Toetusavaldus Retla-Kabala Kooli direktorile

Soovime, vastulausena Oisu kogukonna umbusaldusele Retla-Kabala Kooli direktori vastu, avaldada toetust mainitud kooli juhile. Usume, et antud umbusalduse avalduses tehakse välja toodud süüdistustega talle liiga ning esitatud faktid on valed, moonutatud või tugevalt liialdatud.


Ametis olev direktor ei ole vaid Retla õppehoone juht, vaid on seda ka Kabala kooli- ja lasteaia perele. Kabala õpetajad, õpilased, lapsevanemad, lasteaia personal ning ka Kabala kooli vilistlased ja ka teised kogukonnaliikmed on arvamusel, et direktor on vaatamata rasketele aegadele ja oludele saanud piisavalt hästi hakkama nii kooli- kui lasteaiapere motiveerimise kui ka sobiva töökeskkonna loomisega. Samuti on ka Retla õppehoones märkimisväärne hulk töötajaid (sh õpetajaid), kes on samal seisukohal.


Palju on nähtud vaeva, et peale Kabala ja Retla koolide liitmist tekitada ühtse asutuse tunnet. Seda nii õpilaste kui ka töötajate seas. Traditsiooniks on kujunenud asutuseülene trallipäev, kus kokku tulevad kõikide õppekohtade lasteaia- ja koolilapsed ja naudivad meeskondlikus vaimus liikumist ja ajuvirgutavaid tegevusi. Samuti teatripäev, kus Oisu Rahvamajas on kõikidel Kooli allüksustel oma etendus või kaks ette kanda ja võimalus teiste loomingut nautida. Lisaks neile on koolilastele ühisteks tegevusteks kujunenud matkamine erinevatel tähtpäevadel (vastlapäeval, Vabariigi aastapäeval) ja üksteisel külas käimine kummagi koolimaja sünnipäeval. Kahel majal on veel ühine mudilaskoor ja pillimängijate ansambel ning ühiste meeskondadena käiakse erinevatel maakonna võistlustel.


Kahe lasteaia vahel on välja kujunenud traditsioonid käies üksteisel külas sõbrapäevadel ja kutsudes kaaslasi teisest lasteaiahoonest oma majja teatri etendusi vaatama. Sellest õppeaastast on ka ujumise tunnid ühised, nii kooli- kui ka lasteaialastel, mis annab võimaluse omavanuseliste teise maja lastega seltsida ja sõprust arendada.


Lisaks laste liitmisele on rõhku pandud ka töötajates ühtsuse loomiseks. Toimuvad ühisüritused ning ühised koolituspäevad, näiteks aastavahetuse eel ja õppeaasta lõpus liikumist soodustavad ja harivad väljasõidud. Kooli ja õppetööga seonduvaid muudatusi, uuendusi (nt õppekava, põhimääruse, arengukava vms uuendused) arutatakse ühistel koosolekutel arvestades kõigi õppehoonete erisusi ja soove.


Kui rääkida ühtsustundest kogukonnaga, siis Retla-Kabala Kool on kõikidel suurematel kogukonna üritustel oma osalusega panustanud. Koolina on osaletud kohvikute päevadel, Aganiku festivalil, Oisukandipäeval ja erinevatel muudel piirkondlikel üritustel. Nendel üritustel on kohal olnud ka direktor isiklikult (sh töövälisel ajal).


Kindlasti oleks veel võimalusi, kuidas ühtsustunnet suurendada ning ühiseid tegevusi ja kokkupuutepunkte leida, kuid seda ei saa tagada üksnes direktori soov, vaid vajab kõikide osapoolte (ka õpetajate ja kogukonna, sh lapsevanemate) tahet ja panustamist.


Peab ära mainima, et umbusalduses esitatud faktid on suuresti lausvaled või moonutatud. Rahvamajaga seotud probleemide suhtes ei ole Türi Kultuurikeskuse juht ega ka huvigrupid ise kordagi direktoriga rääkimas käinud. Lisaks eelnevalt on olnud näiteks käsitööring lasteaiaruumides, aga Rahvamaja soovis selle ise enda majja ümber kolida. Samuti ka raamatukogu ruumiprobleemist saab esmakordselt lugeda alles umbusalduse dokumendist.


Kooli võimlat on võimalik rentida ka praegu, näiteks sünnipäevade pidamiseks ja pole kordagi ära öeldud, va juhul, kui see on kokku langenud muu üritusega. Samuti on kohalikud võinud tasuta käia saalis mängimas võrk- ja korvpalli või muid spordimänge, kui selleks on olnud huvi.


On kahju, kui lapsevanemad ja kogukond tunnevad ennast väljajäetuna, kuid kommunikatsioonis nende kahe osapoolega ei ole vastutav ainult direktor. Suhtlusel lastevanemate ja kogukonnaga on väga oluline roll ka klassijuhatajatel, õpetajatel ja huvijuhil. Lisaks väita, et kogukond tervikuna tunneb ennast väljajäetuna, on meelevaldne liialdus, sest kogu Oisu kogukond sellisel seisukohal tegelikult ei ole. Seda näitab praegune kiri, mille kokkupanemisel on oma panuse andnud ka Oisu kohalikud elanikud.


On mõistetav, et Retla-Kabala Kooli kolmanda kooliastme sulgemine ja sellele eelnenud pikk ebakindluse aeg Retla-Kabala Kooli tuleviku osas on tekitanud siinsetes kogukondades ärevust ja isegi hirmu kodulähedase hariduse jätkusuutlikkuse tõenäosuses. Sellele vaatamata on ühise tegutsemise tulemusena kooli ja lasteaedade õpilaste ja laste arv jäänud samaks või isegi kasvanud, viimast küll Kabala kooli ja lasteaia osas.


Mainitud kasv Kabala poolt on ka hea tõestus, et asutust on juhitud edukalt. Sealses piirkonnas õhus olnud ebakindlus kooli jätkusuutlikkuse ja kahe kooli (Kabala ja Retla) liitmisega seotud suurte muudatuste osas on suudetud maandada ja järjest enam peresid on näinud ja näeb jätkuvalt Retla-Kabala Kooli tugeva õppekohana ka sellises vormis, nagu praegu toimetatakse. Retla-Kabala Kooli (ja ka lasteaeda) on lapsevanemad hinnanud kõrgelt ja lapsed tuuakse hea meelega väiksesse kooli, kus iga lapse areng on toetatud. Seda vaadet on ka direktor sisendanud oma igapäevase tegevusega nii õpetajate suunamisel kui ka lapsevanematega suhtlemisel.


Eelolevast tulenevalt ei ole me nõus umbusaldusavalduses välja toodud väidetega direktori suunal ja leiame, et direktor on suutnud täita oma kohustust asutuse juhina õpetajaskonna, lapsevanemate ja kogukonna ees. Seega soovime, et direktorit ei vabastataks oma ametist.

allkirjade kogumine on lõppenud

20.03.2024 00:00 kuni 18.04.2024 23:59

188 allkirja

94%


Algatuse korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.