske töö mida ma tema heaks teen seda riik ei väärtusta ega tunnista üldse, ainult annab kohustusi veel juurde. Kahju, millises riigis me elame ;(
Vasta!
Merle: Lõpetage eestkostjate mõnitamine!
poolt!
Vasta!
Virve: virve
lausa vanemate karistamine
Vasta!
Külli: :(
piinlik on sellises riigis elada
Vasta!
Marje:
poolt
Vasta!
Marju: Marju
Toetan pöördumist.
Vasta!
Taivo: Taivo: Lõpetage eestkostjate mõnitamine!
Olen üheksa aastase puudega poisi isa! Tekib mõningasi ebameeldivaid küsimusi! Kas kümne aasta pärast ootab meie perekonda samasugune situatsioon ees, kus tuleb kõik tšekid ja paberid kohtunikule ette näidata ! Ametnikud kes on selle seaduse kirjutanud tuleks panna REAALSELT meie, kui lastevanemate olukorda, kus nad mõistaksid , kui ajuvaba ja vaenuliku seaduse on nad välja mõelnud. Teiseks, kes maksab kinni vanemate raamatupidamis kulud, sest see on ka töö ning paljud vanemad ei ole võimelised seda ise tegema. Kolmandaks, see raha, mis makstakse kohtunikele, võiks olla hoopis puuetega inimeste toetuse tõstmiseks, et see raha summa oleks natukenegi inimlikum. Meie perekonnale on see tuleviku probleem, aga on väga paljusid lapsevanemaid , keda see probleem mõjutab TÄNA ja PRAEGU. Nendel lastevanematel pole seda võimalust, et oodata kümmet aastat ning vaadata mis tulevikus juhtuma hakkab. Neil on seda seaduse keelustamist vaja KOHE, sest see ei ole ju inimlik, või mis ?
Vasta!
Kalle:
Poolt
Vasta!
Tarmo: eestkostjad riigi palgale
Riik peaks eestkostjatele hakkama palka maksma (nt Sotsiaalministeeriumi eelarvest), sest omades peres sügava puudega inimest, keda ei saa nt panna hooldekodusse (ei ole kohti ja maksumus on mitu korda suurem saadavast pensionist), ei saa ka hooldaja tööl käia ja nii elavadki paljud eestkostjad vaesuse piiril. Lisaks veel probleem rehabilitatsioonirahade ümberjagamisega ... selleks, et saada teenust, peab mitu päeva kõvasti tööd tegema, et selgitada missugune asutus Eestis omab piisavalt suurt eelarvet, et anda lapsele (nüüd küll juba täiskasvanule) ettenähtud rehabilitatsiooniteenust. Riik on igale puudega inimesele ette näinud teatava summa aastas, kuid seda ei ole võimalik kasutada kodukoha rehabilitatsiooniasutuse väikse eelarve tõttu. Absurdne!!! Ja siis öeldakse veel, et puudega inimesed on ERILISE hoole all. Kas sõna "eriline" peaks tähendama väljasuretamist?
Vasta!
Marko: Millal hakkavad seadusandjad asju läbimõtlema!
Mõistan ja toetan algatust!
Eestist kipub saama ülereguleeritud ühiskond, kui seadusi luuakse kiirustades, läbimõtlematult ja lähtudes riigi/ametnike huvidest. Ega asjata ütle vanasõna, et enne lõikamist tuleb ikka mitmeid kordi mõõta.
Vasta!
Eha:
Perekonnaseaduse § 194 tuleks kindlasti tühistada!
Vasta!
Priit: Priit: Tšekkide nõudmine on absurd
Tšekkide nõudmine on absurd, sest eraisik ei pea kõiki oste või teenuseid tellima juriidilistelt isikutelt. Või kuidas näidata hooldatava osa pere ühistes kuludes? Seaduse koostaja polnud ilmselt täie teadvuse juures. Samuti ajas justiitsministeeriumi esindaja AK-s häma, väites, et küsimus on kohtunike tõlgendustes. Seaduse §194 ei saa lauset "Aruandes tuuakse eraldi välja tehtud kulutused ning lisatakse neid tõendavad dokumendid" kuidagi teistmoodi mõista, kui nõudena koguda iga tehingu kohta kuludokumente.
Vasta!
merle: poolt
poolt
Vasta!
Ljubov: lopetage eestkostjate alandamine
poolt
Vasta!
Marite: Marite
Poolt
Vasta!
Merje: Pole mõtet kiusata inimesi, kelle elu niigi raske.
Lõpetada rumalad ja kiuslikud nõudmised seaduse tasemel!
Vasta!
Kaisa:
Poolt! Kaisa
Vasta!
Katrin: Katrin
Poolt
Vasta!
Mari:
Toetan!
Vasta!
Koit: Koit
Seadus vajabˇkindlasti muutmist. See on eestkostjate alandamine.
Vasta!
Ruhama:
Poolt!!
Vasta!
Meeli: Meeli
Kuna meie riik teeb kõik selleks,et noored maksumaksjad siit riigist ära ajada,siis tundub,et riik mõtleb juba varakult sellel,et kui ei ole tulevikus maksumaksjaid,siis pole ka kedagi kes pensjonäre ja puudega inimesi üleval peaks? Maksavad kohe olematut raha,et ennetada pärastisi tagajärgi,kui kõik siit läinud on.Väga kaval.Kasvatan ka ise raske puudega last ja pean iga kord võitlema selle eest ,et saada seegi raha kätte,mis reh.teenuse eest ette on nähtud.Paberile kirjutavad küll,et nii palju raha on ette nähtud raviks,aga mingi aeg tuleb välja,et raha on kuskile ära kadunud.Ehk on Kreeka riigile läinud.
Vasta!
Valli: toetan
Olen poolt
Vasta!
Tiiu: toetan
Toetan,olen ka ise eestkostja oma sügava puudega 87-aastasele tädile.
Mare: Tegelik elu....
Olen siiani ,29 aastat, kõik oma mured endale hoidnud, kuigi minu ja mu poja tegelik seis on loodud arstide süül. Tahtsin valgustada tegelikku öö-päeva seoses sügava puudega poja hooldamisega: hommikul, lõunal, õhtul + vahepalad: söödad eelnevalt peenestatud toitu ca 4 tundi sest ise ta ei söö ning neelamine ja närimine on vaevaline, habet tuleb ajada ja pesta igal hommikul (palju see teenus tegelikult maksaks-ei tea), WC-sse ja tagasi tassida ca 8 korda päevas, vaatamata sellele jagub kraami ka pükstesse ja aluslinale ( seega pidev pesu pesemine), õhtul ja hommikul voodisse panek - riietumine ( seda kõike tuleb minul teha), öösel paar korda külge keerata ( ise ei ole ta selleks võimeline), kõigele lisaks juuksed vajavad lõikamist ( palju juuksuri teenus maksaks - ei tea), vannitamist, igal õhtul intiimsete osade puhastamist ning pidev pilgu peal hoidmine ja istumise korrigeerimine.
Kas tõesti seda kõike on liialt vähe, et oleks mõeldav hooldaja toetuse tõstmine ning kulude tõestamise lõpetamine?
Ma ei kirjutanud sellest, kui palju kulub igasugustele abivahenditele ka. lift ( üle 9000 €-toetuseta), et pääseks välja,
kuidas kuluvad närvid ning oma aega ja elu polegi.
Vasta!
Taimi: taimi.vainomae@gmail.com
poolt
Vasta!
Kristi:
Toetan!:)
Vasta!
oksana: Ljudmilla
Toetan pöördumist.
Vasta!
oksana: oksana:Lõpetage eestkostjate alandamine!
Toetan pöördumist.
Vasta!
Tiiu:
Toetan,olen eestkostja oma tädile,kes põeb parkinsoni.
Vasta!
Adam: Toetan!
Toetan!
Vasta!
Kullang: Anne: Anne
Toetan täiega.
Vasta!
Urve: Urve
Väga rumal seadus, mis tuleb kindlasti kiiresti tühistada!
Vasta!
Uno: Uno
Eluvõõras ja rumal seadus. Häbi selle väljamõtlejale!
Vasta!
Reet: reetco@hot.ee
Minu sõbrannal on ka raske puudega täiskasvanud laps,tean kui raske tal on, millist tohutut energiat ja raha selline haige laps nõuab ja oma elu jääbki tahaplaanile.See seadus on lihsalt alandav ,lausa mõnitamine.pangu need seaduseväänajad ennast sellisesse olukorda.Häbi meie riigile!!!
Vasta!
Aira:
Toetan pöördumist!
Vasta!
Harri: Rein
See tseki ja aruande seadus sellise summa eest millega riik toetab on nii ajuvaba et
see tõesti mõnitab perekondi kes hooldavad oma lapsi heas ja paremas.
Vasta!
terje:
Mul ei legi enam sellise jamale sõnu!Olen 43a 5 lapse ja sügavavaimupuudega 23a tütre ema.Ma ei olegi oma elus midagi muud saanud teha,kui hooldada ja Armastada oma lapsi.Ja nüüd olen ma KURJATEGIJA ainult sellepärast,et ei ole oma lapsest loobunud ja oma elu elanud!
Vasta!
Daniel:
toetan!
Vasta!
Virve: Lõpetage eestkostjate alandamine
Olen ise lapaelapse eestkostja kuna bioloogiliste vanemate teovõime on piiratud.See peaks käima sama teema alla.
Vasta!
Eleonora: Eleonora
poolt!!!
Vasta!
Aare: Lõpetage eestkostjate mõnitamine!
Toetan.
Vasta!
Kaisa: poolt
ikka poolt
Vasta!