EI tselluloositehasele Räpina vallas

allkirjade kogumine on lõppenud

24.10.2018 00:00 kuni 19.11.2018 23:59

545 häält

109%

PÖÖRDUMINE Räpina, Setomaa ja Võru valla volikogudele:

Meie, pöördumisele allakirjutanud, oleme vastu Est-For Invest OÜ poolt kavandatava puidurafineerimistehase rajamisele Räpina, Setomaa ja Võru valdade territooriumitele. Seetõttu kutsume Räpina, Setomaa ja Võru valdade volikogusid mitte toetama riikliku eriplaneeringu ja Est-For Invest OÜ kavandatava puidurafineerimistehase rajamisega kaasnevate keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist Räpina, Setomaa või Võru valla territooriumil.

Toome siinkohal välja mõned argumendid:
1. Tehasel oleks üldine negatiivne mõju keskkonnale, mis on vastuolus valla arengukavaga.
2. Tehase toorainevajadus avaldaks suurt survet Kagu-Eesti metsamassiividele, suurendaks lageraiealasid. Esmane raiepiirkond tehase jaoks oleks ala 70 km raadiuses.
3. Tehasel oleks hukatuslik mõju vesikonnale. Reovee juhtimine halvas olukorras olevasse Lämmijärve on vastuolus Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiviga.
4. Tehasega kaasneksid õhureostus ja hais.
5. Tehase võimalike avariide ja hiiglaslike veetrasside leketega kaasneb keskkonnakatastroofide oht.
6. Tehas hakkaks tooraine pärast konkureerima paljude kohalike puiduettevõtetega ning mõjutaks seeläbi negatiivselt juba piirkonnas olemasolevaid töökohti. Samuti kannataks Kagu-Eesti maine turismipiirkonnana ja vähendaks tööhõivet selles sektoris.
7. Tehas tekitaks ülekoormust taristutele. Äsja valmis saanud teedevõrgustik ei ole mõeldud puiduveoautodele masskasutuseks. Selleks on olemasolevad teed liiga kitsad.
8. Tehas tooks endaga kaasa kinnisvarahindade languse meie valdades.
9. Tehasega seotud KOVide kassasse laekuv maksutulu oleks marginaalne.


Me soovime, et meie kodukant oleks lähitulevikus selline:

● Räpina valla visioon aastaks 2030 on olla tuntud ja tunnustatud kui turvalise ja keskkonnasõbraliku elu-, puhke- ning puhta looduskeskkonnaga, soodsa ettevõtluskliimaga, elujõulise ja aktiivse elanikkonnaga vald, mille märksõnadeks on jätkusuutlikkus, koostöö ning kodanikualgatus.

Aastal 2027 on Setomaa vald väärt elupaik ja tuntud turismi- ning kuurortpiirkond. Siin elab ja tegutseb ettevõtlik ja kokkuhoidev lasterikas kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise seto keele, kultuuri ning puhta looduse. Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid lahendusi. Setomaa on jätkusuutlik, jõukas ning võimekas vald, kus elavad õnnelikud ja rahulolevad inimesed

Võru vald on aastaks 2030 suurepärase elukeskkonnaga, tugev, arukas ja uuendustele avatud omavalitsus, mida iseloomustavad:
koostegemine ja tugev „meie-tunne“;
tublid ja tõhusad teenusekeskused;
mitmekesised ja tervist edendavad vaba aja veetmise võimalused;
kaasaegne taristu ja heakorrastatud avalik ruum;
tugev ettevõtlus ja „piirkonnaülesed pärlid“.

Aktsiooni korraldaja

Külli Jacobson, Räpina valla elanik

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Rita: Kindel EI tselluloosi tehasele.
Ei tselluloosi tehasele Räpina, Setomaa ja Võru vallas!
Vasta!
Priit: Petitsiooni pealkiri
Kuna tekstis viidatakse nii Räpina, Võru kui Setomaa vallale, siis võiks ka aktsiooni pealkiri seda kajastada - lisades pealkirja kõigi valdade nimed või üldistava geograafilise mõiste 'Kagu-Eesti'.
Vasta!
Maie: Kindel EI
Ei tselluloositehasele
Vasta!
Ingrid:
Vastu
Vasta!
Esta:
Esta : Kindel ei !
Vasta!
Eduard:
Kindel EI tselluloosi tehasele.

Tehas loob väidetavalt 200 töökohta - samas RÖÖVIB sadadel väiketootjatel tooraine ja
TÕSTAB pea kõikide elanike toasooja hinda vähemalt 25%.
Vasta!
Bethany: Ei
Olen täielikult vastu
Vasta!