Umbusalduse avaldus Peipsi Gümnaasiumi direktorile

Mustvee Vallavalitsus

Umbusalduse avaldus Peipsi Gümnaasiumi direktorile.

Direktor on lapsevanemate usalduse kaotanud.
Palume tagandada Peipsi Gümnaasiumi direktori ametist kui haridusreformi töörühma ja
vallavalitsuse huve esindava ja kooli huvides mittetoimiva isiku.
Oma vastuses Anatoli Goltsi pöördumisele palvega teostada järelevalve Mustvee Kooli ja Peipsi
Gümnaasiumi direktori tegevuse ning tegevusetuse osas kirjutate, et Mustvee Vallavalitsusele ei ole
laekunud ühtegi tõendit ega kaebust Peipsi Gümnaasiumi lapsevanematel tema väidete kinnitamiseks,
et direktor Riina Koolmeister on lapsevanemate usalduse kaotanud.
1) Käesolevaga kinnitame, et oleme nõus ja toetame Anatoli Goltsi väidet, et direktor Riina
Koolmeister on lapsevanemate usalduse kaotanud. Oleme tutvunud A.G. pöördumistega direktori
tegevuse ning tegevusetuse osas vallavalitsuse poole ja nõustume nendes kirjades kirjutatuga.
2) Kirjutate, et Riina Koolmeistri sõnul, lastevanemate koosolek, kus valiti uusi liikmeid, oli kokku
kutsutud hoolekogu esimehe poolt. Lapsevanematele laekus see kutse e-kooli kaudu ja meie
teadaolevalt vastutab selle eest kooli direktor (kuna teade sisestajaks oli kooli töötaja ja Peipsi
Gümnaasiumi põhimääruse § 6 lg 1 p 3 on direktori ülesanneks volitada ülesandeid teistele
koolitöötajatele), nagu ta vastutab ka lastevanemate üldkoosolekute kokku kutsumise eest (Peipsi
Gümnaasiumi põhimäärus § 6 lg 1 p 6). Lisaks direktori allkiri on mainitud koosoleku protokolli all
koosoleku juhatajana. Siit tuleneb kaks võimalikku variandi: 1. kooli direktor annab vallavalitsusele
valet infot; 2. kooli direktor ise ei tea, mis toimub tema asutuses, kes kutsub kokku lapsevanemate
koosolekuid ja lisaks kirjutab ise sellele alla.
3) Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli
õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule,
õpilasesindusele ja õppenõukogule. Avalikustatud andmetel on õppekava viimati uuendatud
05.12.2022. On toimunud vähemalt järgmised muutused: 7,8,9 klassid eesti keele ja vene keele
õppetundide kogus nädalas. Õppekava pole vastavalt muudatustele uuendatud ja ei kajasta tegelikku
olukorda.
4) Seoses eestikeelsele õppele üleminekuga koolipidajatel tuleb esitada oma kooli või koolide
ülemineku tegevuskavad ministeeriumile hiljemalt 2024. aasta 31. märtsiks. Koolid võivad kavasid
täiendada oma eripäradest tulenevalt. Avalike arutelude käigus oli mitmekordselt küsitud tegevuskava
kohta ja selget vastust pole tulnud. Vastuseks kõlas, et toimuvad ühisüritused Kultuurikeskuses, mis
aga ei ole kuidagi seotud tegevuskavaga. Lisaks kõlas, et eesti ja vene peredest koolieelikud „nii või
naa” lähevad 1. klassi koos ja kui läks aruteluks, kuidas nad õpivad eesti keelt, siis oli mitu korda
öeldud „emakeelena”. Riigi tegevuskava seda otseselt ei nõua. Hoolekogul seda arutatud ei olnud.
Kuidas sai kooli direktor kategooriliselt seda väita ja miks siiani pole lapsevanematele tutvumiseks
ja arvamuse andmiseks kasvõi hoolekogu kaudu esitatud planeeritav tegevuskava ja kooli eripära
säilimise kava? Eeldame, et see peaks analoogselt õppekava ja arengukavaga läbida kooli hoolekogu,
õpilasesindust ja õppenõukogu arvamuse andmiseks.
5) 13.02.2024 on valla dokumendiregistris registreeritud sissetuleva kirjana PG direktori käskkiri
„Peipsi Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu muutmine ja kinnitamine”. Kinnitamiseks pakutav
nimekiri on puudulik, kuna ei sisalda õpilaste esindajaid ja kooli toetava organisatsiooni esindajat. Ei
ole ära märgitud, millist kooliastet esindavad igaüks lapsevanematest. 3 lapsevanemat, kes olid juba
2022. aastal kinnitatud on ära märgitud kui valitud 29.11.2023. Sellest saab järeldada, et kooli direktor
ei järgi Põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ja volikogu poolt kinnitatud Hoolekogu töökorda. Lisaks
palub Peipsi Gümnaasiumi direktor ülalmainitud käskkirjas „kinnitada Mustvee Kooli hoolekogu”.
6) Asutuse direktor kooskõlastab töötajate koosseisu enne kinnitamist Mustvee Vallavalitsusega.
Lähtuvalt olemasolevatest dokumentidest selgub, et Peipsi Gümnaasiumi viimati kooskõlastatud
koosseisus ei ole IT-juhi. Kodulehel olemasolevate andmete alusel on jaanuarist võetud tööle IT-juht.
Kuidas võeti tööle inimest, keda ei ole kooskõlastatud koosseisus? Miks Peipsi Gümnaasiumi ei
esitanud töötajate koosseisu kooskõlastamiseks Mustvee Vallavalitsusele? Hoolekogu koosolekus
kinnitas direktor, et ei saatnud koosseisu enne kinnitamisest Mustvee Vallavalitsusele.
7) Vastavalt Peipsi Gümnaasiumi põhimäärusele direktor korraldab õppenõukogu tegevust.
Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel. Peipsi
Gümnaasiumi veebilehel ei ole üldse informatsiooni kooli õppenõukogust. Delta dokumendiregistris
ei ole ka Peipsi Gümnaasiumi toimikus registreeritud õppenõukogu tööplaani ega protokolle.
8) Delta dokumendiregistris Peipsi Gümnaasiumi toimikus puuduvad õpilastega seotud käskkirjad,
õppenõukogu tegevust kajastavad dokumendid, töötajate avaldused, avaldused kooli astumiseks ja
lahkumiseks, kirjavahetus, kandideerimisdokumendid jne.
9) Peipsi Gümnaasiumi veebilehel olev info on enamuses vananenud ja eksitav, palju infot on puudu.
Puudub ka viide dokumendiregistrile. Kooli veebilehel ja dokumendiregistril on oluline roll õpilaste
ja nende vanemate informeerimisel koolielust ning abiks kooli valikul. Aegunud veebileht ja sellel
avaldamata kohustuslik informatsioon rikub kooli mainet.
10) Kirjutate, et Peipsi Gümnaasiumi ja Mustvee Kooli direktor on leidnud võimalusi laste
lõimimiseks eesti ühiskonda pakkudes neile tunde Mustvee Kooli ruumides (eelkool ja gümnaasium).
Leiame, et laste paigutamine Mustvee Kooli ruumidesse ei ole parim viis „lõimimiseks eesti
ühiskonda”. Sellisel viisil on see pigem assimilatsioon, mis oluliselt kahjustab rahvuslikku ja
piirkondlikku kultuuripärandit. Kui see on tõesti „direktori leitud võimalus”, siis sellest saab järeldada,
et kooli eripära ja laste kultuuripärandit arvestatavat kava eestikeelsele õppele üleminekuks ei
eksisteeri?
11) Direktor lähtub omategevusest kõikidest tema tegevust ja asutust reguleerivatest vaatest riigi-,
kohaliku omavalitsuse ja kooli dokumentidest. Kooli õppekava on väljundipõhine õppekava, milles
kõrgeim õpiväljund on omandatud üldpädevused, so suutlikkus asjatundlikult, loovalt, ettevõtlikult
ja paindlikult toimida teatud tegevusalal või -valdkonnas, perekonnas, tööl, avalikus elus,
kultuurikandjana. Kooli õppekavas on määratletud kooli missioon - omapärase ajaloolätte ja kultuuri,
Peipsi-äärse rahvuskooli säilitamine. Seni ei ole Peipsi Gümnaasiumi direktor Riina Koolmeistri
tegutsenud vastavalt kooli missioonile.
12) vastavalt Hoolekogu töökorrale hoolekogu annab arvamuse kooli eelarve kohta. Kooli direktor
pole esitanud hoolekogule arvamuse andmiseks 2024. aasta eelarve projekti. Hoolekogu koosolekul
väitis ta, et ei pidanud seda vajalikuks, kuna eelarve sisu oli sama, mis eelmisel aastal.
13) Vastavalt Peipsi Gümnaasiumi põhimäärusele direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel.
Riina Koolmeister Peipsi Gümnaasiumi direktorina olemise vältel ei saanud lapsevanemad tunda, et
direktor tegutseb kooli nimel. 18.10.23 oli lastevanemate koosolek, kus direktor tutvustas ennast ja
ütles, et koolis pole tuleviku (on mõttetu avada 1. ja 10. klassi). Kõikidel koosolekutel, (nt üldine
lapsevanemate koosolek 29.11.23 ja avalik arutelu 08.02.24) esindas kooli direktor vallavalitsuse
huve ja tegutses pigem vallavalitsuse nimel. Seega ei täida ta oma otsest ülesannet, pigem täidab kooli
likvideerija rolli.
14) 28.02.2024 toiminud vallavolikogu istungil, kus otsustati Peipsi Gümnaasiumi edasist
eksisteerimist, kooli direktor ei võtnud isegi sõna oma asutuse kaitseks, mis järjekordselt tõestab seda,
et direktor ei tegutse kooli nimel. Intervjuul ERRile ütles, ta ka et „rong on läinud” ja ei sõnagi kooli
kaitseks.
15) 28.02.2024 toiminud vallavolikogu istungil Peipsi Gümnaasiumi direktor ütles, et 27.02.24
vallavalitsuse istungil kinnitati hoolekogu uus koosseis, kus nimetati E.M. õpilasesinduse esindajaks.
Hiljem selgus, et õpilane ei olnud isegi teadlik sellest. Vallavalitsuse protokollist ja ülalmainitud
korraldusest ei selgu, mis alustel sai õpilane hoolekogu koosseisu nimekirja pandud. Kooli direktori
kirjast see nimi puudub, õpilase avaldust ega nõusolekut selle kohta ei ole, õpilaste või õpilasesinduse
protokoll, kus teda valitakse esindajaks puudub samuti. Hoolekogu koosolekul ütles direktor, et
õpilast ei saanud teavitada sellest, et teda nimetati hoolekogu liikmeks, kuna ta oli haige ja et teavitada
pidid õpetajad.
16) Hoolekogu koosolekul Riina Koolmeister väitis, et Peipsi Gümnaasiumil pole õpilasesindust.
Järgmisel päeval oma vastuses lapsevanema kirjale, mille teemaks oli õpilaste esindajate arve
hoolekogus, kirjutas ta „Väidan jätkuvalt, et PG-s ei ole õpilasesindust. Pole ühegi direktori
kinnitatud põhimäärust, Peipsi Gümnaasiumi põhimäärus (2015. aasta oma kõige uuem kättesaadav)
ei reguleeri õpilasesinduse põhimääruse küsimusi, pole säilinud ainsamatki dokumenti. Eile
rääkisime 2005. aastast, mil olevat olnud kindlasti õpilasesindus olemas. 19 aastat on peaaegu
põlvkond ja isegi tänaste koolilastega võrreldes eelmise põlvkonna dokumente pole leitud. ”
Riina Koolmeister on ametis alates 01.08.2023, k.t. alates 23.06.2023 ja kogu selle aja jooksul pole
ta huvi tundnud õpilasesinduse olemasolu kohta. Lisaks tema sõnadest lähtuvalt, tuleb välja, et kogu
selle aja jooksul pole ta näinud kooli õppekava ja arengukava, kuna õpilasesinduse olemasolu
kinnitab muuhulgas ka see asjaolu, et vallavalitsuse poolt kehtestatud Peipsi Gümnaasiumi
arengukava 2022-2026 esilehel on esitatud järgmine info:
"KEHTESTATUD
04.04.2022 Mustvee Vallavalitsuse
määrusega nr 11
KIIDETUD HEAKS
16.03.2022 õppenõukogu koosolekul
nr 1-5/2/2022
30.03.2022 õpilasesinduse koosolekul
nr 1/2022
31.03.2022 hoolekogu koosolekul
nr 1-4/1/2022"
Peipsi Gümnaasiumi õppekaval on esitatud järgmine info:
„Peipsi Gümnaasiumi õppekava on KIIDETUD HEAKS
05.12.2022 hoolekogu koosolekul
nr 1-4/3
30.11.2022 õppenõukogu koosolekul
nr 1-3/7
05.12.2022 õpilasesinduse koosolekul
nr 1-5/3”
Võttes arvesse ülaltoodud asjaolud, palume:
1. tagandada Peipsi Gümnaasiumi direktori ametist kui hariduskorralduse reformi töörühma ja
vallavalitsuse huve esindava ja kooli huvides mittetoimiva isiku;
2. viia läbi uus konkurss gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks, sealhulgas kinnitada vastavalt
seadusele läbi hoolekogu konkursi tingimused.
3. kuni uue direktori leidmiseni nimetada ametisse Peipsi Gümnaasiumi direktori ajutise asetäitja, kes
hakkaks koheselt tegelema puuduste likvideerimisega ja oleks Peipsi Gümnaasiumi ja selle õpilaste
huve esindajaks ja kaitsjaks.
Lugupidamisega
Peipsi Gümnaasiumi lapsevanemad.

allkirjade kogumine on lõppenud

10.03.2024 00:00 kuni 13.03.2024 23:59

53 allkirja

106%

Umbusalduse avaldus Peipsi Gümnaasiumi direktorile. Direktor on lapsevanemate usalduse kaotanud. Palume tagandada Peipsi Gümnaasiumi direktori ametist kui haridusreformi töörühma ja vallavalitsuse huve esindava ja kooli huvides mittetoimiva isiku.

Algatuse korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.