TÜ mat-inf tudengid EKRE valitsusse kaasamise vastu!

Mis ühendab ruutvõrrandi lahendivalemit, Turingi masinaid, kompilaatoreid ja
tõenäosusteooria aksiomaatikat? Eesti poliitilisel maastikul kinnitab kanda seisukoht, et
grupid, millesse kuulusid nende läbimurrete taga seisnud inimesed, ei ole meie riigis soovitud.
Al-Khwārizmī oli ju moslem, Alan Turing homoseksuaal, Grace Hopper lastetu naine ja
Kolmogorov venelane.

TÜ matemaatika, statistika ning informaatika tudengite kogukond on alati hinnanud indiviidi
tema panuse, mitte päritolu või identiteedi järgi. Meie erialases maailmapildis omab
kõrgeimat tähtsust loogika, eelarvamustel ja kitsarindlikel arusaamadel põhinevad
arutluskäigud on aga välistatud. Peame oma ülesandeks tagada selle kultuuri püsimajäämise
nii akadeemilises maailmas kui ka ühiskonnas laiemalt. Teadvustades tudengite
maailmavaatelisi erinevusi ja soovimata mingit konkreetset ideoloogiat edendada, tahame
sellegipoolest väljendada oma muretunnet valimiste järel aset võtnud sündmuste arengu
pärast.

Valitsusse võib pääseda erakond, mille juhtfiguurid on korduvalt väljendanud varjamatult
rassistlike seisukohti, kutsunud avalikult riigikaitse vallas juhtivatele ametikohtadele
pürgivaid vene rahvusest kodanikke diskrimineerima, alavääristanud naisi, seksuaal- ja
soovähemusi, pisendanud natsirežiimi kuritegusid. Enamikul juhtudest ei järgnenud
skandaalsetele sõnavõttudele partei juhatuse ega aukohtu poolt mingeid sanktsioone,
mistõttu palume kõiki poliitilisi jõude vaadelda EKRE kaasamist võimalikku koalitsiooni
äärmise ettevaatlusega.

Mistahes kodanikuväärtuste eest seismist peetakse üldjuhul humanitaar- või sotsiaalteaduste
tudengite pärusmaaks. Seisukohavõtud ühiskondlike probleemide osas pole meie jaoks tõesti
kuigi harjumuspärased, ent nüüdseks oleme jõudnud olukorda, kus isegi akadeemilise elu
normaalne kulg on seatud küsimärgi alla.

1. Välismaalastest tudengid ja õppejõud moodustavad tähtsa osa nii arvutiteaduse kui
ka matemaatika ja statistika instituudi kogukonnast. EKRE valitsusse kaasamisega
kaasnev mainelangus hoiab eemale Eestit võimaliku sihtriigina vaadelnud talente isegi
siis, kui ei järgne mingeid reaalseid muutusi immigratsioonipoliitika vallas. Radikaalse
natsionalismi normaliseerumine ohustab juba praegu Tartu Ülikoolis õppivate või
töötavate muulaste turvalisust.

2. Karjääri tegemisest unistavate naiste vastu suunatud retoorika on otseses vastuolus
vajadusega koolitada välja rohkem IT-spetsialiste ja jõustada naisi valima IT
valdkonnaga seotud õppeerialasid.

3. Üleskutsed piirata vene rahvusest kodanike võimalusi pääseda kõrgetele
positsioonidele riigiteenistuses vähendab vene noorte motivatsiooni omandada nt
küberkaitse vallas nõutud erialast kompetentsi.

4. Vastutustundmatu majanduspoliitika ohustab vähendada idufirmade ligipääsu
väliskapitalile ja üldist majandusvabadust, mis omakorda piirab tudengite võimalusi
erialase praktika läbimiseks.

Avalikkus räägib pidevalt IKT sektori arendamise ning täppisteaduste populariseerimise
vajadusest. Matemaatika, statistika ja informaatika tudengid pole professionaalsed aktivistid,
vaid inimesed, kes võtsid neid üleskutseid tõsiselt. Kas võimu omavad inimesed vastavad
meile samaga ajal, mil peame vaikimist võimatuks?

allkirjade kogumine on lõppenud

17.03.2019 00:00 kuni 25.03.2019 23:59

48 häält

96%


Aktsiooni korraldaja

TÜ matemaatika, statistika ja informaatika tudengid

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Udo: vana miilits
kaitsepolitseil prokuratuuril j.n.e oli aega kaks aastat ,et leida IT süsteemidest skeemid ja võimalused e-häälte võltsimiste tuvastamiseks. RIA-s sai isegi nii PPA süsteemis kui ka Valga kohtumajas digitaalselt allkirjastatud dokumente võltsida. Karilaidil on olnud võimalus skeemi avastamiseks. Sama süsteem e. petuskeem, nagu Valgas, saaks toimida ka e-häälte võltsimistel. Digiallkirja sertifikaat ja selle küljes olev dokument (protokoll,kohtuotsus, e-hääle number j.n.e) peaksid olema loodud ühel ja samal kuupäevalja kellaajal. (Inimesi saaks pisteliselt küsitleda, kuna nad hääletasid ja kas nad häält muutmas käisid, millal- kas ei lange suur osa muutmsis kindlale intervallile või isegi kuupäevale j.n.e. ) Digiallkirja sertifikaat ei tohiks ühelgi tingimusel oma loomise kuupäeva muuta, küll aga muutus näiteks Valgas kuupäeva dokument s.t lisandusid dokumendi MUUTMISTE kuupäevad. Valgas on tõendatav , kolmel erineval dokumendil kokku 6 muutmist. Kuna seda tehti ilma protsessiosalise teadmata ja muudeti oluliselt nii protsessinõuete viiteid ja ka otsuse ja protsessiosaliste ja tunnistajate ütluste sisu Euroopa Inimõiguste Kohtu (Võib-olla osa dokumente juba Riigikohtu silmade jaoks) tarbeks, siis on tegu dokumentide VÕLTSIMISTEGA. Vaatamata korduvatele avaldustele kogu võltsimiste skeemi erinevate etappide kohta, ei ole asja uurima hakatud, siis on kartus, et skeemi ei tahetagi avalikustada ja seda on vaja e-häältega manipuleerimiseks ? Hällte üle lugemine pole mingi lahendus. Häälte andmiste ja muutmiste ajalugu on tarvis uurida ausatel ja erapooletutel IT spetsialistidel
Vasta!