Palume taastada postkontori teenus Saku vallas

Saku alevikus ja Kiisa alevikus postiteenuste osutamise kohta.

Kooskõlas Eesti Vabariigi Põhiseaduse (EPS) paragrahviga 154 „Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused , kes tegutsevad seaduse alusel iseseisvalt“;
kooskõlas Kohalike omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) paragrahvi 6, lõikega 2, milles sätestatakse omavalitsusüksuste ülesanneteks „korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsuse omanduses“;
kooskõlas Saku valla põhimääruse paragrahviga 42, mis sätestab, et õigusakti algatamise õigus on „vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel“ ning
kooskõlas Eesti Vabariigi postiseaduse paragrahviga 22 „Postiteenuse osutaja on ettevõtja, kes osutab ühte või mitut postiteenust“ (majandustegevusena).
1. Teha Saku vallavalitsusele ülesandeks korraldada Saku ja Kiisa alevikes postiteenuste osutamine koostöös ettevõttega “Omniva” Saku valla omanduses olevates ruumides hiljemalt 2023.a. jooksul
Põhjendus:
Teatavasti Eesti riiklik postiteenuseid osutav ettevõte “Omniva” on sulgenud juba kuid tagasi postkontori Sakus ja postipunkti Kiisal ning korduvad läbirääkimised selle firmaga teatud traditsiooniliste postiteenuste taastamiseks Saku vallas pole andnud soovitud tulemusi.
Sellepärast on mitmed volikogu liikmed ja paljude Saku valla kodanikeühenduste juhid jõudnud üksmeelsele järeldusele, et puuduvate postiteenust osutamise taotlemist tuleb jätkata.
Traditsiooniliste postiteenuste (sh pakkide saatmine ning kättesaamine välismaalt, postmarkide ja ümbrike ostmine jms) puudumist Saku vallas peavad vastuvõtmatuks eelkõige eakamad valla elanikud ja nende esindusorganisatsioonide juhid, kes andsid üle 150 allkirja ettepaneku toetuseks, et taastada vallas postiasutused ning eraldada selleks vastavad valla omanduses olevad ruumid. Ttraditsiooniliste postiteenuste jätkamist Sakus ja Kiisal soovivad märkimisväärses ulatuses ilmselt ka teised Saku valla elanike grupid.
Sellepärast palume Saku vallavalitsusel juhinduda ülalnimetatud EPS, KOKS, Saku valla põhimääruse ja Postiseaduse sätetest ning arvestada Saku valla elanike sooviga taastada postiteenuste osutamise punktid Sakus ja Kiisas nii kiiresti kui võimalik.

allkirjade kogumine on lõppenud

11.10.2023 00:00 kuni 18.10.2023 23:59

21 allkirja

7%

Saku valla võimu juures olev koalitsioon ei soovi näha opositsiooni algatusi ja üritab JOKK skeeme kasutades meie esitatud eelnõu arhiivi saata. Me ei taha sellega leppida. Me sooviksime koalitsiooniga koostööd teha ja koos elu Saku vallas paremaks muuta.  

Algatuse korraldaja

Saku volikogu opositsioon

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.