Avaldame umbusaldust Retla-Kabala Kooli direktorile

Oisu kogukonna pöördumine Türi vallavalitsuse ja -volikogu poole

Avaldame umbusaldust Retla-Kabala Kooli direktorile.
Oisu kogukonnal on suur mure Retla-Kabala Kooli Oisu õppekoha tuleviku pärast. Direktori pikaajaline tegevusetus ja visiooni puudumine on viinud kooli taandarengule ja seetõttu arvame, et direktor ei sobi sellele ametikohale. Alates 2024.a sügisest alustab Retla-Kabala kool 6-klassilisena ning mingis mõttes on see täiesti uus algus ja uueks alguseks on vaja ka uut hingamist ja uut hoogu. Kui me soovime tugevat 6-klassilist kooli, siis vajame juhti, kes oskab oma meeskonda innustada, anda positiivset tagasisidet, luua õppekeskkond, kus õpetajad tahaksid õpetada ja õpilased õppida ning kust lapsevanemad ei sooviks oma lapsi teistesse koolidesse viia. Kool vajab juhti, keda saavad usaldada nii tema enda meeskonna liikmed kui ka lapsevanemad. Ja nii väikeses kogukonnas on oluline, et direktoril oleks toimiv koostöö kohaliku kogukonnaga.

Alates 2015.aastast, kui liideti kokku Retla Kool, Kabala Kool ja Oisu lasteaed „Kelluke“ ning asutust jäi juhtima senine Retla Kooli direktor, on Oisu õppekohta varjutanud suur ebakindlus. Direktori ülesandeks oleks olnud liidetud õppeasutuste ühendamine ja koostöö tekitamine. Kogu koolipere on kooli põhimääruses ühiselt kokku leppinud, et personal peaks olema motiveeritud ning et kool-lasteaia juhtimine on kaasav ja mitmetasandiline. Asutuste liitmise peamiseks eesmärgiks pidi olema kulude vähendamine ja ühtse terviku moodustamine, kuid kulud on jätkuvalt suured ja tervikut moodustunud ei ole. Iga õppehoone tegutseb senini justkui eraldiseisev asutus. On mõistetav kulude kokkuhoiu vajadus, kuid on mitmeid tegevusi ja ettevõtmisi, mis ei nõua rahalist ressurssi, vaid soovi ja tahet. Paraku on need ettepanekud ja võimalused juba eos direktori poolt kõrvale jäetud.

Näiteks:
· rahvamajas tegutsevat noortetuba on püütud koolimaja ruumidesse tuua, kuid see on jäänud direktori soovimatuse tõttu tegemata;
· paljud huvigrupid ei mahu tegutsema kohalikku rahvamajja, oleks ju võimalik vaadata üle kooli ruumiplaan ning leida pind, mida neile välja rentida;
· kooli võimlat võiks samuti aktiivsemalt kogukonna kasutuseks välja rentida;

Direktori poolt kogukonnale, õpetajatele ja õpilastele suunatud kommunikatsioon on olnud puudulik, kui mitte öelda olematu. Olgugi, et see on kooli põhimääruse järgi direktori ülesanne.
Õpetajaskonna hulgas on kuhjunud pinged, mida on suurendanud ka kolmanda kooliastme sulgemise otsus, kuid neid pingeid pole direktor maandada osanud. Olukordi lahendatakse viimasel minutil, tekitades juurde segadust ja närvilisust. Direktor juhina peaks toetama oma meeskonda, tagama piisava infovahetuse ning hoidma ühtsust.
Lapsevanemad ja kogukond tervikuna tunnevad ennast väljajäetuna. On päris palju neid, kes on puuduliku kommunikatsiooni tõttu viinud oma lapsed teistesse koolidesse, mille tagajärjel on kooli õpilaste hulk viimaste aastatega oluliselt vähenenud. Leidub lapsevanemaid, kes on soovinud oma lapsed Retla-Kabala Kooli õppima tuua, kuid direktor on viidanud „segastele oludele“ ja palunud leida mõni muu õppekoht.
Kui 2021.aastal panustas kogukond kooli võimlasse vabatahtliku tegevuse tulu 1100 eurot, ei pidanud direktor ei võimla remondijärgsel avamisel, ega õppeaastat kokkuvõtval tänuüritusel seda märkimisväärseks.
On ette tulnud, et direktor viib plaane ellu neid eelnevalt hoolekogule tutvustamata. Näiteks 2023. aastal oli Oisu õppekohale suunatud oluline rahaline ressurss, kuid sel aastal on need vahendid suunatud hoopis Kabala õppekohta. Hoolekogule ei ole selgitatud, miks ja kelle algatusel see investeering õppehoonet vahetas.
Eelpool loetletu viitab selgelt, et direktor ei ole suutnud oma kohustust asutuse juhina ei õpetajaskonna, lapsevanemate ega kogukonna ees täita.

Ülaltoodut arvesse võttes avaldame direktorile umbusaldust ning palume vallavalitsusel ta ametist vabastada ja kuulutada välja konkurss uue direktori leidmiseks.

Lugupidamisega Oisu kogukond, lapsevanemad ja piirkonna arengust huvitatud isikud, kes kinnitavad oma tahet allkirjaga.

allkirjade kogumine on lõppenud

18.03.2024 00:00 kuni 15.04.2024 23:59

119 häält

59%


Aktsiooni korraldaja

Mikk Otsus

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.