Toetame Mikitamäe Kooli säilimist!

- Toetame Mikitamäe Kooli säilimist!
- Mitte korrastada Setomaa haridusvõrku paljasõnaliste ja sisutühjade loosungite alusel!
- Kavandatav Setomaa haridusvõrgu reform ei ole jätkusuutlik!

Mikitamäel õpib 2023/2024 õppeaastal koolis 49 last ja lasteaias 18 last. Põhikool-lasteaed on tunnustatud ettevõtliku kooli tiitliga, kooliruumid on kompaktsed ja energiasäästlikud. Õppeasutus on lastevanemate seas tuntud kui head ja sõbralikku koolikeskkonda pakkuv väikekool, kus võimaldatakse õppetöös individuaalselt lähenemist ka neile lastele, kes ei soovi õppida suures koolis. Koolis on olemas head õpetajad ning lapsi ja lapsevanemaid toetav direktor. Mikitamäe Koolis on õpilaste arv viimasel 12 aastal püsinud stabiilsena.

Setomaa Vallavolikogu menetluses on Setomaa haridusasutuste ümberkorraldamine, mille käigus lõpetavad tegevused Mikitamäe Kool (lasteaed-põhikool), Meremäe Kool (lasteaed-põhikool), Värska Lasteaed ja Värska Gümnaasium. Nende asutuste asemel on plaanis luua kolm uut kooli Setomaa Gümnaasium, Setomaa Kool ja Setomaa Lasteaed. Senised koolid muutuvad õppekohtadeks, kus Mikitamäe õppekohas tegutseb kolm eraldi asutust, lasteaed allub Setomaa Lasteaiale, algkool 1 kuni 6 klassini allub Setomaa Koolile ja 7 kuni 9 klass allub Setomaa Gümnaasiumile.

Haridusvõrgu korrastamisel peab õppekeskkond toetama kvaliteetse ja tulevikku suunatud hariduse andmist, suurenema peab taristu ühiskasutus ja ressursitõhusus. Haridusasutuse õppekeskkonna kujundamisel tuleb arvestada ruumikvaliteedi põhimõtetega ning tagada õppijatele ja töötajatele vaimselt ja füüsiliselt turvaline ning heaolu toetav keskkond. Setomaa vallal puudub jätkusuutlik ning kogukonnaga läbi arutatud kava haridusvõrgu korrastamiseks.

Täna puudub teave ja analüüsid alljärgnevates valdkondades:
-Setomaa valla kehtiv arengukava ei näe ette haridusvõrgu korrastamist, ega uute asutuste Setomaa Lasteaed, Setomaa Kool ja Setomaa Gümnaasium loomist.
Ei ole teada:
- kuidas muutub õpikeskkond kvaliteetsemaks, kui näiteks Mikitamäe koolimaja õpilased on jagatud kolme erineva valla allasutuse vahel;
- kuidas väheneb senise Mikitamäe kooli majanduskulu (küte, elekter jne), majanduslik analüüs puudub;
- milline on 2024 sügisel kehtima hakkav kooli õppekava, mis muutub uues õppekavas paremaks võrreldes seni kehtinud Mikitamäe Kooli õppekavaga;
- milline on uue Setomaa Lasteaia, Setomaa Kooli ja Setomaa Gümnaasiumi struktuur (majanduslik analüüs puudub);
- mille arvelt toimub kooli õpikeskkonna parandamine nii õpilastele kui ka õpetajatele (tegevuskava koos majandusliku analüüsiga puudub);
- kui suur on haridusreformi läbiviimise eelarve;
- milliste vahendite arvelt toimub Värska Gümnaasiumi õppehoone kujundamine energiasäästlikuks ja kaasaegset ruumiprogrammi pakkuvaks koolihooneks, puudu eelarve, ruumiprogramm ja tegevuskava;
- kuidas tagatakse ca 30 õpilasega jätkusuutlik, kaasaegset õpikeskkonda ja valikaineid pakkuv Setomaa Gümnaasium olukorras, kus Eesti riigis ei peeta jätkusuutlikuks alla 100 õpilasega gümnaasiume (puudu on eelarve ja tegevuskava).

Leiame, et kohalik omavalitsus peab arvestama kogukonna jaoks oluliste kohaliku elu küsimuste lahendamisel kogukonna vajadustega, ka nende soovide ja arvamustega ning tagama kogukonna sotsiaalse toimimise ja elukeskkonna säilimise!

Annan oma hääle Mikitamäe Kooli säilimise toetuseks. Meie seisukoht on, et Setomaa Vallavalitsus ja Vallavolikogu ei tohi haridusvõrgu korrastamise otsust teha kergekäeliselt ja kohalikku kogukonda arvestamata. Haridusvõrgu korrastamisel tuleb luua õppija arengut toetav kodulähedane koolikeskkond. Nii olulist otsust ilma kogukonnaga sügavuti dialoogi minemata, ilma finants- majanduslike analüüsideta ning ilma valla arengukava muutmata, omavalitsus teha ei tohi.

allkirjade kogumine on lõppenud

31.01.2024 00:00 kuni 20.02.2024 23:59

113 allkirja

56%


Algatuse korraldaja

Toetusrühm

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.