Säilitame Põlvas sünnitusosakonna

Tervise- ja tööministrile, Eesti Haigekassa juhatuse esimehele
• Soovime, et minister vaataks üle Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemisotsus ning leida teenuse pakkumiseks Põlvas edasised võimalused.
• Palume ministril võtta seisukoht, kuidas edaspidi suurt kogukonda puudutavad meditsiinivaldkonna otsused ja muudatused läbi tuleks viia.

allkirjade kogumine on lõppenud

21.03.2018 00:00 kuni 28.05.2018 23:59

2753 häält

275%

15. märtsil Postimehes ilmunud teade Põlva sünnitusosakonna sulgemise kohta vapustas nii Põlva kogukonda kui ka laiemalt Kagu-Eesti elanikke ning tõstatas mitmeid küsimusi. Sulgemisotsus tuli uudisena ka kohalikule omavalitsusele ning kogukonna jaoks on endiselt (21.03.2018 seisuga) ebaselge, kes täpsemalt sellise otsuse tegi, mis argumentidel otsus põhineb ning miks ei kaasatud ei kohalikku omavalitsust ega kogukonda nii suure otsuse tegemisse.


Sünnitus on väga intiimne ja privaatne akt, kus lisaks kvaliteetsele meditsiiniteenusele on väga oluline ka toetav ja soe keskkond nii enne kui pärast sünnitust ning iseenesestmõistetavalt ka sünnituse ajal. Põlva Haigla sünnitusosakond on kõike seda – kvaliteeti, soojust ja hoolivust – pakkunud aastakümneid.


Põlva Haigla sünnitusosakonna kvaliteet ja perekesksus

Põlva Haigla sünnitusosakond on üks esimesi Eestis, mis pakkus vette sünnitamise võimalust ja alustas perekeskse ja loomuliku sünnitusteenuse pakkumist. Mõlemad faktid räägivad holistilisest ja innovaatilisest maailmavaatest, tahtest ja valmisolekust pakkuda sünnitajatele ja peredele parimat.


Põlva Haigla sünnitusosakonda suudab praegu pakkuda kvaliteetset sünnitusabi ka kiiret kirurgilist sekkumist vajavates olukordades (peamised argumendid on PSK kokku võtnud oma arvamusloos.


Põlva Haigla sünnitusosakond suudab ka praeguste numbrite juures (2017. aasta sündide arv oli aasta varasemast 15 võrra suurem - 245 sündi) säilitada sünnitusabi pakkumise kvaliteedi ja oskused. Osakonnas töötavad piisava kogemusega töötajad, samuti käib osa personali valves teistes haiglates.


Töötajate kvaliteedi hoidmiseks tuleb kaaluda ka teisi võimalusi peale sulgemise - näiteks roteeruva süsteemi sisse seadmine, mis Põlva Haiglas juba praegu toimib. Nii arstid kui ämmaemandad saavad kvalifikatsiooni hoidmiseks ja kogemuste vahetamiseks teha vahetusi teistes haiglates. Olulised on aastatepikkune kogemus ja regulaarsed koolitused, mis tagavad toimetuleku eriolukordades, mitte töötamine ilmtingimata suures haiglas.


Põlva Haigla sünnitusosakonna kvaliteedile ei ole ei Eesti Haigekassal ega Eesti Naistearstide Seltsil olnud etteheiteid, patsientide rahulolu on iga-aastaste uuringute järgi väga kõrge ning 35% sünnitajatest tuleb väljastpoolt Põlva maakonda. 


Regionaalpoliitiline olukord

Riik räägib, et meil on rohkem lapsi vaja ning elu väljaspool Tallinna on samuti tähtis ääremaastumise vältimiseks. Nimetatud seisukohad jooksevad läbi nii äsja toimunud avalikust diskussioonist, mille algatasid Raul Eamets ja Kristjan Järvan kui ka mitmetest riiklikest strateegiatest. 


Kagu-Eesti sünnitusmajade sulgemist ei tohiks üksnes raamatupidajalikult põhjendada. Oluliste tervishoiuteenuste kättesaadavus kogu Eestis on eeskätt siiski poliitiline valik. Olgu siinkohal siis ära toodud ka rida väljavõtteid poliitilistest dokumentidest:- Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 (Rahandusministeerium): "Inimestel on igas toimepiirkonnas kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed teenused ning mitmekülgseid tegevusi võimaldav meeldiv elukeskkond."
- Üleriigiline planeering "Eesti 2030+" (Rahandusministeerium): " Peamine arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus oluliste võrkudega."
- "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" (Sotsiaalministeerium): " Tõhusa ja patsiendikeskse tervishoiusüsteemi olemasolu ja selle pidev kohandumine muutuvate haiguste, võimaluste ja patsientide soovidega on seega rahvastiku tervise arengukava oluliseks osaks."
- „Laste ja perede arengukava 2012-2020” (Sotsiaalministeerium): „Iga laps on väärtus. Inimestevaheline hoolimine, võrdsed võimalused ja sooline võrdõiguslikkus on kaasaegse ühiskonna alustalad.”
 


Kulutõhusus

Põlva haigla sünnitusosakonna töös hoidmine toimub väidetavalt haigla teiste teenuste arvelt. Kokku tuleb väidetavalt hoida investeeringutelt, personalilt, koolitustelt ja uute teenuste arendamiselt. 


On välja toodud, et sünnitusosakonna sulgemine haigla eelarvet ei vähenda. Lisaks märgib endine sotsiaalminister Taavi Rõivas PSK FB lehel välja: „Võimalik majanduslik kokkuhoid sünnituse lõpetamisest üldhaiglas (maakonnakeskuse haigla) on parimal juhul mõnisada tuhat. Ehk 0,03% Haigekassa eelarvest. (Jah, see ei ole arvutusviga, ongi kaks kohta peale koma).“ 


Kohalikule kogukonnale ei ole selge, mida on kulutõhususe puhul arvesse võetud. 


Juhime tähelepanu, et ka eesti keele ja kultuuri säilimine ei ole kulutõhus, kuid see on siiski meile oluline väärtus ja Eesti riigi alus. Kas elu säilimine Eesti äärealadel on meile tähtis? Kindlasti ei ole see kulutõhus. Tegemist on väärtusotsusega, mis annab sõnumi tuhandetele peredele Eestis. Kui viimase aja iibe-temaatika raames on räägitud erinevatest teguritest, mis soodustavad hääbuvat rahvast lapsi saama, on turvatunne nendest väga olulisel kohal. Otsus sulgeda Põlva Haigla sünnitusosakond on sadadelt peredel röövinud turvatunde ning andnud neile sõnumi, et äärealadel sündivad lapsed ei ole nii olulised. Turvatunde olulisusele laste saamise otsuse on muuhulgas tähelepanu juhtinud ka sotsiaalkaitseministe Kaia Iva.


Negatiivse iibega rahva puhul ei saa olla sünnitusteenuse pakkumise peamiseks argumendiks kulutõhusus.


Lõpetuseks

Väidetavalt sündis Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemine haigekassa ja haigla nõukogu põhjalike läbirääkimiste ning kompromisside tulemusena. PSK tuletab meelde, et demokraatlikus riigis tehakse otsuseid koos kohaliku omavalitsuse ja kodanikega ning kaasamise head tava järgides.


Juhime tähelepanu, et nimetatud otsus läheb vastuollu avatud valitsemise printsiipidega - ükski riigiasutus ei tohiks selliseid otsuseid langetada ilma kohalikku kogukonda kaasamata.


Kõike eelnevat arvestades:

  • Soovime, et minister vaataks üle Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemisotsus ning leida teenuse pakkumiseks Põlvas edasised võimalused.
  • Palume ministril võtta seisukoht, kuidas edaspidi suurt kogukonda puudutavad meditsiinivaldkonna otsused ja muudatused läbi tuleks viia.


Liikumine “Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks”

Aktsiooni korraldaja

Petitsiooni koostas liikumine "Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks", leiad meid https://www.facebook.com/groups/737087203148568/

Palun logi sisse või registreeri ennast kasutajaks, kui soovid antud teemat kommenteerida.

Mari-Liis: Põlva
Mina ka ei soovi sellist asja et siit sünnitus osakond kaoks.
Vasta!
Katrin: Sünnitusosakond Põlvas
Olen selle poolt, et sünnitusosakond Põlvas säiliks. Minu kolm last on kõik sündinud just Põlvas ja ma olen väga rahul nende arstide ja õdedega, kes seda keerulist aga ka rõõmsat tööd igapäevaselt teevad.
Põlvas on rahulik ja turvaline sünnitada. Arstidel ja õdedel on piisavalt aega iga sünnitaja jaoks, samuti on iga sünnitaja jaoks piisavalt ruumi.
Vasta!
Lauri: Põlva sünnitusosakond
Sünnitusosakond peab jääma ja nii on...
Vasta!
Meeri: Sünnitusosakonnad on vajalikud.
Kui neil tekkis mõte, et sulgeda suurtest maakondades kaugemal paiknevad sünnitusosakonnad, kuna arvavad, et seda teenust pakutakse Tartus ja Tallinnas paremini. Siis järsku nad võiksid ka Tallinna osakonna kinni panna, kuna Tartu on ikkagi meditsiini valdkonnas nii tuntud. Mis see Tallinna inimestele ära ei oleks, Tartu tulla? Ma arvan, et Tallinnlased selle poolt küll ei oleks... Miks peaksid teiste maakondade elanikud tahtma ette võtta nii pikka teekonda sellisel hetkel.
Vasta!
Merlin: Merlin Põlva
Olen oma 2 last Põlva sünnitusmajas ilmale toonud ja tahan ka om peatselt ilmavalgust nägeva 3 lapse siin sünnitada.Sest Põlva sünniusmaja on hubane ja arstdel on piisavalt aega et sünnitajaga tegeleda.On hästi abivalmid ka.
Vasta!
Karin: Karin: Sünnitusosakond Põlvas
Ei soovi selle osakonna kadumist. See peab jääma. Kuhu muidu need maalt inimesed käima hakkavad. Tartuni on ikka pikk maa.
Vasta!
Peeter: Peeter: Põlva.
Sellel petitsioonil on vaid üks suur viga. Otsus ei tulnud omavalitsusele üllatusena. See töötati välja ja võeti vastu Põlva valla aktiivsel osalemisel. Jahsõna on andnud nii vallavalitsus omanike esindajana kui volikogu kolm liiget haigla nõukogu liikmetena. Lisaks on ka haigla tegevjuht volikogu liige ja majanduskomisjoni esimees. Ei tohi lasta end voliogu esimehe alanud riigikogu valimiste kampaaniast eksitada.
Vasta!
Mari-Liisa: Peeter: Põlva.
Petitsiooni koostajad on lähtunud avalikult kättesaadavast infost. Viidatud artiklis räägib Georg Pelisaar "Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul ei kavatse nad haigekassa *värskelt teatavaks tehtud otsusega* sulgeda Põlva Haigla sünnitusosakond võitluseta leppida." (rõhutus minu poolt) Seetõttu ei saa lugeda veaks meiepoolset sõnastust, et uudis tuli KOV-le üllatusena.
Carmen: Sünnitusjärgne hool
Kahjuks on suurhaiglates sünnitusjärgne hool täiesti kohutaval tasemel (olen ise 2 korral kogenud), sellele juhtis tähelepanu nt ka muusik Stig Rästa siin: https://m.postimees.ee/section/2125/3892765
Just hooliv suhtumine ja iga beebi sünnile südamest kaasa elamine on ssee, mille poolest Põlva neist erineb! Ärge võtke lastelt võimalust tulla ilmale hoolivas keskkonnas!
Vasta!
Anu-Reet: Põlva
Ei soovi selle osakonna kadumist
Vasta!
Anar: Vanaema Anar: Sündimise võimalus kodukandis!!!
Põlvas on sündinud minu lapsed ja lapselapsed! Olen tänulik, sest lapsed said sündida koduses, sõbralikus , turvalises kodulähedases haiglas.
Vasta!
Vahur: Vanaema Anar: Sündimise võimalus kodukandis!!!
Olen kah sündinud Põlvas!
Anu: Anu: Sünnitusosakond Põlvas
Meie perre sündis eelmise aasta lõpus pisipiiga (10.12. 2017), kelle sünnitasin Põlva Haiglas. Mina jäin sealse personaliga väga rahule. Õhkkond oli rahulik ja sõbralik. Ja ei kahetse üldse, et seal sünnitasin.Suured tänud ämmaemand Karinale, tema abilisele Irjale ja lasteõele Anzelale ja ülejäänud kogu personalile. Kurb on see, et suletakse väiksemate linnade haiglad. Kindlasti on Tartus ka hea personal, kuid haigla on suurm, sünnitajaid rohkem ja seetõttu võib tunduda, et oled nagu "konveieri" peal. Hiljuti oli hea näide. Vanema inimesega oli vaja minna Tartu EMOsse. Inimene elab Tartust väljas Jõgeva poole. Selgus, et EMOs oli ooteaeg kuus tundi. Kuna inimene kaebas tugevat valu ja ikka abi saaks, sõideti Põlva Haiglasse. Ja seal sai koheselt abi. Lihtsalt kurb. Ja siis imestame, miks noored väiksematest linnadest ära lähevad või isegi maakohtadest.
Vasta!
Anu: Sünnitusosakond Põlvas
Meie perre sündis eelmise aasta lõpus pisipiiga (10.12. 2017), kelle sünnitasin Põlva Haiglas. Mina jäin sealse personaliga väga rahule. Õhkkond oli rahulik ja sõbralik. Ja ei kahetse üldse, et seal sünnitasin.Suured tänud ämmaemand Karinale, tema abilisele Irjale ja lasteõele Anzelale ja ülejäänud kogu personalile. Kurb on see, et suletakse väiksemate linnade haiglad. Kindlasti on Tartus ka hea personal, kuid haigla on suurm, sünnitajaid rohkem ja seetõttu võib tunduda, et oled nagu "konveieri" peal. Hiljuti oli hea näide. Vanema inimesega oli vaja minna Tartu EMOsse. Inimene elab Tartust väljas Jõgeva poole. Selgus, et EMOs oli ooteaeg kuus tundi. Kuna inimene kaebas tugevat valu ja ikka abi saaks, sõideti Põlva Haiglasse. Ja seal sai koheselt abi. Lihtsalt kurb. Ja siis imestame, miks noored väiksematest linnadest ära lähevad või isegi maakohtadest.
Vasta!
Liisi: Noored pered
Ma leian, et kui sünnitusosakond linnas puudub, siis nii mõnigi noor pere peaks sobivamaks oma elukoha valimisel mõnd muud maakonda.
Vasta!
Liz:
Sünnitada peab saama ka põlvas!
Vasta!
Egle:
Sünnitusosakond peab Põlvasse alles jääma.
Vasta!
Marianne: Lääne-Virumaa naine, kes kolis Põlva ja valis sünnituseks Põlva haigla, mitte Rakvere või Tartu
Sünnitasin 7.dets. 2017 oma esimese lapse Põlva sünnitusosakonnas ja olen oma valikuga rahul. Algselt oli mul ämmaemand Tartus, aga Põlva kolides otsustasin rasedusega ka Põlva haiglasse üle tulla. See oli minu parim otsus, sest tundsin, et siin ka minust hoolitakse. Raseduse lõpus oli mul maksaga probleeme ja pidin pidevalt Tartus päeva statsionaaris käima ja nägin kuidas inimesed ootasid, et üldse arst nendega tegeleda saaks. Mina ootasin, kuna minuga tegeletaks paar tundi. Otsus oli selline, et mul tuleb sünnitus esile kutsuda, sest muidu võib see nii mulle kui lapsele mõjuda. Aga point on selles, et Tartu ei tahtnud mulle jätta üldse valikut, et Põlvas sünnitada ja ütlesid mulle nii: "Järgmine esmaspäev ei ole meil ruumi, tule teisipäeval." Aga see ei olnud normaale, kuna siin oli nii minu kui ka beebi tervis mängus. Seega jättis see mulle juba väga halva mulje Tartu sünnitusosakonnast. Ja ei läinud lihtsalt siis kohale, kui mind sinna tagasi sünnitama kutsuti ja sünnitasin hoopis Põlvas. Minu kogemused on igati positiivsed ja ma tahan, et kõik, kes Põlvas elavad sünnitaks ka Põlvas. Ma oleksin võinud sünnitada Tartu või Rakvere haigals, aga ei ma valisin Põlva!
Vasta!
Jano: Ähmased mälestused
Väga kannatlikud arstid
Vasta!
Marika:
Mina ka ei soovi, et sünnitus osakond kaoks.
Vasta!
Maarika: Maarika: Sünnitusosakond
Sünnitusoskond jäägu alles. Mõelge inimestele, mitte rahale. Minu kaks last on seal sündinud ja oli väga meeldiv kogemus, võrreldes Tallinnaga, kus mul esimene laps sündis.
Vasta!
A.: Põlva sünnitusosakond
Ei tohi kaotada ära midagi nii tähtsat! See ei ole tark otsus, ei ole!
Vasta!
Indrek: Põlva sünnitusosakond
Vaadake, mida klõpsate!
Kiitvad sissekanded on punased, mis tähendab sulgemise poolt.
Inga: Tartu elanik, kes sünnitas Põlvas
Elame Tartus, kuid sünnitasin Põlvas. Ka sõbrannad (Tartust ja Võrust) on Põlvas sünnitanud. Väga tore meeskond, hooliv ja soe.
Vasta!
Kristiina: Põlva sünnitusosakond
Minu laps on ka sündinud Põlva haiglas ja mulle väga meeldis sünnitusmaja arstide ja õdede sõbralikkus ning toetav suhtumine. Igal juhul järgneva lapse sünnitaks Põlvas, kus on turvaline ja rahulik.
Vasta!
Tuule: Tuule
Olles ise sündinud ja kuulnud ainult kiidusõnu Põlva haigla kohta, see peab jääma!
Vasta!
Ene: Ene: Sünnitusosakond Põlvas
Selleks, et elu imed saaksid sündida oma kodu lähedal, siis kindlasti peaks Põlva sünnitusosakond jääma.
Vasta!
Vahur: Ene: Sünnitusosakond Põlvas
Elu maal tuleb säilitada iga hinna eest! Tallinnlased veel tänavad põlvakaid ja valgakaid aastate pärast ja panustavad oma rahaga Eesti loomulikku iibesse mitte sisserändesse.
Viktoria: Põlvast
Sünnitasin eilmisel aastal imelise poja seal tänu nendele olen vastu et kinni pantakse
Vasta!
Heiki: Heix: Põlva
Synnikohta ikka ei või ära kaotada!
Vasta!
Liisi: Põlva sünnitusosakond.
Põlva haiglas sünnitusosakond peab jääma!!!
Kui ära kaob, kuhu siis noored naised sünnitama lähevad? Tartu?
Minu arvates on Kuressaare haigla ja Põlva haigla toredad haiglad.
Oleks tore, kui jääks! :)
Vasta!
Ketlin: :)
Peaks kindlasti alles jääma!
Vasta!
Greete: Greete
Sünnitusosakond peab jääma!!!
See, kui keegi kujutab ette, et kõik sünnitused lähevad nagu õpikus, ei tähenda, et niimoodi ka on.
On terve rida erinevaid põhjuseid mille korral on vaja KIIRET abi, seda võimalust ei tohi inimestelt võtta kuna mingid ametnikud arvavad et hoiame raha kokku. Hoidke mujalt kokku!
Vasta!
Mihkel: Mihkel: Põlva
Ei soovi sünnitus osakonna kadumist.
Vasta!
Alex: Ema/imiku suremus
Mida kiiremini pääseb sünnitaja sünnitusmajja, seda suurem võimalus, et laps tuleb tervelt ilmale ja ema võimalikke tekkinuid tervisehäireid saab ravida. Ei ole vaja järjekordset kurba statistikat.
Vasta!
Anu-Reet: Põlva
Pole küsimustgi, peab jääma!
Vasta!
Daisy: Daisy: Põlva sünnitusosakonna säilimise nimel
Hoian pöialt, et me hääli ka pealinnas kuuldaks, et ka meil siin kagu eestis on ELU ja soovime seda säilitada! Pole paremat kohta elamiseks ja pere loomiseks! :)
Vasta!
Heldi: Võrdse kohtlemise tagamine
Riigi teenuste vähendamine ja sulgemine ääremaadel rikub võrdse kohtlemise printsiipi. Maakonna haiglate teenuste vähendamine mõjub halvasti ka alles jäävate teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele. Kui sünnitusosakokond suletakse, siis millised ressursid on ette nähtud katmaks kasvavat kiirabibrigaadide koormust sünnitajate transpordil. Kuidas tagada, et teiste abivajajate olukord meditsiiniteenuste ökonoomsemaks muutumisel ei halvene (st. muutub vähem ökonoomsemaks).
Vasta!
Kätlin: Sünnitusosakonnad on vajalikud!
Kes tahab ja arvab, et tema lähedalasuv haigla jääb nõrgaks vms, saab alati ise minna kaugemale sünnitama. Kuid võimalust sünnitada kodulähedal, ei tohiks küll riik kelleltki ära võtta!
Vasta!
Mannu: Sünnitusosakonna mitte sulgemine
Ei soovi sellist asja, et see kaoks!!
Vasta!
Kalmer: Kalmer: Sünd on põhiõigus
On`s midagi lahti selles riigis? Kas ka riik ei hooli enam, vastupidiselt eelnevale- emapalk, sünnitoetused jm.? Mis inimestega on tegu, kes selliselt mõtlevad? Oleme tagasi 19. sajandis? Et sünnib, kui Looja tahab. Ka saunas või teekraavis. Häbi!!!
Vasta!
Maria: Maria: Sünnitusosakond Põlvas
Toetan sünnitusosakonna jäämist Põlvas.
Vasta!
Ulvi: Põlva ja Valga Haigla sünnitusosakonna toetuseks
Kallid Valitsejad. Sünnitus ei ole äri. Kui lõpeb sünnitamine, lõpeb peagi ka äri ja muu elutegevus. Sünnitus ei ole seisund, milles inimene saaks matkata mööda Eestit. Ärge vaielge vastu selles küsimuses inimesed, kes pole ise kunagi sünnitanud või pole seda võimelised tegema.
Kallid otsustajad, kellele jääb alati öelda viimane sõna. Avage oma silmad, mõistus ja süda. Mõelgem rahvuslikult ja inimlikult. Sünnitusosakonnad PÕLVASSE ja VALKA peavad jääma - Eesti edasikestmise nimel. Ilma rahvata ei ole riiki ja RIIK - see algab sünnitusmajast.
Vasta!
Tiina:
Olen sünnitanud 2 last Tallinnas konveiermeetodil, kus jaanuari lõpus sündinud minu esiklaps oli keskhaiglas 400-s! Pesamuna sündis Põlvas, see oli nagu "öö ja päev". See toimus küll eelmisel sajandil, kas oleme jälle teel sinna tagasi? Põlva sünnitusosakonna hea kuvand on siiani säilinud ja tahaks nii loota, et see jääb kestma tulevaste emade jaoks.
Vasta!
Knät: Cätu
Soovin ka et sünnitus osakond jääks Põlvasse alles.
Vasta!
Vahur: Cätu
Kui mõni minister saab lubada endale lastetuba riigikogus, siis peab mats saama oma naise viia sünnitama ka Põlvasse.
Üllar: Osakond peab jääma
Ma lasen end Põlvast heaga välja kirjutada kui sünnitusosakond peaks ära kaduma, maksan siis makse parem Tartusse, kus ma ka juba tööl käin. Mis mõte on makse maksta omavalitsusele kes midagi vastu ei paku.
Vasta!
Pille: Pille: Sünnitusosakonna säilimine on oluline!
Olen sünnitanud meie pere mõlemad piigad Põlvas ja selle üle väga õnnelik! Tartlasena oleksin võinud ju teha seda Tartus, aga valisin Põlva ja ma ei kahetse seda.. väga professionaalsed töötajad, sõbralikud ja hoolivad. Olen väga tänulik meile pühendatud aja eest ja just aega ei kipu suuremas linnas jaguma. Meie saime aga väga erilise kogemuse osaliseks ja probleemide tekkimisega sünnituse käigus, olid nii arst kui ämmaemand pidevalt meie kõrval. Tundsime igakülgset tuge ja siirast hoolimist, aitäh!
Tahaksin nii väga veel ühe beebi ilmale tuua ja seda kindlasti Põlvas! Seepärast palume see osakond säilitada :)
Vasta!
Kaire: Sünnitusosakond Põlvas
Olen selle poolt, et sünnitusosakond Põlvasse jääks. Kuigi elan Võrumaal olen kõik oma neli last Põlva sünnitusosakonnas sünnitanud. See on olnud minu teadlik valik ja soov. Põlvas on rahulik ja turvaline. Arstid ja õed on sõbralikud, tähelepanelikud ja abivalmid. Olen neile väga tänulik. See oli nii armas, kui oma neljanda lapsega sünnitusosakonnast koju hakkasime tulema siis öeldi, et nad ootavad mind ka viies kord siia tagasi. Eks elu näitab.
Vasta!
Kristi: Kristi
Olen ise Põlvas sündinud ning oma kaks last selles haiglas ilmale toonud. Kõik sünnid ei ole ühesuguse looga. Sünnituse juures on ainus ettenägelik asi teadmine, et sa sünnitad. Kuid sünniprotsessi kulgu, kui sellist on raske ette ennustada. Seepärast on elementaarne, et selline asutus asuks ikka lähemal, kui miinimum poolsada kilomeetrit. Lisaks on ilma liialdamata sünnijärgne hool Põlva Haiglas soe ja hooliv. Teadmine, et abi on lähedal ja Sa pole üleliigne, pakub turvatunnet igale naisele.
Vasta!
Hillar: Hillar Kohv: Tori vald
Riik peab tegema ikka kõik selleks, et iive kasvaks ning naised saaksid kodu lähedal sünnitada.
Kui sünnitusosakonnad suletakse, siis näitab see seda, et riik ei hooli oma rahvast ning iibe tõstmisest.
Põlvas peab sünnitusosakond säilima!
Vasta!
Karin: Kummaline iibetõstimise meetod
Ah et Jõgeval, Haapsalus ja Raplas pandi sünnitusosakonnad kinni? Aga keegi ei keela neid uuesti lahti teha! Riik - tahad omale lapsi juurde saada? Aga palun, taasavame sünnitusosakonnad, teeme sünnituse naisele võimalikult mugavaks. Teenus on kallis? Tasuta ühistransport ei ole?? Miski on ikka väga tasakaalust ära otsustajatel, fookus on väga paigast.
Vasta!
Nele: Usaldus Põlva sünnitusosakonna personali vastu
Meie pere lapsed on sündinud Põlvas, ehkki ise elasime sel ajal Tartus. Teadsin tuttavaid, kes on ka Tallinnast Põlvasse sünnitama sõitnud ja sealseid töötajaid ning tingimusi kiitnud. Mulle rasedana oli oluline soe ja inimlik suhtlus, mis tekitas usaldust. Teadmine, et meie jaoks on aega ja meiega tegelevad kogenud spetsialistid.
Tõenäoliselt ei jää lapsed sündimata ka siis kui Põlva haigla sünnitusosakond suletakse, kuid küsimus on riigi suhtumises pereväärtustesse. Inimeste soovid ja vajadused on erinevad, mistõttu peredel peab olema alternatiivseid valikuid, mitte, et timmime kõik ühe kulutõhususe alla.
Vasta!
Merike: Sünnitusosakond
Olen sünnitanud Põlvas kaks last ja meenutus sellest on läbinisti positiivne. Meeldiv väike koht, nii erilise sündmuse jaoks ja arstid lausa super.
Vasta!
Kaie: Kaie
Sünnitusosakond Põlvas peab jätkama.
Vasta!
Kondratjev: Vladimir Kondratjev
Sünnitusosakond peab jääma ärge jamage.
Vasta!
Ülle: Ülle: sünnitusosakond peab jääma!
Soovin ,et Põlvasse jääksid vajalikud asutused kogukonnale, sealhulgas ka sünnitusosakond.Oleme ikkagi LINN
Vasta!
Sandra: Põlva sünnitusosakond
Minu poeg on sündinud Põlva Sünnitusosakonnas.Unustamatu kogemus. Teadsin juba sel päeval, et kui peaksin veel sünnitama, siis teen seda Põlvas. Ma arvan, et ma ei ole ainuke, kes soovib, et tema lapsed oleksid sündinud ühes haiglas. Ma ei kavatse sünnitada kolme naisega ühe laua peal, kuskil suuremas haiglas.
Riik ütleb, et iga laps on oluline ja vajalik, ometigi soovitakse sulgeda üks armastatumaid sünnitusosakondasid.
Häbiväärne!
Põlva Sünnitusosakond peab alles jääma!
Vasta!
Eevi: Regionaalpoliitika-kõikide erakondade
paistab, et väljaspool Tallinnat pole lapsi tarvis- regionaalpoliitika Eesti moodi. Maal pole poode, tanklaid, pangakontoreid ega sularahaautomaate, isegi postkontoreid mitte.
Vasta!
Vahur: Regionaalpoliitika-kõikide erakondade
Kui Põlva ja Valga sünnitusosakonnale raha napib, siis leiame selle Toompealt!
Maarja: Põlva
Igal naisel peab olema võimalik sünnitada kodule nii lähedal kui võimalik.
Vasta!
Margit: Põlva sünnitusosakond
Olen igal juhul Põlva sünnitusosakonna säilitamise poolt. Ka minu lapsed on seal sündinud ning tänapäeva kiires maailmas, kus tempo on kõigil kiire, on just Põlva sünnitusosakond suurepärase alguse andjaks. Arstides ja õdedel on AEGA ja ei teki sellist konveieri tunnet, nagu näiteks mõnes suures linnas.
Vasta!
kristjan: Kristjan Mäeots
Täna väidetakse "otsustajate" poolt, et Põlva sünnitusmaja ei suuda pakkuda kvaliteetset teenust? Kaotades ära kohaliku sünnitusmaja, tekitavad "otsustajad" sünnitusmaiia sõidu näol (1-2tundi) olukorra, kus puuduvad igasugused tingimused ja pädevus. Selle aja sees tõuseb kordades surnult sündinud laste riski protsent. Sellega muutuvad "otsustajad" potensiaalseteks mõrvariteks, ei tea mida mõtlevad vanemad, surnud last käes hoides mõrvaritest?
Vasta!
Anete: Õigus sündida kodukohas
Olles isegi pärit Antslast siis tean seda ääremaa elu. Sünnitusosakondade sulgemine ei ole normaalne, kas tulevikus ongi Eesti ainult Tallinn? Väga labane juu on see nagu Põlva või Valga ei suudaks piisavalt kvaliteetset teenust pakkuda. Miks siis Võrus arvuliselt vähem sünnitajaid on ja Põlva osakonna kohta pole kunagi midagi ebameeldivat kuulnud- mida aga Võru kohta öelda kahjuks ei saa. Lihtsalt see mõte läks nii hinge: õigus sündida kodukohas! nii lihtne, ilus ja puhas mõte.
Vasta!
Ain:
Minu kõik lapsed (kolm) on sündinud just Põlva haiglas, kuigi me ei ela Põlvamaal. See on olnud meie soov, tuua lapsed ilmale just väikeses haiglas, kus teenindaval personalil on aega ka sünnitaja jaoks.
Vasta!
Renita: Sünnitamine on loomulik ja kodulähedane sündmus.
Elu tärkab kõikjal, iga ruutmeetril. Iga sünd pühitseb selle paiga, kus sündimine aset leiab. Maailm on hulluks läinud, kui lubab lastel sündida vaid kahes kohas Eestimaal. Lapsed varustatakse juba nende sünniks ärevusega, et kas ikka jõutakse õigeks ajaks ühte neist kahest paigast, kus Eestis sünnitada lubatakse. Turvaline sünnitamine peab olema tagatud Põlvas ja Võrus ja Valgas ja kõikjal Eestimaal.
Vasta!
Dea: Dea: Põlva
Põlva haigla sünnitusosakonna hästi meeldivad, targad ja töökad inimesed on aidanud mul sünnitada 2 last. Las jääda Põlvasse sünnitusosakond. Niigi meid eestlasi on kodus vähe. Kiidan noori emasid ja isasid, kes lapsi sünnitavad ja kasvatavad.
Vasta!
Jaanus: personaalne teenindus ja kodu lähedal!
Väike sünnitajate arv loob kõrge kvaliteedi. Vaikus ja 100% tähelepanu personali poolt, mis sünnitamise ajal oli, aitab keskenduda, aitab olla kohal! Olen väga tänulik, et minu kolmest lapsest kaks on saanud Põlvas sündida. Toetan, et sünnitamise tugi Põlva piirkonnas säilib! Aitäh!
Vasta!
Jaanus: rahulik keskkond
Väike sünnitajate arv loob vaikse keskkonna ja annab võimaluse olla keskendunud uue elu sündimisele. Maale tulek on väga oluline sündmus ju tema jaoks, kes tuleb. Tema on tähelepanu keskpunktis. Olen väga tänulik, et kolmest lapsest kaks on saanud sündida sellises keskkonnas. Toetan sünnituse abi jätkumist Põlvas. Aitäh!
Vasta!