Mäemetsa maaüksuse detailplaneering

Ühispöördumine seoses Mäemetsa maaüksuse detailplaneeringuga

allkirjade kogumine on lõppenud

05.04.2024 00:00 kuni 16.04.2024 23:59

97 allkirja

19%


Seoses algatatud Saku vallas Tänassilma külas Mäemetsa (71901:001:0675; endine Lauri) maaüksusel ja Nõlvaku tänav L2 (72703:001:0568) detailplaneeringuga edastan Teile kohaliku kogukonna arvamuse
1)    Asula arhitektuuriline lahendus
Asulate arhitektuurilisel planeerimisel lähtutakse seisukohast, et tõmbekeskused ja asustustihedus planeeritakse koos selle teenindamiseks vajaliku infrastruktuuriga asulate keskele. Asulate äärealad on pigem hõreasustusega. Praegusega koormatakse ääreala.
Iga planeeringu koostamisel tuleb arvestada tulevikuperspektiiviga, tagamaks pikaajaline tasakaalustatud ruumiline areng kvaliteetse elukeskkonna kujunemiseks. Vastulause tegijad näevad, et seda tehtud ei ole. S.t lasteaiakohtade muret antud planeering ei lahenda, kuna kui piirkonda lisada viie kortermaja jagu inimesi, on efekt vastupidine ja defitsiit lasteaiakohtade osas hoopis suureneb. Tiheasum on juba toimimas, Saue vallas, Kasekodu piirkonnas. Sealsetele korteriostjatele lubati lasteaia kohti Nõlvaku lasteaias, mis aga jäi kordades väiksemaks uute elanike nõudlusest. See on hea näide, milliseid vigu tehti ca 300 meetrit planeeritavast alast eemal ja mida tasuks vältida. Kuna Laagri kool asub lähemal, on valik, kas saata laps ca 15 minutulise jalutuskäigu (ca 7 min rattasõidu) kaugusele või siis koolibussiga ca 35 minutilise teekonnale siis on selge, et inimesed eelistavad sissekirjutusena Laagri Alevikku.
Planeeringu kitsaskoht ja vastuolu on kohaliku kogukonna silmis ka planeerimisseadusega:
§ 8. Elukeskkonna parendamise põhimõte Planeeringuga tuleb luua eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi.
Antud projekt ei parenda ega ka loo turvalist elukeskkonda juba olemasolevatele elanikele ning on ka vastuolus kogukondlike väärtuste ning ruumilise struktuuriga, kuna tegu on eramajade piirkonnaga.  Ümbritsevas väljakujunenud keskkonnas on 1- 2 korrulisusega eramud, arhitektuurse kõrguse, mahtude ja välisilme osas on korruselamud keskkonda sobimatud. Tasakaalukamat arengut pakub eramuehitus, mis toimub erineva ajaperioodi jooksul ning ei tekita Tänassilmas elanike kasvu ca 50% ulatuses kitsale alale.
Külaelanikel on kogemusi haljasalal liikuvate ussidega. Lasteaia piire/aed ei takista usside pääsemist lasteaia territooriumile ja laste ohutus ei ole tagatud!
2)    Parkimiskorraldus
Parkimiskohtade arvestamisel lähtutakse standardist EVS 843 „Linnatänavad“. Kahjuks näitab praktika, et standardi soovitused parkimiskohtade arvestuseks ei ole linnaäärsele asulale kohased. Praktika näitab, et parkimiskohtasid ei jagu kortermajade elanikele ja autod on sunnitud parkima sõiduteedele, kõnniteedele ja haljasaladele. Ühtlasi ei tohi lubada paigaldada parklate ette tõkkepuid kuna külalised peavad parkima tänavale.
3)    Teede planeerimine
Lasteaed on planeeritud teenindama suuresti Saku valla (Tänassilma küla) elanikke ja osaliselt ka Saue valla omi. Saku valla elanikud pääsevad lasteaiani mööda põhimagistraali (Tänassilma-Laagri tee) + kvartalisisesed tänavad (Metsavaimu tee/Vetevana tee/Nõmmeliiva tee). Hetkel on viimasele teele planeeritud liiklema 110 autot. Uue arendusega kaasneb üle kahekordne autode koormus. Kokku muutuks Metsavaimu tänava kasutus ~300’le autole(koos planeeritavate kortermajadega). Samas on lõpuni ehitamata Suur-Tooma tee, mis viiks otse lasteaiani.
Ühtlasi ei vasta Nõlvaku tee planeeritava laiendus, minimaalne teekatte laius 5,0 ei vasta standardi EVS 843 nõuetele.
4)    Olemasolevad magistraalid
Kohalik kogukond on seisukohal, et Nõlvaku, Seljaku ja Vanasilla tänavatel, mis asuvad Saue vallas puudub sobiv taristu selleks, et sealt lisanduks juba olemasolevale liikluskoormusele viie kortermaja jagu inimesi ning lasteaeda külastav/teenindav transport. Tänavad on projekteeritud väga kitsana, kus kahe auto kõrvuti sõiduks on vaja kasutada osaliselt kõnniteed. Antud projekti realiseerumine eeldaks teede laiemaks ehitust. Lisaks tuleks tegelema hakata lume äraveoga, kuna läbipääs lumisel talvel on hetkel tagatud üherealisena. Juba hetkel asetleidev liiklustihedus on muutnud väikesemad teed piirkonna lastele kohati ohtlikuks.
Tänassilma külast pääseb Pärnu maanteele alljärgnevate magistraalide kaudu:
1.    Seljaku tn. Teekatte laius 4,5 m
2.    Nõlvaku tn. Teekatte laius 4,5 m
3.    Vanasilla tn Teekatte laius 3,8 m
4.    Tänassilma tee ei ole kaetud püsikattega. Kruusatee on kaetud bituumeni kihiga.
Loetelu kolm esimest teed ei vasta standardi EVS 843 nõuetele. Isegi erandliku tee laiusest jääb 1,0-1,5 meetrit puudu. Hea tee laiusest jääb puudu 2 meetrit. Vaata tabel 1.Arvestades eeltoodut ja eriti puudulikku infrastruktuuri ei nõustu allakirjutanud Tänassilma küla Mäemetsa (endine Lauri) maaüksuse detailplaneeringuga.
Allakirjutanud on nõus, et Tänassilma külla on vaja lasteaeda, miks ka mitte algkooli küla ligipääsetavasse ja turvalisse kohta.
Allakirjutanud on nõus, et nimetatud maaüksusele planeeritaks eramud.

Algatuse korraldaja

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.