TOETA KAHE UUE KOOLI EHITAMIST KOHTLA-JÄRVELE

TOETUSAVALDUS KAHE UUE KOOLI EHITAMISEKS KOHTLA-JÄRVELE
Meie, allakirjutanud, toetame täielikult kahe uue kooli ehitamist Kohtla-Järvele ja selleks linna kinnistu võõrandamist Haridus- ja Teadusministeeriumile. Toetame seda ka juhul, kui võõrandamisele kuulub Pärna tn 49 kinnistu ning Slaavi Põhikooli lapsed peavad ajutiselt liikuma asenduspinnale.
Toetame uute koolide ehitamist Kohtla-Järvele, sh üks Järve linnaossa ja teine Ahtme linnaossa. Uued koolid tagavad linna lastele kaasaegsed ja turvalised õpitingimused, mis on hädavajalikud neile kvaliteetse hariduse andmiseks ja edukaks tulevikuks. Kui Slaavi Põhikooli lapsed peavad liikuma ajutiselt asenduspinnale, siis nõuame Kohtla-Järve linnavalitsuselt, et seal tagataks Slaavi Põhikooli õpilastele õppimistingimused, mis on võrreldavad praegusega. See hõlmab nii turvalist ja toetavat õpikeskkonda, kui ka vajalikke õppevahendeid, õpperuume ning kvalifitseeritud õpetajaid.
Usume, et uute koolide ehitamine aitab oluliselt parandada Kohtla-Järve haridusasutustes hariduse kvaliteeti, linna mainet ning toetab linna arengut. Kui ei investeerita haridusse, tekib suur tõenäosus, et meie linna lapsed hakkavad õppima naabervaldade, näiteks Jõhvi, Toila jt uutes koolides. See omakorda toob kaasa meie kogukonna nõrgenemise ja elanikkonna vähenemise. Meie laste heaolu ja hariduse kvaliteet on meie prioriteet. Lapsed väärivad parimaid võimalikke õpitingimusi ning toetust oma õpingute ajal.
Palume Kohtla-Järve linnavolikogul vaadata üle oma varasem, 30. mail 2024 vastu võetud otsus ja toetada kinnistu võõrandamist Haridus- ja Teadusministeeriumile, et võimaldada kahe uue kooli ehitamist Kohtla-Järvele. Samuti palume linnavalitsusel tagada, et Slaavi Põhikooli õpilaste ajutine kolimine asenduspinnale toimuks sujuvalt ning õpilastele pakutaks samaväärseid õppimistingimused. Tehke kõik võimalik, et meie lapsed saaksid õppida kaasaegsetes ja turvalistes koolides.
Palume teie toetust ja allkirja sellele petitsioonile, et kindlustada parem haridus ja tulevik meie lastele Kohtla-Järvel.

Toetage meie laste tulevikku!
Kohtla-Järve linna elanikud

******************************************

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ НОВЫХ ШКОЛ В КОХТЛА-ЯРВЕ
Мы, нижеподписавшиеся, полностью поддерживаем строительство двух новых школ в Кохтла-Ярве и передачу городской недвижимости Министерству образования и науки. Мы поддерживаем это даже в случае, если передача будет включать недвижимость по адресу ул. Пярна 49, и ученикам Славянской основной школы временно придется переехать на замещающую площадь.
Мы поддерживаем строительство новых школ в Кохтла-Ярве, в том числе одну в части города Ярве и другую в части города Ахтме. Новые школы обеспечат детей нашего города современными и безопасными условиями обучения, которые необходимы для качественного образования и успешного будущего. Если ученикам Славянской основной школы придется временно переехать в замещающие помещения, мы потребуем от городской управы Кохтла-Ярве обеспечить там условия обучения, сравнимые с нынешними. Это включает в себя как безопасную и поддерживающую учебную среду, так и необходимые учебные материалы, учебные помещения и квалифицированных учителей.
Мы верим, что строительство новых школ значительно улучшит качество образования в учебных заведениях Кохтла-Ярве, повысит престиж города и поддержит его развитие. Если не будет инвестиций в образование, существует высокая вероятность того, что дети нашего города направятся учиться в более новые школы соседних самоуправлений, таких как Йыхви и Тойла. Это, в свою очередь, приведет к ослаблению нашей общины и оттоку населения. Благополучие и качество образования наших детей являются нашим приоритетом. Дети заслуживают лучших возможных условий для обучения и поддержки в ходе учебного процесса .
Мы просим городское собрание Кохтла-Ярве пересмотреть своё предыдущее решение, принятое 30 мая 2024 года, и поддержать передачу недвижимости Министерству образования и науки для строительства двух новых школ в Кохтла-Ярве. Мы также просим городское управление обеспечить, чтобы временное перемещение учеников Славянской основной школы на замещающую площадь прошло гладко и чтобы учащимся были предоставлены равные условия для обучения. Сделайте всё возможное, чтобы наши дети могли учиться в современных и безопасных школах.
Просим вашей поддержки и подписи под этой петицией, чтобы обеспечить лучшее образование и будущее для наших детей в Кохтла-Ярве.


Поддержите будущее наших детей!
Жители города Кохтла-Ярве

aega veel 13 päeva

06.06.2024 00:00 kuni 30.06.2024 23:59

220 häält

15%


Aktsiooni korraldaja

Kohtla-Järve linna elanikud

Vali sobiv meetod:

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.