EI Rail Baltic Tallinna ringteega paralleelsele trassivalikule

allkirjade kogumine on lõppenud

08.02.2014 00:00 kuni 30.05.2014 23:59

145 häält

57%

Kellele:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju Maavalitsus

Hendrikson & Ko OÜ 

Rae vallavolikogu

 

EI Rail Baltic Tallinna ringteega paralleelsele trassivalikule


Allakirjutanud on vastu Tallinna ringtee kõrval kulgevale RB trassialternatiivile.

Antud trassivariant halvendab oluliselt Lagedi, Jüri, Veneküla, Pildiküla, Lehmja, Karla, Ülejõe, Kurna, Soodevahe jt asumite (kokku a 4500 elaniku) elukeskkonda ja turvalisust. 

Lisanduva raudteega ning sellest tuleneva müra, vibratsiooni ning keskkonnaohtudega ei ole osanud arvestada siia kodu rajanud elanik. Trassi rajamine tähendaks paljudele peredele oma kodudest ilmajäämist ja Tallinna ringtee mürafoonile lisanduv raudteemüra kahjustaks oluliselt ümbritsevate kogukondade inimeste tervist ja elukeskkonda.

Samuti ei vasta antud trassialternatiiv Rail Baltic strateegilise uuringu lõpparuandele, milles on selgelt välja toodud, et eelistada tuleb trassialternatiive mis ei läbi tiheasustusalasid. Lisaks kohalike elanike elukeskkonnale halvendaks antud trassikoridori rajamine ka paljude juba olemasolevate kohalike ettevõtete tegevust.

Me ei nõustu väitega, et Tallinna ringtee äärde rajatav Rail Balticu trass on Rae valda teiste omavalitsustega ühendav lüli, eelkõige saaks sellest kaubavedude koridor, mis ühendaks Muuga sadamat ja Paldiski sadamat. Sellel trassil hakkaksid liikuma kaubaveosed sh. ohtlikud veosed. Rongiõnnetus ringtee läheduses halvaks ka liikluse ringteel mida läbib ööpäevas pea 12 000 sõidukit.

Saame aru Rail Baltic kasulikkusest Eesti riigile; samuti saame aru, et raudtee rajamisel tuleb arvestada looduskeskkonna püsimajäämisega, kuid seda ei tohi teha omakorda inimeste kodude, elukeskkonna ja turvalisuse arvelt.

Leiame, et Tallinna ringtee äärde planeeritav trassivariant kahjustab Rae valla elanike huve olulisel määral ja seab ohtu meie elukeskkonna.

Meie ei ole nõus Tallinna ringteega paralleelselt kulgeva trassivariandi ehitamisega.

Pöördumisel kaasas nõudmist toetavate elanike allkirjad: 

Aktsiooni korraldaja

Rae valla kodanikud

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Angela: Lisainfo
Lisainfo selle kohta, mida vallavalitus plaanib:
http://www.railbaltic.info/et/avalikud-arutelud/-2/protokollid-1/128-2014-01-28-rae-vald/file

NB! Kes hääletab POOLT see pooldab petitsiooni ja on trassivaliku VASTU!
Vasta!
Aarne: Aarne
Lugupeetud hääletaja, anna oma poolt hääl ka teisele sama sisuga petitsioonile: "Ei Luiget läbivale raudteele".
Mõlemad petitsioonid on koostatud ühe ja sama eesmärgi nimel, kuid erinevate valdade initsiatiivgruppide poolt.
Vasta!
Kadi: y
y
Vasta!
Pjotr: 4Matu
Need majad peavad alles jääma
Vasta!
Angela: Infoks vene keeles
Прокладка железнодорожной трассы Rail Baltic параллельно таллиннской окружной дороге
Протест против прокладки железнодорожной ветки Rail Baltic рядом с окружной дорогой в качестве альтернативной трассы.
Данный вариант трассы значительно ухудшит жизненную среду и безопасность жителей Лагеди, Юри, Венекюла, Пильдикюла, Лехмья, Карла, Юлейые, Курна, Соодевахе и других поселений (всего примерно 4500 жителей).
Жители, построившие здесь свои дома и не подозревали, что им придется считаться с шумом, вибрацией и другими, вредными для окружающей среды, явлениями, связанными с появлением железной дороги. Прокладка трассы означала бы для многих семей остаться без дома - ведь в дополнение к шумам от таллиннской окружной дороги добавятся и железнодорожные шумы, наносящие значительный вред здоровью окрестных жителей и состоянию окружающей среды.
Vasta!
Angela: Vene keel 2
Согласно окончательным выводам проведенного стратегического исследования, где четко сказано, что следует предпочесть проводку альтернативной трассы Rail Baltic не в столь густонаселенной местности. В дополнение к ухудшению жизненной среды местных жителей, прокладка данной трассы отрицательно повлияет на деятельность множества, уже имеющихся, здесь предприятий.
Мы не согласны с утверждением, что проложенная по соседству с таллиннской окружной дорогой трасса Rail Baltic будет соединяющим звеном между другими самоуправлениями волости Раэ, прежде всего это будет коридор для торгового транзита, соединяющий порты Мууга и Палдиски. Эта трасса будет предназначена для грузовых перевозок, в числе которых могут находиться и опасные грузы. Железнодорожная катастрофа вблизи от окружной дороги ухудшит также и движение по окружной дороге, пропускающей за сутки около 12 000 автомобилей.
Vasta!
Angela: Vene keel 3
Мы понимаем всю пользу от Rail Baltic для Эстонии, но также мы понимаем, что при прокладке железной дороги следует считаться с сохранением экологической обстановки в данной местности, а также, в свою очередь, не следует этого делать за счет домов, жизненной среды и безопасности местных жителей.
Считаем, что запланированный вариант трасы вдоль таллиннской окружной дороги в значительной степени ущемляет интересы жителей волости Раэ и подвергает опасности нашу жизненную среду.
Мы не согласны с прокладкой трассы, параллельной таллиннской окружной дороге.
К обращению приложены подписи жителей, поддерживающих петицию:
Vasta!