Retla-Kabala Kool peab jätkama 9-klassilisena

Iga vallakodaniku jaoks peaks olema oma kodukoha arengu kavandamine meeldiv sündmus, sest see peaks looma inimestele oma kodus täiendavat turvatunnet. Tunnet, et tema koduküla või -kandi jaoks on olemas toimiv tulevikuplaan, mille järgi on võimalik oma kodukohas elada ja lapsi kasvatada. Kahjuks on Türi vallavalitsuse poolt kavandatud „arenguplaanidest“ pidanud Oisu ja Kabala piirkondade inimesed aastate viisi leidma oma kodukandi kohta pigem sõnu sulgemine, lammutamine, likvideerimine.

allkirjade kogumine on lõppenud

27.08.2020 00:00 kuni 22.09.2020 23:59

86 allkirja

172%

Iga vallakodaniku jaoks peaks olema oma kodukoha arengu kavandamine meeldiv sündmus, sest see peaks looma inimestele oma kodus täiendavat turvatunnet. Tunnet, et tema koduküla või -kandi jaoks on olemas toimiv tulevikuplaan, mille järgi on võimalik oma kodukohas elada ja lapsi kasvatada. Kahjuks on Türi vallavalitsuse poolt kavandatud „arenguplaanidest“ pidanud Oisu ja Kabala piirkondade inimesed aastate viisi leidma oma kodukandi kohta pigem sõnu sulgemine, lammutamine, likvideerimine.

Alles see oli, kui Oisu inimesed seisid inimketis oma rahvamaja kaitsel, sest ähvardati sulgeda aleviku üht keskset ja heas korras hoonet. Nüüd ähvardatakse Retla-Kabala kool muuta kuueklassiliseks kooliks. Selle põhjenduseks tuuakse, et piirkonnas ei jätku tulevikus põhikooli täitmiseks õpilasi. Teisena nimetatakse vajadust koondada õpilasi Türi Põhikooli, mille uude hoonesse õpilasi ei jätku. Juba praegu on aru saada, et selline plaan Retla-Kabala kooli jaoks ei tööta: üksnes niisuguste plaanide olemasolu toob kaasa õpilaste arvu olulise vähenemise, sest lapsevanemad ei soovi, et 13-aastased lapsed peaksid kooli vahetama ja kaugemal koolis käima hakkama. Retla-Kabala kooli kuueklassiliseks muutmine tähendab pikkade traditsioonidega kooli sulgemist. Piirkonna inimeste jaoks jääb arusaamatuks, miks vallavalitsus ei plaani esmajärjekorras õpilaste koondamist Türi põhikooli uude hoonesse ennekõike Türi lähiümbrusest, kus õpilaste koolitee võiks isegi lüheneda ja õppekvaliteet tänu parematele õpitingimustele tõusta. Samas kaasneks Retla-Kabala kooli kolmanda kooliaste sulgemisega Oisu-Kabala piirkonna õpilaste päevase koolitee pikenemine 25-40 kilomeetrini. Edaspidi oleks raskendatud nende õpilaste osalemine huviringides ja treeningutel. Siiani on toodud välja lastevanemate vabadus kooli valida. Miks kehtib vabadus kooli valida peamiselt Türi piirkonna laste jaoks, aga Oisu-Kabala piirkonna lastele see sellises ulatuses ei laiene? Niisuguses olukorras on valikuvabaduse jutt pigem vallavalitsuse demagoogiline sirm omaenda tegematajätmiste põhjendamiseks. Koolid on vallasiseselt pandud omavahel ebatervelt konkureerima.

Me oleme selle poolt, et Türi valda lisandub head haridust pakkuv uuenenud põhikool. Aga me ei saa leppida, et haridusuuendus Türil ja lähipiirkonnas toimub Oisu-Kabala piirkonna laste arvelt. Selle piirkonna lapsed vajavad samuti häid õpitingimusi ja läbimõeldud põhikooliharidust. Ei ole tõene väita, et Oisu-Kabala piirkonnas ei jätku põhikooliealisi õpilasi, sest tegelikult on neid piirkonnas rohkemgi kui alles jääma plaanitud Laupa kooli piirkonnas. Siiani on vallavalitsus vaadanud koole ainult lühiajalises vaates ja teinud ettepanekuid justkui kõrvaltvaatajana isevoolse arengu põhjal. Vallavalitsus peab koolipidajana olema eestvedaja ja suunaja, tuleb anda endale aru, et nende otsuste mõju puudutab aastakümneid. Retla-Kabala koolil on kanda oluline osa piirkonna arengus ja elukoha väärtuses. Oisu-Kabala piirkonnas elavad ühed Türi valla tublimad maksumaksjad, kes väärivad, et nende lihtsale soovile ei vastataks üleolevalt ega tekitataks läbimõtlematute otsustega nende kodukohast ühe valla piires ääremaad. 

Meie põhiseisukohad ja ettepanekud on järgmised:
1. Koolivõrgu kujundamisel tuleb arvestada otsuste regionaalset mõju piirkonna arengule, ei tohi tekitada vallasisest ääremaad.
2. Retla-Kabala kooli kolmanda kooliastme sulgemisega kaasneks kooli kiire tühjenemine, mis võib viia selle sulgemiseni ja piirkonna elukvaliteedi olulisele halvenemisele.
3. Türi valla koolivõrgu kujundamisel tuleks arvestada, et Retla-Kabala kooli Oisu koolihoone on kooliks ehitatud hoone ja seal on võimalik tagada kõik õpitingimused alates sportimisest ja lõpetades arvutiõppega.
4. Kujundada Retla-Kabala koolist väljaarendatavate tugiteenuste baasil kompetentsikeskus ja tugev põhikool, mis pakuks teenust lisaks oma valla lastele ka lähivaldades elavatele lastele. Sel moel kasutatakse täiendavalt ära õpilaskodu võimalused.
5. Teeme ettepaneku varasemate otsuste eeskujul, kui ühendati Kabala ja Retla põhikoolid Retla-Kabala kooliks, ühendada Türi ja Laupa põhikoolid üheks kooliks, mis tagaks sujuvama ülemineku. Seda enam, et Retla-Kabala kooli õpetajate enamus elab kooliga samas piirkonnas, aga Laupa kooli õpetajad sõidavad kõik kohale Türilt ja on niigi seotud Türi kooliga.
6. Kuna vallavalitsuse haridusvaldkonda puudutavad otsused on arengukavas käsitletud meelevaldselt ja kõiki asjaolusid ei ole arvestatud, siis teeme haridusvaldkonna arengu juhtimiseks ja tuleviku väljakutsete lahendamiseks ettepaneku koostada valdkondlik arengukava.

Me ei saa lubada, et arengukava sildi all arendatakse ühte valla piirkonda teiste arvelt ja halvendatakse oluliselt eluvõimalusi meie kodukohas. Vallavalitsuse selline käitumine viib vallaelanike ja maksumaksjate arvu vähenemiseni.

Algatuse korraldaja

Oisu ja Kabala inimesed

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.