Monopolidele seadusega päitsed pähe!

allkirjade kogumine on lõppenud

04.03.2010 00:00 kuni 30.04.2010 23:59

33733 häält

84%

Käesoleva petitsiooniga toetame Omanike Keskliidu poolt eelmisel kevadel koostatud ning Riigikogu menetlusse jõudnud Monopolide ohjamise seadusemuudatuset paketti.
Petitsioon eesmärk on, et eelnõu algselt mõtet ei moonutataks ning seega kaasneksid sellega ka reaalsed hinnalangused vee- ja kaugküttesektoris.

Eelnõu eesmärk on muuta kaugkütteseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust ning karistusseadustikku nii, et universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtete hinnakujunduses oleks tagatud parem tarbijate kaitse.

Kavandatav seadusemuudatus näeb ette põhjendatud tulukuse määrade kinnitamise nii vee-, gaasi-, elektri- kui ka kaugkütteettevõtjatele ja annab konkurentsiametile õiguse kontrollida soojatootjate ja umbes 60 vee-ettevõtte tegevust ning vajadusel sekkuda nende hinnakujundusse.

Monopolide ohjeldamise seadus

 

§ 1.  Kaugkütteseaduses (RT I 2003, 25, 154; 2009, 39, 262) tehakse järgmised muudatused:

 

1) paragrahvi  8 täiendatakse lõikega  5 järgmises sõnastuses:

 

„(5) Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab hindade arvutamise ühtse metoodika ning lähtub sellest   teenuse hindade kooskõlastamisel. Nimetatud metoodikast lähtub hindade kooskõlastamisel ka kohalik omavalitsus.“;

 

2) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„(1) Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi kõik soojusettevõtjad“;

 

3) paragrahvi 9 lõiked 2 ja  3 tunnistatakse kehtetuks ning lõikest 10 jäetakse läbivalt välja sõnad „valla- või linnavalitsus.“;

 

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

 

„(91) Soojusettevõtja on kohustatud taotlema Konkurentsiametilt 30 päeva jooksul uue piirhinna kooskõlastamist piirhinna kehtestamisel aluseks olnud soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite hinna vähenemisel rohkem kui 5 % võrra.“;

             

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

 

“(101) Konkurentsiamet võib soojusettevõtjale kehtestada ajutise soojuse müügi hinna olukorras, kus soojusettevõtja müüb soojust hinnaga, mis ei ole põhjendatud ega vasta käesoleva seaduse § 8 lõikes 3 sätestatud tingimustele ning soojusettevõtja ei järgi hinna kooskõlastaja tehtud ettekirjutust. Kehtestatud hind kehtib kuni soojusettevõtjale ei ole uut piirhinda kooskõlastatud.“

 

6) paragrahvi 35 sanktsioon muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:”;

 

„- karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.“

 

7) seadust täiendatakse paragrahviga 351 järgmises sõnastuses:

 

„§ 351. Piirhinna muutmise taotluse esitamata jätmine

 

Juriidilise isiku poolt käesoleva seaduse § 9 lõikes 91 nõutud uue piirhinna kehtestamise taotluse esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.“.

 

§ 2. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduses (RT I 1999, 25, 363; 2009, 29, 262) tehakse järgmised muudatused:

 

1) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

„§ 14. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

 

(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:

1) abonenttasust;

2) tasust võetud vee eest;

3) tasust reovee ärajuhtimise eest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

1) tootmiskulude katmine;

2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

4) põhjendatud tulukus;

5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

(3) Konkurentsiamet töötab välja ja kehtestab veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade arvutamise ühtse metoodika ning lähtub sellest veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kooskõlastamisel. Nimetatud metoodikast lähtub hindade kooskõlastamisel ka kohalik omavalitsus.“;

 

2) seadust täiendatakse paragrahviga 141 järgmises sõnastuses:

  

„§ 141. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine

 

(1) Konkurentsiametiga peab veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad kooskõlastama kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimest või rohkem.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1  nimetamata vee-ettevõtja peab  kooskõlastama veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad kohaliku omavalitsusega. Hindade kooskõlastamisel on kohalikul omavalitsusel samad õigused ja kohustused mis Konkurentsiametil.

(3) Hinna kooskõlastamist taotlev vee-ettevõtja peab selgitama ja põhjendama hindade moodustumist ning lubama Konkurentsiametil  kontrollida oma raamatupidamist ja andma oma majandustegevuse kohta vajalikke selgitusi.

(4) Konkurentsiamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hinna kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul, alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest. Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet pikendada seda tähtaega 60 päevani, teatades tähtaja pikendamisest enne esialgse tähtaja möödumist taotluse esitajale.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hinnataotluse menetlemise tähtaeg peatub, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mis on vajalik hinnataotluse kooskõlastamiseks.

(6) Vee-ettevõtja on kohustatud taotlema Konkurentsiametilt 30 päeva jooksul uue hinna kooskõlastamist varem toimunud hinna kooskõlastamisel aluseks olnud käesoleva seaduse paragrahvi 14 lõikes 2 punktis 1 märgitud tootmiskulude vähenemisel rohkem kui 5%.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vee-ettevõtja jaoks kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu, lähtudes käesoleva peatüki nõuetest, oma haldusterritooriumil osutatavate veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kooskõlastamise korra. Hinnad kooskõlastab valla- või linnavalitsus.

(8) Konkurentsiamet teostab riikliku järelvalvet kohaliku omavalitsuste poolt kooskõlastatud hindade üle.“;

 

3) seadust täiendatakse paragrahviga 142 järgmises sõnastuses:

 

§ 142 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste ajutiste hindade kehtestamine

 

Konkurentsiamet on kohustatud kehtestama vee-ettevõtjale ajutised veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad olukorras, kus veeettevõtja müüb veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenust hinnaga, mis ei ole põhjendatud ega vasta käesoleva seaduse paragrahvi 14 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Konkurentsiameti poolt kehtestatud ajutine hind kehtib kuni veeettevõtjale ei ole uut piirhinda kooskõlastatud.“;

 

4) seadust täiendatakse paragrahviga 143 järgmises sõnastuses:

 

„§ 143. Põhjendatud tulukuse piirmäärad

 

(1) Konkurentsiamet kinnitab ja avalikustab igal aastal veevarustuse ja reovee ärajuhtimise  teenuste hinnas sisalduva  põhjendatud tulukuse piirmäärad teenustele, mille hindasid kooskõlastab  Konkurentsiamet  või kooskõlastab kohalik omavalitsus.

 

(2) Vee-ettevõtja peab müüma veevarustuse ja reovee ärajuhtimise  teenuste  hinnaga, milles sisalduv põhjendatud tulukuse määr ei tohi ületada Konkurentsiameti poolt kinnitatud ja avalikustatud põhjendatud tulukuse piirmäära.

 

§ 3. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2009, 39, 261) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 399 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Ebaõiglaste äritingimuste kehtestamise, ostjate kahjuks tootmise või teenindamise või kaubaturu, tehnilise arengu või investeeringute piiramise, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud ettevõtja turgu valitseva seisundi oluline kuritarvitamine kaubaturul, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.“;

2) paragrahvi 402 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile juurdepääsu mittelubamise eest, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava ettevõtja seaduses sätestatud kohustuste oluline rikkumine, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.“.

 § 4. Konkurentsiseadust (RT I 2001, 56, 332; 2007, 66, 408) täiendatakse paragrahviga 621 järgnevas sõnastuses:

 

„§ 621. Põhjendatud tulukuse määrade kinnitamine ja avalikustamine

 

(1) Konkurentsiamet kinnitab ja avalikustab vähemalt kord aastas põhjendatud tulukuse piirmäärad  neile elektri-, vee-, gaasi- ja kaugkütteettevõtjatele nende tegutsemisvaldkondades, mille hindu kooskõlastab vastavalt seadusele konkurentsiamet või valla- või linnavalitsus.

(2) Konkurentsiamet ja kohalikud omavalitsused juhinduvad hindade kooskõlastamisel ja järelevalve teostamisel vastavaks perioodiks kinnitatud ja avalikustatud põhjendatud tulukuse määradest.“.   

Aktsiooni korraldaja

MTÜ Eesti Omanike Keskliit
Taavi Madiberk, peasekretär
+37253542387
taavi@omanikud.ee

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Kristel: :)
õige jutt
Vasta!
kalju: sissetulekuta inimeste röövlid
elektri hind verrsus sissetulek
Vasta!
Zinaida: sissetulekuta inimeste röövlid
töötame 1 aasta pensionile saame 0,3 aastat,kuna see muudetekse?
Veronica: Veronica
Tõesti, aitab röövimisest!
Vasta!
Leonardo: Monopolid
ammu aeg!
Vasta!
Jaanika: Aitab sellest..
Hinnad ja sissetulekud ei ole kuidagi tasakaalus...
Vasta!
Jüri:
toetan.
Vasta!