Luige 5 kortermajale 82 parkimiskohta!

Kohalike elanike arvamus Luige tn 5 (Tallinn) korterelamu ehitusloa taotluse menetluses.

allkirjade kogumine on lõppenud

25.05.2022 00:00 kuni 26.05.2022 23:59

134 allkirja

268%

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn

27. mai 2022

ARVAMUS

Luige 5 ehitusloa taotluse menetluses

Meil on hea meel, et Tallinnas Luige tänav 5 asuvale kinnistule kortermaja planeerimisse  (menetlus nr 301849, dokument nr  211271/14489) on kaasatud kohalikud elanikud.

Juba 2005. aastal kehtestatud detailplaneeringule eelnenud aruteludest on teada meie seisukoht, et Luige ja Tedre põigu nurgale ei peaks kerkima 50-korterilist meie piirkonna mõistes suurhoonet, mis suurendab märgatavalt piirkonna liikluskoormust ning tekitab meile kardetavasti suuremahulise parkimisprobleemi.

Sarnased mured olid päevakorral aastatel 2018-2020, kui tehti uus katse sinna krundile kortermaja ehitada. Ja nad on aktuaalsed ka nüüd, kui saime teada, et kinnistu uus omanik YIT Eesti on esitanud linnale Luige 5 korterelamu püstitamise ehitusprojekti.

Eelnevast lähtuvalt on elanikud pidanud viimastel nädalatel omavahel aktiivset suhtlust ning leppinud kokku teatud kriteeriumites, millega arvestamise korral leiame, et hoone sobib Kristiine miljöösse ega halvenda olemasolevate elanike elutingimusi. Kui nende tingimustega arvestatakse nii ehitusloa andmisel kui laiemalt protsessi käigus, puuduvad kohalikel elanikel suuremad vastuväited ning ehitusprotsessi soovitakse pigem kiirendada kui takistada.

Alltoodud soovid ning soovitused lähtuvad kinnistule kehtestatud detailplaneeringust, kehtivatest õigusaktidest ning meie paremast arusaamast kodukandi tuleviku suhtes.

Parkimine. Meie kõige suurem murekoht puudutab Luige 5 kortermajaga seonduvat parkimiskorraldust. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on Luige 5 kinnistule ette nähtud 50 korteriga maja juurde 82 parkimiskohta. Ehitusprojektist selgub aga, et arendaja tahab vähendada seda vaid 65 kohani ehk koguni ligi veerandi võrra. Me ei ole sellega nõus ning me ei näe mõistlikke põhjendusi ega ka õiguslikku alust selle arvu (82 parkimiskohta) vähendamiseks.

Ehitusseadustiku §44 p1 ütleb selgelt, et linn peaks keelduma ehitusloa andmisest, kui kavandatav ehitis ei vasta detailplaneeringule.

Omal ajal kohalike elanikega läbirääkimiste tulemusena detailplaneeringusse pandud 82 parkimiskohta on meie hinnangul realistlik maht, mida see hoone vajab. (On ka arvamusi, et reaalne selle majaga kaasnev autode hulk saab olema veelgi suurem.) Arendaja pakutu võib tähendada seega ligi 17 autot lisaks ümberkaudsetele tänavatele parkima.

Lisame väljavõtte detailplaneeringu kehtestamise seletuskirjast:

Vaidlustajad olid seisukohal, et ümbruskaudne tänavavõrgustik ei võta vastu suurenevat liiklust ja kavandatud parkimiskohtade hulk ei ole piisav. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht on, et planeeritud kvartaliga piirnevate tänavate olukorda arvestades on kavandatud Luige tänava ja Tedre põigu korrastamine, seejuures Luige tänava korrastamine kuni Nõmme teeni, mitte ainult planeeritud kinnistuga külgneval lõigul.

Parkimiskohti on krundile kavandatud 82. Normatiivne parkimiskohtade arv 50 korteriga elamu puhul oleks 49. Seega on kavandatud parkimiskohtade arv 33 võrra suurem normist ja arvestab tegelikke vajadusi.

Antud lõigust nähtub, et normatiivse ning kavandatud parkimiskohtade arvu vahe oli 33. Tänapäeval on lisaks tekkinud vajadus lühiajalistele parkimiskohtadele, vastava nõudluse on tekitanud kullerid ning sõidujagamisteenuse autod.

Lisaks näeb praegusest olukorrast lähtuv norm ette märksa rohkem parkimiskohti kui 17 aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringu ajal kehtinud normatiiv. On selge, et praegu on inimestel enam autosid, seega on ka toonasega võrreldes problemaatilisem nende parkimine, sh külastajate parkimine.

Seega leiame, et ideaalis peab kavandama 33 parkimiskohta rohkem kui konkreetsel ajahetkel (sh praegu) kehtiv norm, aga minimaalselt 82 parkimiskohta. Elanike ja külaliste kohad peavad olema lahendatud kinnistul ning sealjuures ei tohi olla kullerite ja külastajate parkimiskohad tõkkepuuga tänavast eraldatud. Kaaluda võib tänavamaa mõttelist laiendamist ning kõnnitee ja hoonestuse nihutamist selliselt, et oleks võimalik hooneesise kõnnitee ette kavandada eelmainitud lühiparkimiskohad, mis teenindaksid kullereid ja autojagamisteenuse sõidukeid. Eelkõige näemegi, et lühiparkimiskohtade arv, mida kasutavad ka need, kes parkimiskohta ei osta, peaks olema plaanitavast suurem.

See, kui lisandub ca 17 autot, tähendab meie tänavatele, mis on väiksed ja kitsad, parkivate autode arvu mitmekordistumist. Ümberkaudsetel tänavatel lihtsalt pole nii palju vabu parkimiskohti. Teisisõnu, hoonega piirnevad Luige, Tedre põik ja Tiiva tänavad on nii kitsad, et tänavale parkimine on välistatud.

Täna hoiab osa elanikke oma sõidukeid kinnistu sissepääsu ette rajatud parkimiskohtadel (autovärava ees), mitte tänaval, sest tänav on parkimiseks liiga kitsas. Parkimine haljasaladel ei ole ka meie arvates lahendus ning rõõm on tõdeda, et Tallinna linn (mupo) selle probleemiga aktiivselt tegeleb. Olemasolevad elamud on valdavalt ehitatud ajal, mil ei olnud praeguseid parkimisnorme, ning piirkonnas valitseb parkimiskohtade puudus.

Seega leiame, et tänavatele parkimine on juba olemuslikult vale suund olukorra lahendamiseks: on igati elementaarne eeldada, et kõik uue hoone elanike ning nende külaliste autod peavad mahtuma kinnistu piiridesse.

Meil on põhjust muretseda ka seetõttu, et ümbruskonnast on näiteid, mis juhtub, kui kohe alguses ei projekteerita kinnistule piisaval arvul parkimiskohti. Näeme hiljuti Kristiinesse rajatud sarnaste hoonete põhjal, et kui kavandada väiksemas arvus parkimiskohti korteri kohta, ei mahu korteriomanike autod kinnistule ära.

Eelkõige tuleks õppida Tihase ja Lehe tänavate hoiatavast näitest, kus pärast nende kahe tänava ristmiku ja Sõpruse puiestee vahelisele alale uute hoonete rajamist on märkimisväärselt suurenenud igapäevane tänava ääres parkivate autode arv. Kaherajaline Tihase tänav on muutunud Tihase 17 ja Tihase 25 vahel de facto üherajaliseks.

Tuleb ka arvestada, et tänavale või kinnistu äärde parkimisel halveneb oluliselt liiklusohutus ning läbipääsetavus. Halvasti läbimõeldud parkimisplaneeringu tõttu muutuvad tänavalõigud ka päästeautodele ja jäätmeveokitele läbipääsematuks. Lastel ja ka täiskasvanud jalgratturitel pole samuti parkimise tõttu mugav ja turvaline sõita. Samuti tuleks igal juhul vältida olukorda, kus tulevikus hakatakse parkimiskohtade puudumisel parkima haljasaladele.

Meie piirkonnast on see-eest võimalik tuua ka positiivne eeskuju: Lehe tn 48 / Tedre tn 53 kinnistul on vastavalt detailplaneeringule ette nähtud 1,5 parkimiskohta korteri kohta, millest 36 kohta on kavandatud hoonete alla ning 6 hoovialale. Tänu läbimõeldud lahendusele ei ole antud piirkonnas parkimiskohtadega nii suuri probleeme kui näiteks üle tee asuva Tedre 51 juures, mis on järjekordne näide olukorrast, kus parkimisega pole piisavalt arvestatud.

Liiklusolukord. Lisaks parkimiskohtadele oleme mures üldise 50-korterilise majaga kaasneva liiklusolukorra halvenemise ja infrastruktuuri vastuvõtuvõime pärast.

Piirkonna taristu ei ole valmis 50 korteriga hoone ehk nii suure elanike arvu lisandumisega toime tulema. Kavandatav hoone enam kui kahekordistab Luige tänava ja Tedre põigu elanike ning leibkondade arvu. Seetõttu on oluline kavandada hoone mahtu väga täpselt ning arvestada ka olemasoleva infrastuktuuriga. Uue hoone mahuga kaasnev elanike arvu kasv viib kriitilise piirini lähedalasuvate tänavate ristmike liiklustiheduse (vrd ERC Konsultatsiooni OÜ läbiviidud liiklusuuring ERC/3/2019).

Peame arvestama, et Tedre põigus (Tedre ja Luige tänava vahel) on juba praegu liiklusolukord kriitiline. See tänav on kahesuunaline, ent seal on asfalteeritud tee vaid ühele autole liiklemiseks piisava laiusega. Möödasõidu korral peab üks auto sõitma tee kõrvale ja andma teisele teed. Lisaks liiklevad autod seal juba praegu ohtlikult läbisegi jalakäijate, jalgratturite ja lapsevankriga emadega, sest sel tänaval ei ole ühtegi kergliiklusteed.

Paratamatult hakkab suur osa uue majaga seonduvast liiklusest läbima Tedre põigu tänavat, mille tõttu muutub sealne liiklusolukord veelgi kriitilisemaks. Rääkimata sellest, kui lisaks peaks realiseeruma meie kartus, et uue maja elanikud või nende külalised hakkavad parkima ka Tedre põigu tänaval.

Oleme mures enda laste turvalisuse pärast, kuid peame lisaks arvestama, et seda tänavat mööda liiguvad lapsed sageli koolist koju ning tuuakse lapsi lasteaiast. Ühtlasi on tihedam liiklus ohtlik ka Luige 5 maja enda elanikele, ratturitele ja lastele.

Leiame, et Luige 5 kavandatava meie piirkonna mõistes suurhoone rajamisega peab kaasnema Tedre põigu kaherajaliseks asfalteerimine (koos nt kiirusetõkke ehk lamava politseiniku rajamisega) ning jalakäijate tee väljaarendamine, paraku ei jätku seal mõlemaks ruumi. Kui lisada veel eelmainitud parkivad autod ja see, et autode arv kasvab, muutub jalakäijate (sh laste, kes on lühemad, keda ei nähta ja kelle nägemisväli on piiratum) liiklemine uue maja valmimise järel veel komplitseeritumaks.

Kitsad on ka Luige ja Tedre põigu ning Tedre põigu ja Tedre tänava ristmikud. Kui jälgida näiteks koolipäeva hommikul viimati mainitud ristmikul toimuvat, on ilmne, et ristmik ei vasta koormusele.

Kui vaadata autoliikluse teist otsa, siis uue korterelamu rajamine tekitab vajaduse muuta Luige tänavalt Nõmme teele väljakeeramine ohutumaks, eelkõige kaotada ristmikulähedased parkimiskohad, mis segavad nähtavust.

Kui rääkida kohalikust taristust, siis samuti on juba praegu ülekoormatud Tallinna Kristiine lasteaed ning Tallinna Kristiine gümnaasium (kus on suure õpilaste arvu tõttu kehtestatud vahetustega õpe, ja probleem üha süveneb – on suur tõenäosus, et järgmisel aastal käib juba kolm esimest klassi õhtuses vahetuses).

Praktilisest poolest palume nõuda arendajalt, et sellise suure maja ehitusel ei kasutataks rammvaiasid, et tagada olemasoleva hoonestuse säilimine. Leiame ka, et arendajale peaks jääma kohustus taastada sõiduteed ja ristmikud, mida suured veokid ehitamise käigus rikkuma hakkavad. Tedre põigu ja Tedre tänava ristmik, Tedre põigu ja Luige tänava ristmik ning Luige ja Lehe tänava ristmik on kõik ehitatud väiksematele sõidukitele.

Kokkuvõttes, kuigi meie meelest on ka 50 korterit liiga suur maht Luige 5 kinnistule, aktsepteerime detailplaneeringut kui hetkel kehtivat dokumenti. Sama ootame ka linnalt ja arendajalt parkimiskohtade küsimuses. Detailplaneering ütleb, et selle korterite arvu korral tuleb tekitada Luige 5 kinnistule 82 parkimiskohta. Me ei näe siin põhjust järeleandmisteks. On oluline, et ennetaksime nii palju kui vähegi võimalik piirkonna liiklusolukorra ja taristu vastuvõtuvõime halvenemist.

Ühtlasi anname meie esindajatele Raul Talts (i.k. 38010082715), Alo Raun (i.k. 38110070282), Karel-Daniil Loide (i.k. 37702190345) ja Riho Laarmann (i.k. 36507210236) volituse esindada meid Luige 5 ehitusloa taotluse menetluses ning seonduvaid õigusakte puudutavatel läbirääkimistel ja vaidemenetlustes, sh otsida kompromisslahendusi lähtuvalt käesolevas arvamuses väljendatud seisukohtadest.

Luige tn 5 asuvale kinnistule plaanitavale kortermajale ehitusloa andmise kohta Arvamuse esitajad on teadlikud, et Tallinna linna esindajad võivad sisestada nende andmed enda registrisse. Allakirjutanute kontaktisik on Riho Laarmann (isikukood 36507210236, riholaarmann@gmail.com).

Algatuse korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.